Dokumenter i medlemsregistersaken

Den 24. november 2014 mottok Oslo katolske bispedømme et pålegg fra fylkesmannen i Oslo og Akershus om å rette opp i medlemsregisteret. Denne mappen inneholder nedlastbare dokumenter i forbindelse med denne saken.

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Rapport fra Oslo katolske bispedømme til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter gjennomføring av pålegget: "Fylkesmannen pålegger OKB å rette opp medlemsregisteret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret. I første omgang begrenses gjennomgangen til personer ført opp i medlemsregisteret i perioden 2010–2014."

Vedlegg til rapport 16. mars 2015

Vedlegg til Oslo katolske bispedømmes rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter gjennomføring av pålegget av 24. november 2014

Svarbrev til fylkesmannen i Oslo og Akershus

Den 9. april mottok Oslo katolske bispedømme et brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med 12 oppfølgingsspørsmål til redegjørelsen som bispedømmet leverte den 16. mars. Svarbrevet ble sendt 6. mai 2015.

Klage til kulturdepartementet 24. august 2015

Oslo katolske bispedømme leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. OKB viser i klagen til at Fylkesmannen baserer sitt vedtak på en feilaktig lovtolkning som det ikke er hjemmel for i norsk lov. Konklusjonen støttes av en av Norges fremste eksperter innen forvaltningsrett.

Klage til Kulturdepartementet, bilag 3–7

Oslo katolske bispedømme leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. Klagen inneholdt flere vedlegg.

Juridisk vurdering Arne Fliflet

Oslo katolske bispedømme leverte den 24.08 en klage på Fylkesmannens vedtak om at bispedømmet må tilbakebetale 40 millioner kroner av statlige tilskudd. I klagen var det vedlagt et notat som høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet har utarbeidet på vegne av OKB.

Rutiner for inn- og utmelding av trossamfunn - klargjøring av praksis

Fra advokatfirmaet Arntzen de Besche til Kulturdepartementet

Supplerende bemerkninger og opplysninger

Fra advokatfirmaet Arntzen de Besche til Kulturdepartementet

Supplerende bemerkninger og opplysninger (ettersendelse)

Fra advokatfirmaet Arntzen de Besche til Kulturdepartementet (ettersendelse)

Stevning av staten v/Kulturdepartementet 3. mai 2016

Fra Oslo katolske bispedømme v/advokatfirmaet Arntzen de Besche til Oslo tingrett. Bispedømmet mener statens vedtak om milliontilbakebetaling i medlemsregistersaken er ugyldig og at saken må prøves for retten.

Dom i Oslo tingrett 17. januar 2017

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2015 er ugyldige. Ifølge tingrettens dom er forvaltningsvedtakene gyldige.

Ankeerklæring 17.02.17

Oslo katolske bispedømme har valgt å anke tingrettens dom av den 17. januar 2017. Ankeerklæringen til Borgarting lagmannsrett ble oversendt den 17. februar 2017.

application/pdf Anke 2017.pdf — 8961 KB