Temadag i St Hallvard lørdag 18 mars

Velkommen på Temadag i St Hallvard lørdag 18 mars kl. 10.00-15.30:


Temaet er: Hvordan være fellesskap i St Hallvard menighet?

I april 2016 hadde St. Hallvard menighet temadagen "Hva vil det si å være katolikk i Norge i dag?" som del av St Hallvard menighets jubileumsfeiring. Temadagen ble avsluttet med ønsker om en fortsatt samtale, om å se mer på hvordan vi sammen kan bygge menigheten som fellesskap, på tvers av de mange skillelinjer, slik som blant annet språk og nasjonal bakgrunn.  

Å være kirke, å være menighet er temaer som pave Frans gjentatte ganger tar opp. 

Hvordan kan vi alle bidra til felleskap sammen i St Hallvard fremover? Hva slags fellesskap er dette? Og hvordan sikre at ingen faller utenfor? Dette er utgangspunktet for oppfølgning av temadag i 2016, med ny temadag 18 mars 2017. 

Å bygge menighet, å være fellesskap, skjer stort sett ikke gjennom festtaler og temadager. Vi er felleskap i messene i kirken vår, og i katekesen der barna samles på tvers av morsmålene hjemme. I hverdagmessen på norsk, der knapt noen er født i Norge. Eller på den årlige Familiehelgen på Mariaholm. Vi bidrar aktivt til felleskapet i den årlige Maria-prosesjonen i Oslo, på tvers av menighetene. Og ikke minst på St Hans-feiringen i menigheten.

Menighetsfelleskapet skapes og erfares i det daglige og ved de spesielle anledningene; i liturgien i kirkerommet og ved felles måltider og aktivitet i menighetssalen; og ikke minst gjennom alle de personlige båndene som knyttes oss i mellom, der samtale, bønn, omsorg og vennskap er blant stikkordene, men også gjennom tjeneste for felleskapet. 

Men så gjenstår spørsmålet, hvem er dette "vi" som sørger for at vi får skapt, gjenskapt og erfart det katolske felleskapet i en menighet i Norge som St Hallvard? Det er et brokete vi, der mye skiller oss. For å bygge sammen må vi se på hva som - tross alt - forener oss, på hva som gir felleskapet dets mening. Dette vil være fokus på temadagen i mars, der vi vil ha tre temadeler, samt felles messe og måltid.

Målsetningen er todelt, og vi tar utgangspunkt i ting som kom frem på temadagen i 2016 (temadel I). Først er det viktig i seg selv å skape rom for felles samtaler og erfaringsutveksling, med mulighet for dialog, dette vil være en sentral del av temadagen (temadel II under). Men utover prosessen med å forstå og kjenne hverandre bedre, er andre målsetning å konkretisere hva vi sammen kan bidra med i St Hallvard det kommende året for å bygge og være felleskap i menigheten (temadel III under).

St hallvard diakonutvalg.png

 

Program for dagen

09.45       Kaffe/te
10.00       Velkommen og dagens program
10.10       Innledning til tema med bakgrunn (Marta Bivand Erdal)
10.30       Messeforberedelse (alle deltar, noe forberedt av grupper) (Ela Hembel)
11.00       Messe 
11.45       Lunsj
12.30       Innledning: Fra pave Frans om å tenke kirke og fellesskap (Bernt Gulbrandsen)
12.40       Samtaler i grupper om erfaringer med fellesskap i menigheten
13.05       Plenumssamtale (kort tilbakemelding fra gruppene og felles utveksling) (Bernt)
13.45       Kaffe/te og kort pause
13.55       Innledning: Fellesskap, bidrag og aktiviteter i St Hallvard (Marta Bivand Erdal)
14.00       Samtale i grupper om konkrete aktiviteter for fellesskap i St Hallvard i 2017/2018

 1. a) St Hans-feiringen;
 2. b) Maria-prosesjon;
 3. c) diakonalt arbeid;
 4. d) katekese og barne- og ungdomsarbeid;
 5. e) eksisterende arrangement;
 6. f) nye initiativ

14.30       Tilbakemelding til plenum og plenumssamtale (Marta)
15.15       Avsluttende kommentar fra sogneprest og menighetsrådsleder 
15.30       Takk for i dag!

 

Zapraszamy 18 marca do wspólnej rozmowy na temat:

«Jak być wspólnotą w parafii Św. Hallvarda?»

W jaki  sposób możemy przyczynić się do wspólnoty w parafii św. Hallvarda? Jaką wspólnotą jesteśmy teraz? A jaką chcemy być? Jak możemy wyjść na potrzeby innych, aby nikogo nie pominąc, czy odrzucić? To jest punkt wyjścia tematu dnia z 2016 roku, który chcemy kontynuować 18 marca 2017.

Program dnia

09.45       Kawa/herbata                                                                                       
10.00       Przywitanie, zapoznanie z programem dnia                                              
10.10       Wprowadzenie do tematu dnia (Marta Bivand Erdal)                       
10.30       Przygotowanie do Mszy Św. (wszyscy uczestniczą, niektórzy są przygotowani do śpiewu, czytania w ojczystym języku) (Hung Nguyen, Ela Hembel)                                                                             
11.00       Msza św.                                                                                                       
11.45       Poczęstunek                                                                                     
12.30       Wprowadzenie. Myśl Papieża Franciszka o kościele i wspólnocie (Bernt Gulbrandsen)                         
12.40       Rozmowy w grupach o własnym doświadczeniu o wspólnocie w parafii.          
13.05      Informacje zwrotne i wymiana poglądów z pracy w grupach. (Bernt)        
13.45       Kawa/herbata + pauza                                                                  
13.55       Wprowadzenie: wspólnota, wkład i działalność w parafii św. Hallvarda (Marta Bivand Erdal)
14.00       Rozmowa w grupach o konkrenych działaniach dla wspólnoty w parafii św. Hallvarda w roku 2017/2018

 • a) St Hans-feiringen; święto św. Jana 24 czerwca
 • b) Maria-prosesjon; Procesja Maryjna
 • c) diakonalt arbeid; działalność diakonalna
 • d) katekese og barne- og ungdomsarbeid; katecheza i działalność dla dzieci i młodzieży
 • e) eksisterende arrangement; istniejące spotkania okolicznościowe
 • f) nye initiativ, nowe pomysły

14.30       Informacje zwrotne, ewentualne pytania, uwagi. (Marta)
15.15       Podsumowanie, zakończenie i kilka słów od ks. Proboszcza i przewodniczącego Rady Parafialnej.                                                   
15.30       Podziękowanie i pożegnanie.