Messe ved valg av pave eller biskop

Lesning fra det gamle testamente (833)

Herren Gud har salvet meg og sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme

Denne lesning står skrevet hos profeten Jesaja:

Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år år fra Herren,en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud; jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion hodepynt istedenfor motløshet.

Slik lyder Herrens ord.
(61, 1-3a)

Lesning fra det gamle testamente (834)

1.

Legemet vokser sin vekst og blir oppbygd i kjærlighet

Denne lesning står skrevet i apostelen Paulus' brev til efeserne.

Brødre, Kristi gaver var: til noen, å være apostler, til andre, å være profeter, til andre, evangelister, til atter andre, hyrder og lærere - alt dette for å gjøre de hellige fullt skikket til sin oppgave, og således bygge opp Kristi legeme, så vi alle til sist blir ett, i troen på og den fulle erkjennelse av Guds sønn, og når frem til det modne menneske, som har nådd sin fulle vekst og i seg virkeliggjør Kristi hele fylde.

Da er vi ikke lenger barn, som lar seg kaste omkring av bølgene og hvirvle rundt i blåsten fra alle slags nye lærer, som et bytte for menneskenes falske spill og listige forførelseskunster. Men gjennom et liv i sannhet og kjærlighet skal vi vokse opp til ham som er hodet, - Kristus. Ut fra ham er det at hele legemet vokser sin vekst og blir oppbygd i kjærlighet, sammenføyd og sammenholdt ved alle sine støttende ledd, som gir hver enkelt del den kraft den trenger.

Slik lyder Herrens ord.
(4, 11-16)

2.

Nå hilses Kristus av Gud som yppersteprest ifølge Melkisedeks orden

Denne lesning står skrevet i brevet til hebreerne.

En yppersteprest blir jo alltid utkåret av sitt folks midte for å være menneskenes representant overfor Gud, og frembære for ham deres offergaver og deres sonoffer for sine synder. Og fordi han selv er menneske og den menneskelige skrøpelighet underlagt, vet han også å forstå og ta seg av de uvitende og villfarende; men derfor er det også han må frembære ofre, ikke bare for folkets, men tillike for sine egne synder.

Denne verdighet er det ingen som tiltar seg selv; til den kalles man av Gud, slik som Aron ble det.

Og på samme måte var det med Kristus; han tiltok seg ikke selv den yppersteprestelige heder, men fikk den av ham som sa til ham:

"Du er min sønn, jeg har født deg idag - " og et annet sted:

"Du er prest til evig tid, ifølge Melkisedeks orden."

I sine levedager her på jorden bad og bønnfalt han ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og høy klage; og han ble bønnhørt, for sin fromhets skyld.

Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led; så, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham; og nå hilses han av Gud som yppersteprest ifølge Melkisedeks orden.

Slik lyder Herrens ord.
(5, 1-10)

Responsoriesalme (835)

Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid. (LH 152)

Med min utvalgte sluttet jeg en pakt,
svor David, min tjener, en ed.
Jeg har grunnfestet din ætt til evig tid.
Jeg bygger den en trone fra slekt til slekt.

Jeg har funnet David, min tjener,
jeg har salvet ham med hellig olje.
Min faste hånd skal være ham nær,
og min arm skal gjøre ham sterk.

Min trofasthet og min miskunn skal følge ham,
i mitt navn skal han finne sin styrke.
Han skal si: Du er min far,
min Gud, min frelses klippe.
(Sal 89, 4-5. 21-22. 25 og 27; _. V. 2a)

Hallelujavers og evangelievers (836)

(Halleluja.)
Jeg er den gode hyrde, sier Herren;
en god hyrde setter sitt liv inn for fårene. (Halleluja.)
(Joh 10, 11)

Evangelium (837)

1.

Det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt

† Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes:

På den tid sa Jesus til sine disipler: "Som Faderen har hatt meg kjær, har også jeg hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet! Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, - på samme måte som jeg har holdt min Fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel.

Og dette er mitt bud: at der skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir liv for sine venner.

Dere er mine venner, dersom dere gjør hva jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i.

Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva dere da ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere. Dette er mitt bud til dere: At dere skal elske hverandre.

Slik lyder Herrens ord.
(15, 9-17)

2.

Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.

† Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes:

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa: "Hellige Far! Bevar i ditt navn dem du har gitt meg, så de kan være ett som vi. Hellige dem gjennom sannheten! Ditt ord er sannhet.

Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Og for deres skyld vier jeg meg selv som offer - for at også de gjennom sannheten skal være viet til deg.

Jeg ber ikke for dem alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg - la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg!

Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett, - jeg i dem og du i meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg!"

Slik lyder Herrens ord.
(17, 11b. 17-23)

av Webmaster publisert 13.04.2005, sist endret 15.03.2011 - 15:56