Vatikanet strammer grepet om overgrepssaker

Kirken innfører enhetlig, global praksis:

IMG_1186.jpeg

GLOBAL PRAKSIS: – Formålet med vademecumet synes å være å få en enhetlig kirkerettslig saksbehandling når det innkommer meldinger om alvorlige overgrep fra en klerikers side.  , sier leder av Oslo katolske bispedømmes Fagetiske råd Georg Fredrik Rieber-Mohn. 

 

I sommer lanserte Vatikanets Troskongregasjon en enhetlig, global praksis for behandling av presters misbruk av mindreårige. – Det viser at Kirken er offensiv og oppriktig i sine bestrebelser på å oppklare saker og redusere omfanget av overgrep, sier leder av Fagetisk råd i OKB Georg Fredrik Rieber-Mohn.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

16. juli offentliggjorde Vatikanet et såkalt vademecum om presters misbruk av mindreårige.

– Bokstavelig talt betyr det en «reisehåndbok» eller «lommehåndbok», altså en liten bok eller et lite hefte, som er lett tilgjengelig og som enkelt gir tilgang til viktige og oppdaterte opplysninger på et område, forklarer kirkerettsekspert mgr. Torbjørn Olsen.

Troskongregasjonen har utarbeidet vademecumet som ble presentert av kardinal og prefekt Ladaria og erkebiskop Morandi i Roma.

– Det henger sammen med at heftet gir en oversikt over hvordan misbrukssaker som hører inn under Troskongregasjonen, behandles, sier mgr. Olsen.

Hva slags juridisk status eller autoritet har et slikt dokument, som ifølge kardinal Lardia «ikke inneholder nye normer eller lover»?

– Heftet har i prinsippet ingen juridisk status ettersom det kun gir oversikt over bestemmelser som alt finnes, sier mgr. Olsen, som ikke har funnet ny juss i vademecumet.

– Skulle det vise seg å komme nye ting på denne måten, vil det nok i praksis få samme status som om det var bestemt av Troskongregasjonen, altså ikke lovs status, men status som iverksettende forskrift, presiserer han.

Formålet med vademecumet er altså ikke å introdusere ny juss:

– Det synes heller å være å få en enhetlig kirkerettslig saksbehandling når det innkommer meldinger om alvorlige overgrep fra en klerikers side. Med «alvorlige overgrep» menes først og fremst seksuelle krenkelser av mindreårige (under 18 år). Med mindreårige likestilles personer som mentalt er så forstyrret, at de har begrenset evne til å handle rasjonelt, sier leder av Fagetisk råd Georg Fredrik Rieber-Mohn.

– For første gang sender Vatikanet ut en global handlingsmanual. Hva sier det om Kirkens arbeidet mot overgrep?

– Det viser at Kirken er offensiv og oppriktig i sine bestrebelser på å oppklare saker og redusere omfanget av overgrep, konstaterer den erfarne juristen med bakgrunn som riksadvokat og høyesterettsdommer.

 

IMG_3907.jpeg

HÅNDBOK FOR BISKOPER: Det nye vademecumet om overgrep begått av prester er oversatt til norsk av mgr. Torbjørn Olsen. Det er en sammenstilling av allerede gjeldene kirkerett til bruk av biskoper og andre kirkeledere: –  Selv oppdaget jeg likevel nye ting som jeg ikke visste om fra før, f.eks. at fra 1. juni 2019 ble av Vatikanet pornografiske fremstillinger av personer mellom 14 og 18 år inkludert i «barnepornografi», og videre at Troskongregasjonen tok over ansvaret for disse ting 1. januar 2020, sier kirkerettsekspert og sogneprest mgr. Olsen. 

 

Rydder opp i lov-forvirring

Erkebiskop Murandi, sekretær for Troskongregasjonen, kaller denne versjonen av vademecumet for «versjon 1.0», og forteller til Vatican News at dokumentet vil bli kontinuerlig oppdatert. Han er tydelig på at dette ikke er et lukket og endelig dokument.

– Er det vanlig for Vatikanets juridiske dokumenter?

– Både «ja» og «nei». Juss er hele tiden i utvikling, også Kirkens juss. Altfor ofte i nyere tid har det kommet til nye bestemmelser uten at de gamle er endret. På den måten blir utfordringen med å holde orden på hva som er «gjeldende rett», stadig større, sier mgr. Olsen og eksemplifiserer: I lovboken fra 1983 heter det at den seksuelle lavalder (som kan utløse alvorlige tiltak mot geistlige) er 16 år. Den ble hevet til 18 år i 2001, men uten at lovbokens gamle bestemmelser ble oppdatert.

– Det man tydeligvis prøver med vademecumet, som vil komme i stadig nye utgaver, er å ha en oppdatert samling av de bestemmelser som er «gjeldende rett». Så får vi håpe at de lykkes med det.

 – Du har lest og oversatt vademecumet, som er en manual for biskoper og ledere i våre ordener. Hva merket du deg spesielt ved?

– Heftet blir helt sikkert ikke noe «folkelesning». Til det er det alt for proppfullt av juridiske begreper og bestemmelser. Men det er nok – dets begrensede område tatt i betraktning – den beste innføring i katolsk strafferett som jeg har sett.

 

Må orientere Troskongregasjonen

Georg Fredrik Rieber-Mohn leder Oslo katolske bispedømmes Fagetiske råd, som ble opprettet i 2003 for å behandle mistanker/anklager om seksuelle overgrep begått av kirkelige medarbeidere. Han mener vademecumet først og fremst vil ha konsekvenser for land med mindre utviklede rettssystemer enn Norge.

– Med fare for å bli oppfattet som hovmodig, vil jeg si at dokumentet kompliserer saksbehandlingen i en etablert og tilfredsstillende norsk ordning. Dokumentet forutsetter at Troskongregasjonen skal informeres tidlig og tas med på råd under den løpende behandling, sier rådslederen, som har en fornemmelse av at adressatene først og fremst er stater med mindre utviklede rettssystemer og rettssikkerhetsmekanismer.

– Man ser det tydelig i dokumentets avsnitt 17, som forutsetter at anmeldelse av overgrepet til politiet bare skjer når det er nødvendig for å foregripe nye overgrep. Men den type grove overgrep som vademecumet retter seg mot, vil etter våre retningslinjer rutinemessig bli anmeldt til politiet. En slik rutine kan en verdensvid kirke ikke innføre, til det er det for mye korrupt og upålitelig politi i mange land.

– Skaper vademecumet behov for endringer i Oslo Katolske bispedømmes retningslinjer for håndtering av overgrepssaker, mistanke eller varsel om sådanne?

– Ikke innholdsmessig, i alle fall ikke på noe vesentlig punkt. Skulle vi få en alvorlig sak, må vi følge dokumentets varslingsplikter, altså særlig orientere Troskongregasjonen.

 

 

 

Les mer: