Endret støtte til militærvalfarten

Militærvalfarten til Lourdes kan ikke gjennomføres som tidligere år på grunn av at Forsvarsdepartementet ikke lenger vil gi økonomisk støtte. Men for katolikker blir det fremdeles anledning til å søke NUK om støtte.

Den internasjonale militærvalfart gjennomføres til Lourdes i Frankrike hvert år i mai, de senere år med rundt 12.000 deltagere. Norsk militært personell har deltatt siden 1960-tallet. Forsvarets permisjonsdirektiv inneholder bestemmelser om militærvalfarten og Norges Unge Katolikker (NUK) legger til rette for den norske deltagelse. Etter at deltagertallet kom opp i rundt 30 personer, utgjorde katolikkene bare et mindretall. Medlemmer av Den norske kirke, av Frikirken, pinsevenner, mormonere, humanetikere og muslimer har vært blant deltagerne de siste år.

Egenandel

Norsk deltagelse har hovedsakelig blitt finansiert av den tyske katolske feltpresttjeneste, men med en egenandel fra hver norsk deltager på kr 3.500 eller kr 4.000. Fra 2014 ble den tyske bistand redusert en del, noe som i 2014, 2015 og 2016 ble kompensert ved støtte fra Forsvaret.

NUK søkte i oktober 2016 Forsvarsdepartementet om økonomisk støtte for gjennomføring også i 2017. Søknaden ble av departementet avslått 31. januar under henvisning til at «søknaden ikke oppfyller målet med (tilskudds-)ordningen (til frivillige organisasjoner) i tilstrekkelig grad.» Militærvalfarten kan derfor i 2017 ikke gjennomføres som tidligere år.

Søke NUK

Men katolikker som ønsker å delta, vil kunne søke NUK om støtte slik at egenandelen blir som tidligere år på kr 3.500 (førstegangstjenestegjørende) eller kr 4.000 (grenaderer og befal). For ikke-katolikker vil egenandelen antagelig øke med minst EURO 300. NUK vil også i år kunne hjelpe til med de praktiske ting omkring deltagelse.

 

Avreise fra Oslo vil være mandag 15. mai 2017, med retur torsdag 25. mai.

Interesserte bes snarest kontakte NUK: nuk@nuk.no