Mindre skille mellom katolikker og protestanter

 

En ny undersøkelse gjort av Pew Research Centre viser blant annet at stadig flere vesteuropeiske protestanter tenker mer "katolsk" om frelsen enn tidligere.

 

Tekst: Eirik Steenhoff 

 

Den amerikanske tenketanken Pew Research Centre har undersøkt tro og praksis blant katolikker og protestanter i 15 vesteuropeiske land. Rapporten som ble publisert i går, 31. august – nøyaktig to måneder før markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen – viser at skillet mellom dem er mindre enn noensinne.

 

Church-Martin-Luther-Pray-Church-Of-Our-Lady-617287.jpg

31. oktober markeres Reformasjonsjubileet i Norge. Her en statue av Martin Luther utenfor Frauenkirche i Dresden. (Foto: Max Pixel)

 

Et todelt Europa

Fortsatt er kartet over Vest-Europa delt omtrent i to: Landene med en katolsk majoritetsbefolkning befinner seg i syd, landene med en protestantisk majoritet i nord. De fire skandinaviske land og Storbritannia tilhører, ifølge undersøkelsen de overveiende protestantiske landene. I Norge identifiserer kun én prosent seg som katolikker, hvilket er flere ganger lavere enn den anslåtte katolske befolkningen på 5 prosent. Og bare 47 prosent av de spurte nordmennene identifiserer seg som protestanter, selv om 71,5 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke, og minst 5 prosent tilhører andre protestantiske kirkesamfunn. Her ser vi at identifikasjonen med en tro eller bestemt konfesjon ikke nødvendigvis korresponderer med medlemskap i et kirkesamfunn. Hele 43 prosent av alle nordmenn oppgir at de ikke tilhører noe trossamfunn.

 

Hvor mange går i kirken?

Blant de norske protestantene (norske katolikker er ikke tatt med) svarer 27 prosent at "religion er svært viktig i livet" og at de ber daglig, mens 9 prosent av protestantene går til kirken ukentlig. Disse tallene er tre ganger så høye som for eksempel de danske protestantene. Blant katolske land skiller Portugal seg ut med de høyeste tallene for religiøs praksis: 40 prosent oppgir at de ber hver dag, 28 prosent at de går ukentlig til messe.

 

Hva med frelsen?

Når det gjelder synet på frelsen – det klassiske stridsspørsmålet mellom katolikker og protestanter – presenterer den nye undersøkelsen svært interessante tall. 47 prosent av protestantene i Vest-Europa svarer at både gjerninger og gudstro er nødvendig for frelsen, mens bare 29 prosent mener at troen alene er nok. Blant katolikkene er tallene henholdsvis 59 og 26 prosent. Det er igjen interessant å peke på den protestantiske befolkningen i Norge: Den er langt mer konfesjonelt innstilt enn i de andre protestantiske landene. 30 prosent av de norske protestantene mener at både gjerninger og gudstro er viktig; 51 prosent mener at det er nok med troen alene. I Sverige er tallene henholdsvis 47 og 17 prosent.

  

Les hele undersøkelsen HER (pdf).