Barnedåpsritual på norsk godkjent av Vatikanet

Etter at den norske liturgikommisjonen i mange år har arbeidet med å få frem et fullstendig barnedåpsritual på norsk, ble dette endelig godkjent av Vatikanet 18. mars 2017, nesten et år etter at Den nordiske bispekonferanse hadde approbert ritualet.

Det gjenstår en del tekniske ting mht. trykking før ritualet faktisk kan tas i bruk.

Godkjennelsen av ritualet innebærer også at Vatikanet nå har godkjent Bibelselskapets Bibel 2011 – med visse justeringer – som Den katolske kirkes offisielle bibeloversettelse i Norge.

Formelt gjelder godkjennelsen for hele Norden, ettersom Norden har felles bispekonferanse og alle liturgispørsmål hører inn under lokal bispekonferanse.

En større artikkel fra liturgikommisjonens viseformann mgr. Torbjørn Olsen om det store arbeidet som har ført frem til denne endelige godkjennelsen fra Roma, kommer i SEGL 2017 - katolsk årsskrift for religion og samfunn.

Godkjenningsdokumentet fra Vatikanet lyder slik (originalspråk: latin):


GUDSTJENESTE- OG

SAKRAMENTKONGREGASJONEN

                             ____

Prot. nr. 247/16

 

NORDEN

                 Etter ansøkning fra hans eksellense biskop Czeslaw Kozon, biskop av København, formann for Den nordiske bispekonferanse, fremsatt i skriv av 8. april 2016, og i kraft av fullmaktene gitt til denne kongregasjon av pave FRANS, bekrefter vi med glede teksten avfattet på det norske språk hvis originaltittel er Ordo Baptismi parvulorum, slik den foreligger i vedlagte eksemplar.

                 I teksten som trykkes, må dette dekret der den utbedte godkjennelsen innvilges av Den apostoliske stol, innføyes uavkortet. I tillegg må to trykte eksemplarer av samme tekst oversendes til denne kongregasjon.

                 Idet intet som helst motstri­dende på noen måte står i veien for dette.

                 Gudstjeneste- og sakramentkongregasjonen, 18. mars 2017.

 

Robert Kard. Sarah

Prefekt

 

     X Arthur Roche

         Erkebiskop, sekretær

L.S.


 

LES OGSÅ: