Undervisningsopplegg for film 5

Film 5: DEN HELLIGE ÅND OG KIRKEN

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon05.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

5A:

Har du noen gang opplevd et inspirert øyeblikk eller noen form for åndelig erfaring?

Hva hjelper deg til å finne fred eller hvile i ditt liv?

Hva gjør du når du må ta en viktig avgjørelse?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

5B:

 Hva er dine fineste opplevelser av fellesskap eller familie?

Kan du beskrive ditt idealfellesskap?

Hvilken person har hatt størst innflytelse på ditt liv og hvorfor?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

5C:

Har du noen gang gått i noen gudstjeneste av noe slag? Hvilke tegn og symboler husker du?

Hva er ditt inntrykk av kristne og av kristendommen?

Hva synes du om tanken på at vi kan få kontakt med Gud gjennom tilbedelse og trosfellesskap?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

 #113 til #128 – Den Hellige Ånd og Kirken [9 sider]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

#687 til #747 – Den Hellige Ånd

#751 til #780 – Kirken i Guds plan

#781 til #810 – Kirken som Guds folk og Kristi legeme

 

VISDOM FRA BIBELEN

 

Jesaja 11,2-3

Profeten Jesaja sier om den lovede Messias: «Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede i frykten for Herren.»

 

Johannes 14,26

Jesus sier til disiplene sine: «Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.»

 

Apostlenes gjerninger 2,1-4

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

 

Apostlenes gjerninger 2,38

Apostelen Peter sa til folket i Jerusalem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.»

 

Paulus’ brev til galaterne 5,22-23

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

 

Apostlenes gjerninger 2,42

Livet i det tidlige kristne samfunn i Jerusalem: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.

 

Paulus’ første brev til korinterne 12,12-13

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.

 

Paulus’ brev til efeserne 2,19-22

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.  Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.

 

 

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

5A – Hvordan Den Hellige Ånd kan forandre livet ditt

 Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og fart opp til Himmelen, var disiplene samlet i Jerusalem, sammen med Maria, Jesu mor. Og på Pinsedagen hørtes en lyd fra himmelen, lik bruset fra en voldsom vind. Noe som lignet ild viste seg i rommet, og flammene syntes å hvile over hver enkelt av dem. De ble fylt med Den Hellige Ånd, som ga dem den underfulle evnen til å snakke til folk fra alle nasjoner på disses egne språk.

 Dette er Den Hellige Ånd. Guds ånde som tilgir oss våre synder, gjenoppliver våre sjeler og gir oss del i Guds eget liv. En guddommelig ild som sveiper gjennom våre liv, snur alt på hodet, brenner vekk alt som er uverdig eller urent, og gir oss lys, energi, tillit og kraft.

 Den Hellige Ånd er Guds kjærlighet, sendt oss av Faderen gjennom Sønnen, Jesus. Derfor snakker de kristne om Den hellige Treenighet, fordi den ene, evige Gud er tre guddommelige Personer i ett – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

 Den Hellige Ånds gave er så dyrebar fordi han forvandler oss innenfra. Han tar våre livs knuste biter og lager noe nytt ut av dem. Gud virker i våre liv. Det bibelske ordet for dette er nåde.

 Den Hellige Ånds nåde hjelper oss til å be. Han gir oss troens, håpets og kjærlighetens gaver; visdommens, motets, gledens og godhetens gaver. Han gir oss mange andre åndelige gaver som vi trenger for å leve et liv som virkelig er verdt å leve og som kan bli til gave for andre.

 

5B – Ingen kommer til himmelen alene

 Dere har antagelig hørt ordtaket: Det kreves en landsby for å oppdra et barn. Det handler om alle de forskjellige måter et fellesskap kan få en person til å vokse opp på.

 Og jeg ville snudd litt på det og si: Det kreves en Kirke for å oppdra en kristen. Kristne er del av et fantastisk trosfellesskap. Ingen kommer til himmelen på egen hånd.

 Jeg tenker på nettverket av kristne fellesskap verden rundt som er forenet i tro og vennskap. Og så tenker jeg på hvordan disse fellesskapene går tilbake i tid til Kristus selv.

 Kristentroen er blitt overlevert fra en generasjon til den neste. Det går en gyllen tråd gjennom historien, en sammenhengende kjede, som gir oss direkte forbindelse til Jesus Kristus og fellesskapet han grunnla, den nye familien han samlet.

 Dette er Kirkens dypeste betydning. Den er et tegn på den enhet og fred Gud ønsker å gi alle mennesker gjennom Jesus Kristus; den er et middel for oss til å få del i denne freden. I dag ser den og føles den litt annerledes ut, men den er Bibelens Kirke, apostlenes Kirke. Troen vi bekjenner i dag er grunnleggende den samme.

 Dette er også svært praktisk. Vi kan ikke leve den kristne troen på egen hånd. Vi trenger venner, medmennesker, lærere, hyrder. Jeg trenger hjelpen fra et trosfellesskap. Jeg trenger Guds Kirkes hjelp. Og dette adresserer et dypt behov i oss for fellesskap og tilhørighet.

 

5C – Hvorfor vi trenger tegn, symboler og sakramenter

 Kristne tror at Gud ble menneske og vandret blant oss. Og han fortsetter å bruke synlige tegn for å gi oss del i sitt liv. I kristen tradisjon kalles disse synlige tegnene for sakramenter.

 De syv sakramentene står sentralt i bibelsk tro: dåp, konfirmasjon, Eukaristien; ekteskap og ordinasjon; skriftemål og sykesalving. De blir gitt oss av Jesus selv. Men de er ikke bare tegn; de har en virkning; de gir oss Den Hellige Ånds nåde.

 Jesus er ikke som en venn som deler bilder av seg selv på sosiale medier og aldri kommer på besøk. Han er en som står i døråpningen, han går over dørterskelen og omfavner oss. Dette er en del av sakramentenes betydning: Jesus Kristus som berører og forvandler våre liv i dag.

 Det finnes mange forskjellige kristne tegn og symboler i tillegg til sakramentene. Og hvis du går inn i en hvilken som helst kirke i verden, nærmest uansett tidspunkt i historien, vil du nesten alltid finne de samme hovedsymbolene.

 Det vil finnes et sentralt hovedrom der fellesskapet møtes og ber; et kar med vann for feiring av dåpen; en prekestol hvor Bibelen leses fra; et sete for presten som leder gudstjenesten og et alter der brødets og vinens gaver plasseres under søndagens Eukaristi.

 Alt handler om sammenheng. Symbolene er ingen erstatning for Kristus: de forbinder oss med Kristus. De viser til ham og hjelper våre fellesskap til å formes av ham.

 Forfatteren GK Chesterton sa en gang: ”Å gå i kirken gjør deg like lite til en kristen som det å stå i garasjen gjør deg til en bil.” Vi blir frelst ved en levende tro. Og sakramentene og alle kristendommens ytre symboler har ingen virkning uten en tro. Men når de feires med tro, fordyper de denne troen og leder den til sin fullbyrdelse.

 

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 17.08.2021 - 13:19