Najnowsze dane statystyczne na temat Kościoła w Polsce

49344071818_9f2be52a5b_k.jpg

Najnowsze dane statystyczne na temat Kościoła w Polsce nie przynoszą zaskoczenia. Poziom aktywności religijnej Polaków pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach. Zdjęcie: KEP

 

 

Z opublikowanych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC wynika, że w roku 2018 praktyki religijne Polaków utrzymywały się na podobnym poziomie co w latach poprzednich. W niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 38,2 proc. zobowiązanych katolików (w 2017 roku - 38,3 procent), a 17,3 proc. przystępowało do Komunii św. (w 2017 roku - 17 procent).

 

7 stycznia w siedzibie Episkopatu Polski przedstawiono najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020 zawiera wyniki badań ISKK przeprowadzonych w 2019 roku. Rocznik obejmuje najnowsze dane dotyczące parafii, sił apostolskich, przyjmowania sakramentów, edukacji religijnej, duszpasterstwa rodzin, zabytków sakralnych oraz partycypacji w organizacjach.

 

W 2018 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 356 parafie katolickie. Zdecydowana większość sprawuje liturgię w obrządku łacińskim, natomiast 103 w obrządkach wschodnich. Zdecydowana większość parafii prowadzonych jest przez diecezje, zaś blisko 7 procent przez zgromadzenia zakonne. Najwięcej parafii diecezjalnych występuje w diecezjach tarnowskiej, poznańskiej i krakowskiej. Największy odsetek parafii zakonnych występuje w diecezjach krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej i wrocławskiej.

Liczba księży inkardynowanych do diecezji w 2018 r. wynosiła niemal 25 tys. W parafiach zaangażowanych duszpastersko jest ponad 20,5 tys. księży. Najwięcej księży inkardynowanych jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (1,1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje drohiczyńska (265 księży), elbląska (276) oraz Ordynariat Polowy WP (52 księży). Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 2,2 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (130), tarnowskiej (123) oraz katowickiej (98). W przeliczeniu na 100 księży inkardynowanych, najwięcej alumnów diecezjalnych studiuje w diecezji warszawskiej (15), gliwickiej (11) oraz wrocławskiej (11), najmniej zaś w diecezjach bydgoskiej (4) oraz sosnowieckiej (4).

Liczba sióstr wynosiła w 2018 r. 17,6 tys. skupionych we 2,2 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2018 roku wynosiła łącznie 11,4 tys. Wśród zakonników 9 tys. (79 procent) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie).

Za granicą przebywa 27 procent zakonników z polskich prowincji. Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

W 2018 r. sakramentu chrztu udzielono ponad 386 tys. osobom, o niespełna 2 procent mniej niż w 2017 r. Zdecydowaną większość chrztów udzielono dzieciom do 1 roku życia. Jedynie 4,5 procent ochrzczonych przyjmowało chrzest w wieku od pierwszego do siódmego roku życia. Natomiast chrzest w wieku powyżej 7 lat przyjęło niespełna 1 procent ochrzczonych. Do I Komunii św. przystąpiło ponad 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania w obrządku łacińskim przyjęło niespełna 300 tys. osób, o 3,5 procent więcej niż w roku 2017. Sakrament małżeństwa został udzielony 133 tys. parom.

Wskaźnik dominicantes w 2018 r. wyniósł 38,2 procent zaś communicantes 17,3 procent. Najwyższy poziom wskaźnika dominicantes odnotowano tradycyjnie w diecezji tarnowskiej (71,3 procent), rzeszowskiej (64,3 procent) oraz przemyskiej (60,4 procent). Wskaźnik participantes w 2018 roku wyniósł 8,1 procent, najwyższe wartości przyjął w diecezji przemyskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej. W 2018 r. działało blisko 2,9 tys. katolickich poradni rodzinnych różnego typu oraz 28 domów samotnej matki, 10 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 25 telefonów zaufania. Najwięcej poradni rodzinnych działa w diecezji katowickiej, radomskiej oraz koszalińskokołobrzeskiej. Stan sakralnych zabytków nieruchomych, nalężących do parafii w 2018 roku, wynosił ponad 34 tysiące obiektów.

W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 88 procent uczniów. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej, rzeszowskiej i przemyskiej - na poziomie 99 procent. Zgodnie z danymi z 34 diecezji, w 1949 placówkach edukacyjnych prowadzone są lekcję etyki, na które uczęszcza 1 procent uczniów.

 

Pełen tekst: Rocznika Statystycznego Kościoła w Polsce znajdziesz tu