Raport na temat komunikacji przekazany

Les saken på norsk

IMG_8141 (2).JPG

STAWIANIE NA POLAKÓW: Grupa robocza przekazała dla biskupa Eidsviga raport na temat możliwości poprawy komunikacji z polskojęzycznymi katolikami. Od lewej: Kathrine Låver, Karol Michalczuk, Aleksandra Sramkowska, Marta Bivand Erdal, i biskup Bernt Eidsvig.

Grupa robocza, która miała przyjrzeć się możliwościom poprawy komunikacji pomiędzy Kościołem a polskojęzycznymi katolikami w Norwegii, przedstawiła we środę 21 czerwca dla biskupa Eidsviga raport z wykonanej pracy. – Jestem pod ogromnym wrażeniem przeprowadzonych prac oraz dobrych i konkretnych propozycji działania zaproponowanych przez Grupę, mówi biskup Bernt Eidsvig.

Grupa została powołana aby spojrzeć na dzisiejsze i przyszłe wyzwania komunikacyjne stojące przed największą grupą narodowościową w Kościele, polskojęzycznymi katolikami oraz aby zaproponować środki na rzecz poprawy komunikacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

Dokładnie

Grupie roboczej przewodniczyła Marta Bivand Erdal, należeli do niej również Anna Jablecka, ks. Valdemaras Lisovskis, o. Hallvard Hole, Aleksandra Sramkowska, Karol Michalczuk, Irek Demianiuk, Lukasz Mikosz i Kathrine Låver (sekretarz). Grupa podczas swojej działalności wykonała bardzo dokładną pracę. Zorganizowała między innymi otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych a także spotkanie z polskojęzycznymi księżmi, zapoznała się z propozycjami otrzymanymi pocztą elektroniczna i telefonicznie, przeprowadziła szczegółowe wywiady i rozmowy a także obszerną ankietę internetową.

– Kościół w Norwegii posiada wieloletnie doświadczenie bycia Kościołem emigrantów, do którego przybywają coraz to nowi katolicy. Dla wszystkich, którzy przybywają komunikacja i złożoność językowo-kulturowa Kościoła jest czymś nowym. Mimo, że my w tym raporcie proponujemy szereg konkretnych środków, nie będzie to wystarczające. Praca związana z poprawą komunikacji musi zostać podtrzymana, mówi Marta Bivand Erdal.

Większość mężczyzn

Grupa robocza dokonała opisu aktualnej sytuacji. Polskojęzyczni katolicy stanowią ponad 50% wszystkich zarejestrowanych katolików w Norwegii. Jednocześnie wiemy, w oparciu o dane z Centralnego Biura Statystycznego (SSB), że dwie trzecie wszystkich Polaków w Norwegii to mężczyźni.

Liczba Polaków w Norwegii wciąż nieznacznie wzrasta, chociaż wzrost nie jest tak ogromny jak przedtem. Dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że liczba Polaków w Norwegii stabilizuje się. Niedawno opublikowane badanie warunków życia wśród imigrantów w Norwegii, przeprowadzone przez SSB, pokazuje, iż 96% polskich emigrantów mówi, że otrzymali chrześcijańskie wychowanie i ponad 8 na 10 mówi, że zachowali wiarę, w której zostali wychowani. Blisko 40% podaje, że religia jest bardzo ważna w życiu i taki sam procent bierze udział w działalności wspólnot religijnych więcej niż raz w miesiącu.

Nie jednolity

Ważne jest również, aby pamiętać, że istnieje mniejszościowa grupa wśród Polaków w Norwegii, którzy wyznają inną religię niż chrześcijaństwo, a inni stwierdzają że nie wierzą w nic.

– Przy ponad 100.000 grupie Polaków w Norwegii, nie można patrzeć na nich jako na jednolita grupę. Również w grupie „polskojęzycznych katolików” w Kościele, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnic miedzy nimi. Komunikacja musi brać pod uwagę to, że mamy do czynienia z różnymi odbiorcami, o różnym zapotrzebowaniu na poszczególne typy informacji, mówi Marta Bivand Erdal.

Grupa twierdzi, że dysponujemy wieloma informacjami obecnie ale muszą one zostać zebrane, lepiej usystematyzowane i bardziej dostępne.

Księża

Raport wskazuje, że kluczem do dobrej komunikacji są polskojęzyczni księża. Muszą oni być na centralnej pozycji podczas opracowywania kompleksowej strategii komunikacyjnej.

Ponadto proponuje się aby rozważyć zwiększenie mediów elektronicznych na rzecz drukowanych, w szczególności jeśli chodzi o faktyczne informacje na temat godzin Mszy świętych, poszczególnych wydarzeń, katechezy dla dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby parafie dzieliły się przykładami swoich „najlepszych praktyk” oraz należy wzmocnić koordynację między katolsk.no a stronami parafialnymi. Nie wykorzystujemy wystarczająco dobrze mediów społecznościowych i komunikacja musi bardziej brać pod uwagę wyzwania językowe.

Częste przemieszczanie się

Różnice między poszczególnymi parafiami w Norwegii są również ważnym czynnikiem, zgodnie z raportem. Ponadto należy podkreślić, że Polacy pracują w różnych częściach Norwegii i dlatego potrzebują informacji z wielu różnych parafii.

Raport wskazuje, że potrzeba kompleksowej strategii komunikacji nie tylko obejmuje polskojęzycznych katolików, ale całe spektrum i różnorodność Kościoła katolickiego. Podczas pracy nad raportem bardzo jasno zostało pokazane, że dobra komunikacja między różnymi podmiotami zależy od znajomości siebie nawzajem i dzięki temu wzrasta wzajemne zaufanie.

Cierpliwość

To wypłynęło także podczas otwartego spotkania, które odbyło się w kwietniu. Cierpliwość i chęć zrozumienia są tematami centralnymi.

Również kiedy opanowanie wspólnego języka – zazwyczaj norweskiego – nie jest problemem, jednak komunikacja może być nadal utrudniona poprzez nieporozumienia i niepewność językową. Dotyczy to zarówno poziomu interpersonalnego jak i innych szczebli. Ważne jest, aby podkreślić, że wszyscy katolicy są odpowiedzialni za poprawę komunikacji także przez wzajemne nastawienie do siebie.

Jedność w różnorodności

Jednocześnie istnieją wyraźne przykłady na to, w jaki konkretny sposób w parafii można przyczyniać się do poprawy komunikacji, gdzie generalnie komunikacja jest środkiem, na przykład pracy przy wspólnych działaniach ponad podziałami językowymi, takich jak procesja Bożego Ciała. Tak więc jest jasne, że warunek poprawy komunikacji z polskojęzycznymi katolikami, a także z innymi, zakłada wspólne rozumienie Kościoła katolickiego w Norwegii, jako wspólnego i jednego – w całej jego różnorodności.

Docelowa strona

Grupa robocza proponuje opracowania jesienią 2017 roku specjalnej strony internetowej (www.katolik.no), zawierającej podstawowe informacje w jęz. Polskim z linkami do katolsk.no. Tutaj będą znajdowały się godziny Mszy świętych, adresy i zdjęcia wszystkich kościołów i miejsc, w których sprawowana jest Msza święta. Ponadto dane kontaktowe i informacje o wydarzeniach kościelnych dla parafii i księży w Polsce. Strona może być także punktem wyjścia dla regularnych biuletynów informacyjnych (newsletter). Należy również rozważyć ofertę internetową dla wierzących, którzy mieszkają z dala od kościoła.

– Cieszę się, że grupa przedstawiła wiele konkretnych propozycji. Będzie to dobrym wprowadzeniem dla nas w dalszej pracy nad poprawą komunikacji, a także dla nowego polsko-norweskiego dziennikarza, którego niebawem zatrudnimy, aby poprawić komunikację z polskojęzycznymi katolikami, mówi szef działu Komunikacji Hans Rossiné.