Objawienie Pańskie - święto Trzech Króli

The_Adoration_of_the_Magi_(ca._1450)_tempera_on_panel_(10.5_x_18.25_in.)_National_Gallery_of_Art,_Washington.jpg

 

 

6 stycznia Kościół obchodzi święto Objawienia Pańskiego zwane również Epifanią, a potocznie świętem Trzech Króli. To pamiątka opisanego w Ewangelii św. Mateusza hołdu, jaki Trzej Królowie złożyli Dzieciątku Jezus. 

 

Święto Trzech Króli jest ściśle związane z Bożym Narodzeniem. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus został opisany w Ewangelii przez św. Mateusza.

 „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:  A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».  Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny”.  (Mt (2, 1-12).

 

Epifania symbolizuje przede wszystkim pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Dla nas, współczesnych katolików niesie również takie przesłanie, że Bóg objawił się człowiekowi w historii, i że człowiek, dzięki własnemu dążeniu, wysiłkowi i wiedzy może Boga odkryć, a następnie przyjąć i złożyć mu należny hołd.

 „Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne? Ponieważ zapoczątkowało ono przyjmowanie wiary w Chrystusa przez ludy pogańskie, zgodnie z obietnicą, którą Bóg dał Abrahamowi, a o której mówi Księga Rodzaju: «Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi» (Rdz 12, 3). Podczas gdy Maryja, Józef i betlejemscy pasterze są przedstawicielami ludu Izraela, który przyjął Pana, Mędrcy są pierwocinami narodów, które również mają należeć do Kościoła, nowego Ludu Bożego, który łączy już nie jednorodność etniczna, językowa czy kulturowa, ale jedynie wspólna wiara w Jezusa, Syna Bożego. Objawienie Chrystusa jest zatem również objawieniem Kościoła, czyli ukazaniem jego powołania i powszechnej misji”. 

(Papież Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 6.01.2007).

 

 

Przeczytaj więcej:

Kim byli Trzej Królowie?

Pokłon Trzech Króli w malarstwie