Nyevangeliseringsprosjekt i Oslo katolske bispedømme

Klikk på bildet for PDF (OBS! 1.3MB)

- GÅ OG FORTELL...

I 2006 settes det i gang et nyevangeliseringsprosjekt i Oslo katolske bispedømme. Gjennom evangeliseringsuken ønsker bispedømmet å styrke de troendes bevissthet om Kirkens misjonerende oppdrag - i menighetene og i den enkelte troendes liv. Forkynnelse, sjelesorg og forbønn står sentralt i denne uken, som organiseres av den enkelte menighet, men som ledes av fr. Arnfinn Haram OP og sr. Anne Bente Hadland OP.

Det var Ungdomsseminaret på Mariaholm i 2003 som for alvor satte nyevangelisering på dagsorden i bispedømmet. Pastoralrådet i OKB tok opp utfordringen, og det første resultatet er nå et tilbud om "evangeliseringsuker" i menighetene. Tanken er ikke ny, men den ble fremmet med full tyngde av pave Johannes Paul II frem mot det store jubelåret 2000, hvor han tok til orde for en ny evangelisering av de gamle kristne kulturer.

For noen vil begrepet "evangelisering" virke fremmed. Sammen med ord som "misjon" er vi ofte vant til å tenke på det som noe vi har som kirke, og som andre gjør, ikke noe vi selv er. Biskop Gerhard Schwenzer tok dette opp i et foredrag i Pastoralrådet høsten 2004, og sier at misjonering og evangelisering ikke er et valg vi har som kirke, men tvert imot noe som er Kirkens vesen - Kirken er en evangeliserende kirke eller den er ikke Kirke i det hele tatt:

"Når vi bruker ordet evangelisering taler vi om en grunnbestemmelse i kristendommen. Kirken er en evangeliserende kirke eller den er ikke Kirke i det hele tatt. Kirken eksisterer ikke for seg selv. Vi, det vil si Den katolske kirke i Norge har, i likhet og samarbeid med andre kristne, en oppgave overfor alle landets innbyggere. Uten Jesu Kristi evangelium mangler Norge noe vesentlig: det mangler lyset ovenfra."

Kirkens egentlige natur, og dermed vår som kristne, er å bli sendt - utsendt - sendt for å forkynne, sendt for å helbrede, sendt for å undervise, for å helliggjøre, for å tjene, for å bringe håp. Gjennom dåpen og fermingen er vi allerede utsendt. Og hva mer er: Det er en utsendelse som fornyes i hver eneste messe. Messen avsluttes med en sendelse: Ite, missa est - Messen er til ende gå med fred; som betyr: før videre denne Kristi frelsesbringende misjon ut til menneskene, ut til verden!

Opplegget for evangeliseringsuken tar sitt utgangspunkt i Matteus, kapittel 11, vers 4-6:

«Jesus svarte: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for de fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»

Dette messianske oppdrag er vårt oppdrag som kristne. Vi er satt til å viderføre Jesu gjerning på jorden. Det er et oppdrag som leves ut gjennom Kirkens liv, gjennom alle troendes liv. Det blir bare virkelighet i den grad vi, hver enkelt av oss som bærer kristennavnet, tar imot det, tror det, og forsøker å ta konsekvensene av det i våre liv.

På en og samme tid er det både lett og vanskelig. Lett fordi vi allerede har del i det som døpte og konfirmerte lemmer i Kirken, vanskelig fordi det utfordrer oss på mange plan.

Spørsmålene vi så stiller er:

Har vi selv tatt imot det? Ønsker vi å gjøre dåpens og fermingens sendelse til virkelighet? Og, hvordan gjør vi dette - i familien, på arbeidsplassen, i samfunnslivet? Som katolikker må vi bli oss mer og mer bevisst at vi, sammen med andre kristne, også bærer et ansvar for å virkeliggjøre Kristi misjon i det norske samfunn. Oppgaven er å forkynne menneskets verdighet og kall, fornyelse i den enkeltes liv og derigjennom en fornyelse av Kirken. Evangeliseringsuken tar sikte på - like mye som å oppdage nye misjonsmarker - å oppdage berøringspunktene i våre egne liv hvor vi enn lever dem, og hvor vi som troende utfordres mest.

"Uken" vil normalt starte tirsdag eller onsdag og avsluttes om søndagen. Det legges opp til katekese, feiring av liturgien og et enkelt måltid på ettemiddags-/kveldstid, en noe lengre samling om lørdagen, og utsendelsesmesse om søndagen.

Menighetene som ønsker å gjennomføre uken kan henvende seg til biskopens sekretær for mer informasjon og avtale om tidspunkt, tlf. 23 21 95 08, okb(at)katolsk(dot)no.

Første menighet ut er St. Olav menighet i Oslo, som i uken før palmesøndag samler menighetsmedlemmene til «evangeliseringsuke». Mer informasjon om dette følger.

Sr. Anne Bente Hadland

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / Sr. Anne Bente Hadland OP (1. februar 2006)

av Webmaster publisert 01.02.2006, sist endret 01.02.2006 - 11:06