Katolikker i Norge, etter fødeland (1994)

Del I: De registrerte katolikker

I løpet av mars-juli 1994 innhentet kirkebladet "Broen" tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. De fleste av menighetene svarte i løpet av april-mai. De endelige opplysningene som offentliggjøres her, er altså ikke ajour pr. årsskiftet 1993/1994, men gir et bilde av situasjonen i første del av 1994.

Personers fødeland er ikke nødvendigvis identisk med deres nasjonalitet, eller nasjonale bakgrunn, og heller ikke med deres statsborgerskap. Det er naturligvis en sterk sammenheng mellom fødeland og nasjonal bakgrunn, men den er ikke 100 pålitelig. Tenk på barn av to nordmenn som er født under foreldrenes utenlandsforhold, eller vietnamesiske båtflykninger som får barn i flyktningeleir, før familien ankommer Norge.

Det er f.eks. grunn til å tro at de fleste av statistikkens katolikker som er født i nord-afrikanske land, har fransk nasjonal bakgrunn. Likeledes er det svært mange av de norskfødte katolikker som er annengenerasjons innvandrere (født av to utenlandsfødte), og atter andre som er barn av foreldre der en av foreldrepartene (som regel katolikken) er født utenlands. Alt dette må man ha i mente når man vil tolke dette statistiske materialet.

Oversikten har sine mangler. Gruppen ukjent fødeland er stor. Det er også endel personer som oppgis født i land som senere har opphørt, eller blitt delt i mindre deler (som Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia, Jugoslavia og Etiopia). Målet har vært å fordele disse så godt som mulig på de nåtidsland som deres fødested ligger i, men dette har ikke vært fullt ut oppnåelig fordi menighetene ikke alltid har registrert fødested, men kun fødeland.

Det er likevel bemerkelsesverdig at det har latt seg gjøre å innhente såpass detaljerte og - må vi tro - pålitelige informasjoner.

Figur 1.1: Alle katolikker etter region, 1994

Figuren viser at minst en tredel av de registrerte katolikker er født i den såkalte "tredje verden".

Figur 1.2: De utenlandsfødte katolikker etter region, 1994(Her er norskfødte og ukjent-gruppen eliminert)

Figuren viser hvor fremtredende de asiatisk-fødte er blant de utenlandsfødte registrerte katolikker.

Tabell 1.1: De største grupper blant de registrerte katolikker i Norge etter fødeland 1994, rangert etter størrelse.

Norge12 106
Vietnam3 341
Filippinene3 212
Polen2 470
Chile2 153
Sri Lanka830
USA514
Ungarn504
Frankrike466
Tyskland455
Det gamle Jugoslavia (Note 1)447
Storbritannia405
Italia351
Spania308
Nederland228
Portugal160
Irland147
Det tidligere Tsjekkoslovakia (Note 2)142
Colombia130
Det gamle Etiopia (Note 3)125
Østerrike109
Brasil94
India88
Belgia84
Ghana79
Mauritius70
Peru70
Sverige68
Argentina62
Mexico52
Canada51
  • Note 1: Av disse 447 var det kjent at 125 var født i Kroatia, 25 i Bosnia-Hercegovina, 3 i Slovenia, og 14 fra (rest-)Jugoslavia (Serbia med Vojvodina og Kosovo; Montenegro). De fleste av de øvrige 270 er sannsynligvis født i Kroatia.
  • Note 2: Av disse 142 var det kjent at 18 var født i det som i dag er Tsjekkia. For de øvrige 142 antas det at de fordeler seg på både Tsjekkia og Slovakia.
  • Note 3: Av disse 125 var det kjent at 48 var født i det som i dag er Eritrea, og 4 i Etiopia (innen dagens grenser). De fleste av de øvrige 73 er sannsynligvis født i Eritrea.

Tabell 1.2: Registrerte katolikker i Norge etter fødeland 1994, samtlige fødeland, ordnet etter verdensdel og geografisk region.

AFRIKA
Algerie2
Angola4
Burkina Faso1
Burundi1
Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten)4
Egypt10
Eritrea48
Etiopia4
Gambia5
Ghana79
Guinea1
Det tidligere Ifni1
Kamerun1
Kapp Verde21
Kenya27
Liberia2
Libya1
Madagaskar1
Marokko1
Mauritius70
Mosambik2
Nigeria40
Reunion1
Rwanda3
Senegal2
Seychellene3
Sierra Leone1
Somalia1
Sudan12
Sør-Afrika6
Tanzania11
Togo2
Tunisia3
Uganda26
Zaire11
Zambia8
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Etiopia 73
AMERIKA
NORD-AMERIKA
Canada51
USA514
MELLOM-AMERIKA
Costa Rica18
El Salvador15
Guatemala18
Honduras17
Mexico52
Nicaragua7
Panama1
KARIBIA
Cuba4
Den dominikanske republikk33
Guadeloupe1
Haiti1
Martinique1
De nederlandske Antillene2
Puerto Rico2
Trinidad og Tobago25
SØR-AMERIKA
Argentina62
Bolivia20
Brasil94
Chile2 153
Colombia130
Ecuador27
Guyana3
Paraguay5
Peru70
Uruguay25
Venezuela21
ASIA
MIDTØSTEN
Irak36
Iran22
Israel10
Jordan2
Libanon27
Syria1
Tyrkia4
SØR- OG ØST-ASIA
Filippinene3 212
De forente arabiske emirater (UAE)1
Hongkong7
India88
Indonesia33
Japan5
Kambodja6
Kina15
Korea33
Kuwait3
Macau1
Malaysia8
Myanmar5
Pakistan14
Singapore11
Sri Lanka830
Taiwan3
Thailand16
Vietnam3 341
EUROPA
Belgia84
Bosnia-Hercegovina25
Danmark3
Finland5
Frankrike466
Hellas4
Hviterussland2
Irland147
Island17
Italia351
Jugoslavia14
Kroatia125
Liechtenstein1
Litauen2
Luxembourg5
Malta6
Nederland228
Nord-Irland13
Norge12 106
Polen2 470
Portugal160
Romania29
Russland2
Slovenia3
Spania308
Storbritannia405
Sveits47
Sverige68
Tsjekkia18
Tyskland455
Ukraina5
Ungarn504
Østerrike109
Lar seg ikke bestemme nærmere:
Det gamle Jugoslavia270
Den tidligere Sovjetunionen15
Det tidligere Tsjekkoslovakia142
OCEANIA
Australia23
New Zealand8
Tonga1
UKJENT FØDELAND2 589
AFRIKA509
NORD-AMERIKA565
MELLOM-AMERIKA128
KARIBIA69
SØR-AMERIKA2 610
AMERIKA3 372
MIDT-ØSTEN102
SØR- OG ØST-ASIA7 632
ASIA7 734
NORGE12 106
ØVRIGE NORDEN145
ØVRIGE EUROPA6 428
EUROPA18 679
OCEANIA32
UKJENT FØDELAND2 589
SUM32 915

Tabell 1.3: Menigheter med særlig stor andel utenlandsfødte, 1994

MenighetUtenlandsfødteStørste grupper etter fødeland (med prosentandel)
Kristiansand74,8%VN (22), CHI (22), NOR (15), FIL ( 6), POL ( 6)
Haugesund73,8%CHI (22), NOR (14), POL (12), FIL (11), VN (10)
Stavanger72,1%NOR (28), VN (21), USA (11), FRA ( 8), POL ( 8)
Porsgrunn67,1%NOR (30), VN (17), FIL (13), CHI (12), POL (11)
Drammen66,0%NOR (28), VN (17), CHI (11), POL ( 9), FIL ( 6)
Ålesund65,9%FIL (34), NOR (31), SL ( 8), POL ( 4), SPA ( 3)
Hammerfest65,5%NOR (34), SL (25), FIL (16), POL ( 9), JUG ( 4)
Levanger63,9%NOR (26), VN (16), FIL (16), POL ( 9), SL ( 7)
Bodø63,7%NOR (36), FIL (24), POL (15), CHI ( 7), IRL ( 3)
Moss60,8%NOR (38), VN (19), POL (19), UNG ( 4), FIL ( 4)

(Forkortelser: CHI=Chile, FIL=Filippinene, FRA=Frankrike, IRL=Irland, JUG=Det tidligere Jugoslavia, NOR=Norge, POL=Polen, SL=Sri Lanka, SPA=Spania, UNG=Ungarn, USA, VN=Vietnam)

På grunn av gruppen ukjent fødeland ikke er tatt med i tabellen ettersom endel av disse vil være født i Norge, er i virkeligheten andel utenlandsfødte litt undervurdert.

I hele Norge er det kun i tre menigheter der minst halvparten av katolikkene er registrert som født i Norge: Tromsø (70,5 prosent), Asker og Bærum (52,2 prosent), og Storfjord/Lofoten (50 prosent).

Tabell 1.4: Menighetene med høyest antall født i ...

VietnamStavanger492
Oslo-St.Hallvard404
Kristiansand380
Bergen349
Drammen229
Filippinene
Oslo-St.Hallvard866
Oslo-St.Olav231
Bergen210
Stavanger191
Porsgrunn136
Polen
Oslo-St.Hallvard412
Oslo-St.Olav231
Stavanger191
Bergen172
Drammen122
Chile
Bergen503
Kristiansand373
Oslo-St.Hallvard185
Hønefoss157
Drammen145
Sri Lanka
Bergen292
Oslo-St.Hallvard159
Hammerfest65
Stavanger64
Trondheim33

Del II: Overslag over det reelle antall katolikker i Norge

Vårt overslag over det reelle antall katolikker i Norge består av to komponenter: Et overslag over antallet norskfødte katolikker, og et overslag over antallet utenlandsfødte katolikker.

Med "det reelle antall" mener her katolsk døpte og konvertitter som er bosatt i Norge, og som ikke har forlatt Den katolske kirke med noe formelt skritt.

Norskfødte katolikker

Her gir menighetsregistrene etter alt å dømme en meget god pekepinn. Der er det sammenlagt 12.106 personer som er registrert som norskfødte. Men det tall vi kan hente derfra, er med sikkerhet likevel noe i underkant av det reelle antall. Dette skyldes de følgende faktorer:

  • I gruppen ukjent fødeland (på landsbasis 2.589 personer) vil det befinne seg endel norskfødte,
  • Noen er falt ut av registrene pga. flytting, uten at de har sendt flyttemelding verken til fraflyttings- eller tilflyttingsmenighet.
  • Endel utenlandsfødte katolikker lar sine norskfødte barn døpe i hjemlandet, og utelater/ er ikke snare med å varsle menigheten i Norge om dette.
  • Endel nordmenn konverterer til den katolske kirke under utenlandsopphold, og utelater/ er ikke snare med å varsle menigheten i Norge om dette etter at de er flyttet hjem.

På bakgrunn av dette anslår vi det reelle antall norskfødte katolikker i Norge i 1994 til

sannsynligvis ca 14.000, men uansett, minst 13.400

Utenlandsfødte katolikker

Befolkningsstatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er i de siste årene blitt så differensierte at de er meget nyttige for et seriøst forsøk på å beregne det reelle antall utenlandsfødte katolikker i Norge. De tall som er registrert i menighetene, ligger helt klart under det reelle antall.

I tabell 2.1 gjennomgår vi de viktigste utenlandsfødte grupper. Til grunn for tallene ligger (1) SSBs oversikt pr. 1. januar 1993 over førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn (som holder utenfor bl.a. adoptivbarn); (2) Vatikanets statistiske årbok av 1991 for opplysningene om andel katolikker i de respektive land, (3) og for noen lands vedkommende et meget forsiktig overslag av katolske utenlandsfødte med én norskfødt forelder, igjen med tall fra SSB som bakgrunn.

Ettersom SSBs tall er over ett år gamle i forhold til våren 1994, og det er utvist stor tilbakeholdenhet i overslagene, må i virkeligheten begge overslag over utenlandsfødte katolikker kunne betraktes som forsiktige.

På bakgrunn av dette anslår vi det reelle antall utenlandsfødte katolikker i Norge i 1994 til

sannsynligvis ca 37.000, men uansett, minst 30.000

Dermed kommer vi til det resultat at det samlede reelle antall katolikker i Norge våren 1994 turde være

sannsynligvis ca 51.000, men uansett, minst 43.400

Tabell 2.1 Broens beregninger over reelt antall utenlandsfødte katolikker - blant annet med utdrag av SSBs statistikk over førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn, pr. 1. januar 1993 (Romertall I). (Rangert etter sannsynlig antall - II)

LandKatolsk
andel
SSBBeregnet antall katolikker
AlleSannsynligstMinimum
IIIIII
Polen*95,6%4 8104 5504 300
Chile80,3%5 3414 2803 900
Filippinene*83,2%3 7713 8003 400
Vietnam*6,4%9 8103 5003 400
Tyskland*35,7%6 8862 6501 300
USA*21,8%10 1212 2001 100
Frankrike83,2%1 9741 7601 430
Sri Lanka*6,7%5 6871 200950
Storbrit./N.-Irlandc 11%11 2971 200750
Spania*94,9%1 0581 0901 010
Italia97,7%9891 040950
Nederland*36,8%2 8261 000650
Ungarn63,2%1 259790650
Østerrike*80,5%740640570
Portugal93,3%629580530
Alle andre land 106 3916 6005 150
I alt 173 58937 08030 040

Det er verdt å merke seg at rangeringen i denne tabellen kommer til en vesentlig annen rekkefølge enn i tabell 1.1. For noen gruppers vedkommende er "mørketallene" meget større enn for andre. Dersom alle grupper katolikker var blitt registrert i menighetene i like stort monn, ville ifølge disse beregninger altså ikke lenger gruppen født i Vietnam være den største blant de utenlandsfødte katolikker.

Det tidligere Jugoslavia, som på listen kunne ha kommet på circa 12.-13. plass, er av praktiske grunner ikke satt opp i rekkefølge, men inngår i "Alle andre land".

(*) Det dreier seg her om overslag med stor grad av skjønn fra land til land. Overslagene er tilbakeholdende. For noen grupper (de fra Nederland, Tyskland og USA) er det antatt at dem som er flyttet til Norge i stor grad kommer fra miljøer eller regioner med lavere andel katolikker enn landsgjennomsnittet. For andre grupper (Filippinene, Sri Lanka og Vietnam) antas det på den annen side at det er relativt flere katolikker enn gjennomsnittet i hjemlandet. For noen (Filippinene, Frankrike, Italia, Polen, Spania, Tyskland og Østerrike) har vi også lagt til et antall utenlandsfødte med én norskfødt forelder, som vi antar er døpt katolsk.

Figur 3: Den norskfødte andelen av det reelle antall katolikker i Norge i 1994, forsøkt fordelt etter bakgrunn

Andregenerasjonsinnvandrere er de norskfødte som har to utenlandsfødte foreldre. Beregningen av de norskfødte etter bakgrunn er en kvalifisert gjetning med betydelig feilmargin, delvis ut fra tall fra SSB for innvandrerbefolkningen og befolkningen med annen innvandrerbakgrunn, delvis ut fra Kirkens konversjonstall, og delvis ut fra nøyaktige analyser av tre menigheters medlemsregistrer. Det største usikkerhetsmomentet ligger i hvor mange barn av "blandede" ekteskap (mellom norsk- og utenlandsfødt) som døpes katolsk. Vi har anslått dette til 66 prosent. Men det som synes temmelig sikkert, er at den "norskeste" delen av de ca. 12 000 registrerte norskfødte ikke kan overstige 5 000 personer, hvorav endel er barn og ungdom.

av Webmaster publisert 16.01.2001, sist endret 16.01.2001 - 09:46