Katolsk praksis

 

...vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere... (Jak 1,22)

Troen får konsekvenser for alle aspekter ved livet, både personlig og i fellesskap. Gjennom bønn, liturgi og Kirkens sakramenter når Gud oss og forvandler oss. 

Troens rikdom leves også ut gjennom konkrete handlinger, som for eksempel valfart, faste og engasjement for en bedre verden. Ut i fra den sentrale tanken om hvert menneskes ukrenkelige verdi og menneskets relasjonelle natur, har Kirken utarbeidet et sett av grunnleggende prinsipper for hvordan det menneskelige samfunn bør ordnes (sosiallæren).

I klosterlivet leves de felleskristne dyder som alle troende er kalt til i dåpen, på en særskilt måte. 

De fysiske trosuttrykk i katolisismen kan fremstå som noe fremmed for den som ikke er vant til dette, men de har sin rot i menneskets hele virkelighet, hvor det sjelelige og det kroppslige er uløselig sammenvevd.

Foto: istock.

Katolsk praksis
 • Bønn - «Hvordan be? Dette er et enkelt spørsmål. Jeg vil si det slik: be på den måten du vil så lenge du faktisk ber» (Pave Johannes Paul II)
 • Liturgi - Liturgi er Kirkens offisielle bønn og er en fellesbetegnelse som sikter til feiringen av sakramentene og tidebønnene
 • Kirkeåret - Artikler om temaer knyttet til f.eks. jul og påske
 • Den katolske messe - Høydepunktet i Den katolske kirkes liturgiske liv er feiringen av Den hellige Messe
 • Sakramentene - Gjennom alle disse sakramentene handler Gud i våre liv
 • Sosiallæren - Kirkens lære om sosiale, kulturelle, politiske og økonomisk emner
 • Valfart - Valfartstradisjonen er et synlig tegn på det religiøse livs streben etter den rette veien, søken etter meningen med livet og lengselen etter Gud
 • Klosterliv - Et liv i Jesu Kristi etterfølgelse, hvor Jesu eget liv er rettesnoren
 • Hellige tegn - Vår bønn og vårt liv berikes ved hellige tegn - likevel forstår vi ikke alltid hvorfor de er i vår tradisjon
 • Korsveien - Jesu bud om å ta opp sitt kors og følge ham (Matt 10, 38; 16, 24) finner et helt bokstavelig uttrykk i den kristne skikk å gå korsveiens fjorten «stasjoner»
 • Katolsk praksis året rundt - Den katolske tro har gitt oss et overflødighetshorn av tradisjoner som speiler vår tro og trekker oss mot Gud