Undervisningsopplegg for film 13

Film 13: KIRKENS FELLESSKAP

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon13.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

 

13A:

Hva søker du i ditt idealfellesskap?

Hva er dine erfaringer med Kirken og kristne fellesskap?

Dersom du kunne designet et perfekt menighetssenter, hva ville det inneholde og hvorfor?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

13B:

Hvilke kristne kirker og kirkesamfunn har du støtt på? Hva er forskjellene mellom dem? Hvilke særskilte gaver eller kjennetegn har de enkelte?

Hva forbinder du spesielt med Den katolske kirke?

Synes du at kristne trenger en historisk, apostolisk Kirke som går tilbake til Kristus? Eller er dette mindre viktig?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

13C:

Kan du være en kristen uten å tilhøre noen kirke?

I tillegg til Bibelen, hvor kan vi lete opp kristen tenkning, lære og veiledning?

Hvordan tror du kristne kan bli mer forenet?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

 

#129 til #144 – Kirken [10 sider]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

 

#811 til #870 – Kirken er én, hellig, katolsk og apostolisk

#871 til #896 – Kirkens struktur

 

VISDOM FRA BIBELEN

 

Markus 3,13-15

Jesus gikk opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene.

 

Matteus 16,15-19

«Og dere», spurte Jesus, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

 

Apostlenes gjerninger 1,13-14

Etter at Jesus var fart opp til himmelen: Inne i byen gikk disiplene opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

 

Apostlenes gjerninger 4,32-33

Det første kristne fellesskapet i Jerusalem: Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle.

 

Paulus’ brev til Efeserne 2,19-20

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

 

Peters første brev 2,9-10

Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.

 

 

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

13A – Hvorfor trenger vi Kirken?

I begynnelsen av menneskenes historie skapte Gud oss til å elske hverandre og til å få del i hans guddommelige kjærlighet. Vi ble skapt til å leve i enhet og fred. Og selv da denne enheten ble smadret av synden, var Gud fast bestemt på å rette opp ting. Det var et ufattelig gjenoppbyggingsarbeid, over tusener av år.

Han valgte ut det jødiske folk til å lære å kjenne hans kjærlighet på en særlig måte. Han sendte dem profeter og ledere. Han ga dem en ordning for gudstjenesten, en morallov, og en samling hellige skrifter. Og i tidens fylde sendte han sin Sønn Jesus for å bli deres Frelser. Jesus skulle samle alle folkeslag – ikke bare jødene – til et nytt frelsesfellesskap.

Dette er Kirken. Gud holder på å reparere menneskenes historie og rette opp ting. Han holder på å gjenopprette enheten og freden som vi mistet i Edens hage.

Dette er ikke bare et tilfeldig fellesskap. De troende er forenet gjennom sin kjærlighet til Jesus Kristus og sitt ønske om å dele hans kjærlighet med andre. Denne enheten var del av Guds plan for menneskeheten helt fra begynnelsen av.

Mange mennesker er i dag mistenksomme overfor institusjoner og autoriteter. De ser at Kirken har gjort mange feil. Men selv med alle sine svakheter er Kirken ment å føre oss til Jesus. Og like sant er det at Jesus fører oss til sin Kirke. Den er hans familie, hans fellesskap. Han er som en hyrde som samler fårene sine til én flokk.

 

13B – Den katolske Kirkes særskilte plass

Mangfoldet i kristenlivet i dag er utrolig. Det finnes bokstavelig talt tusenvis av forskjellige kirkesamfunn og kirkelige organisasjoner, med forskjellig lære og tradisjoner, noen har til og med forskjellige bibler.

Katolikker tror at Den katolske kirke har en særskilt plass i Guds frelsesplan. Den katolske kirke gir videre den apostoliske tro i sin helhet og bevarer Kirkens enhet gjennom historien. Den er ikke bare ett kirkesamfunn blant mange andre, den er stedet der du finner Kirkens virkelighet i all sin rikdom.

I Matteusevangeliet sa Jesus til Peter: «Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den» (Matt 16,18). Han sendte ut sine apostler for å undervise og døpe, og «gjøre alle folkeslag til disipler» (Matt 28,19-20). Og han ville at det apostoliske embetet skulle gis videre til neste generasjon kristne ledere i en prosess som kalles «apostolisk suksesjon».

Katolikker tror at de katolske biskopene i dag er apostlenes etterfølgere, og at Paven, biskopen av Roma, er Peters etterfølger. Biskopenes enhet med Paven garanterer for Kirkens enhet.

Det går en ubrutt kontinuitet gjennom historien med det fellesskapet Jesus samlet rundt seg for to tusen år siden og med det jødiske folket han tilhørte. Det er en kontinuitet i tro, lære, sakramental gudsdyrkelse, kjærlighet til Bibelen og i det apostoliske embetet – som er overlevert fra en generasjon til den neste.

Nå er det ikke slik at Den katolske kirke ikke har sine problemer, og den har ikke monopol på den kristne troen. Det finnes så mange fantastiske kristne fellesskap. Vi er forenet på så mange måter, fremfor alt ved vår tro på Jesus Kristus og ved vår felles dåp.

Men det å tilhøre Den katolske kirke gir deg garantien for at du er en del av den troens helhet som Jesus ga sine apostler. Til tross for alle ytre forandringer gjennom århundrene, har de grunnleggende elementene i kristent liv og kristen lære forblitt de samme i Den katolske kirke.

 

13C – Å være katolikk i dag

For katolikker i særdeleshet er det å ha en følelse av samhørighet svært viktig. Paven, Romas biskop, hjelper oss med å være forbundet med katolske menigheter overalt i verden. Dersom jeg er i enhet med ham, gjennom min stedlige katolske biskop, da vet jeg at jeg er forenet med hele den universelle Kirke.

Den katolske kirkes lære, veiledet av Den Hellige Ånd, forbinder oss med Jesu Kristi lære. Vi følger ikke bare vår egen, individuelle forståelse av Bibelen, eller vår personlige versjon av kristendommen. Vi følger ikke bare vår lokale menighet eller vår nasjonale kirke. Vi holder fast ved den troen som Jesus har betrodd sin universelle Kirke.

Sakramentene, særlig søndagens eukaristifeiring – Messen – hjelper oss til å være i kontakt med Jesus Kristus selv. Han er til stede her i dag, og berører våre liv gjennom sakramentene, som er synlige tegn på usynlig nåde, tegn på frelse.

Og vår hengivenhet til Jomfru Maria og helgenene hjelper oss til å være i kontakt med selve himmelen. Vi tilber dem ikke: vi ærer dem og ber om deres bønner, og de viser oss godheten i å be for oss. Vi er forenet med helgener og engler i Kristi Legeme, som er Kirken. Himmelen er veldig nær.

Dette er hva det betyr, i praksis, å være katolikk i dag: selvsagt er det å tro på Jesus, å forsøke å elske Gud og vår neste. Men på en særlig måte er det å tilhøre en kristen menighet som er forenet med sin biskop og med paven; som prøver å følge Bibelens lære og Den katolske kirkes lære under ett, som har en dyp kjærlighet til sakramentene, særlig til Messen; og som har en dyp hengivenhet til Jomfru Maria og helgenene.

Å være katolikk er å tro at Jesus Kristus er Frelseren, at han er Veien, Sannheten og Livet. Alt annet er en måte å komme ham nærmere på.

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 17.08.2021 - 13:27