Undervisningsopplegg for film 14

Film 14: DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

Undervisningsopplegg - Deltakerressurser

sesjon14.jpg 

 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJON

14A:

Hvilken er den mest spennende eller inspirerende religiøse seremoni du har vært i? Hva la du spesielt merke til?

Har du vært i kirken når noen har feiret et sakrament? Hvilket? Hva husker du fra gudstjenesten?

Vil du dele noen spesielle måter Jesus har “talt» til deg eller “berørt» ditt liv på?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

14B:

Dersom du kunne begynne på nytt, med Guds hjelp, og forandre på én ting ved deg selv, hva ville det vært?

Hva synes du er spennende med å vite at du er døpt eller at du kan bli døpt?

Hva gjør det vanskelig for deg å tro eller å vitne om troen din overfor andre mennesker?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

14C:

Hvem er den klokeste personen du har kjent? Hva gjør ham eller henne spesiell?

Har du bedt til Den Hellige Ånd? Dersom du kunne bedt om én åndelig gave (f.eks. profetiens gave eller medfølelse eller gjøre undere eller undervise), hva ville den vært og hvorfor?

Dersom du er konfirmert: Hva husker du fra din konfirmasjon? Hvilken avgjørende betydning fikk den for deg?

Dersom du forbereder deg til konfirmasjonen: Hvorfor ønsker du å bli konfirmert?

Hvilke andre tanker eller spørsmål melder seg ut fra denne delen av filmen?

 

TEKSTER FRA YOUCAT TIL DENNE FILMEN

 

OBS: Lesestoffet for denne økten er betydelig lengre enn vanlig. Om mulig ville det være bedre å dele opp lesestoffet over to uker – Del A og Del B – slik at du kan bruke nok tid til hvert emne. Hør med lederen eller kateketen din om de har lagt inn en ekstra uke til dette, og hva planen er for gruppen din.  

 

DEL A:

#166 til #192 – Liturgien og sakramentene [14 sider]

 

DEL B:

#193 til #207 – Dåpen og konfirmasjonens sakramenter [8 sider]

#310 til #311 – Den Hellige Ånds gaver og frukter [1 side]

 

LENGRE TEKSTER FRA DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

 

#1077 til #1112 – Den hellige liturgi

#1113 til #1134 – Sakramentene

#1210 til #1284 – Dåpens sakrament

#1285 til #1321 – Konfirmasjonens sakrament

 

VISDOM FRA BIBELEN

 

Matteus 3,11

Johannes Døperen sa: «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.»

 

Johannes 3,5

Jesus sier: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.»

 

Matteus 28,18-20

Jesus sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

 

Apostlenes gjerninger 2,38

Apostelen Peter sa: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.»

 

Paulus’ brev til romerne 6,3-4

Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

 

Johannes 20,19-23

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

 

Apostlenes gjerninger 2,1-4

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

 

 

HOVEDTANKER FRA FILMEN

 

14A – Kraften i sakramentene og liturgien

Dersom det finnes ett ord som kan sammenfatte tanken om hvordan Gud fortsetter å hjelpe oss, er det ordet «sakrament». Et sakrament er et synlig tegn på usynlig nåde. Det er en særskilt bønn i Kirken, et ritual, som forener oss med Jesus Kristus og fyller oss med hans Hellige Ånd.

Sakramentene står i sentrum av det som kalles Den hellige liturgi. Dette er den kristne Kirkes høytidelige, offentlige gudstjeneste. Sakramentene hjelper oss å tilbe Gud «i ånd og sannhet». De gjør oss hellige. Og de gir oss styrke til å elske vår neste og vitne om vår tro.

De syv sakramentene kommer fra Jesus. Han innstiftet dem. De ble ikke bare funnet opp hundrevis av år senere. De er en del av hans plan. Og det finnes noe objektivt ved sakramentene. Det finnes en nåde, en åndelig kraft, som ikke avhenger av hvor hellig eller inspirerende presten er, eller av forsamlingens følelser. Sakramentene er større enn oss. De er en gave. De avhenger av Jesus Kristus og av Kirkens tro.

Samtidig er de trossakramenter. Hvis vi vil at de skal bære frukt i våre liv, gjøre en forskjell, så trenger vi å ha en levende tro og være åpne for nåden Gud ønsker å gi oss.

De er det evige livs sakramenter. De gir oss et glimt av himmelen. Vi slutter oss til englene og helgenene i deres tilbedelse av Gud. Det får oss til å lengte etter å være sammen med ham i all evighet.

 

14B – Hvordan dåpen kan forandre ditt liv

Hvorfor blir kristne døpt? Er det ikke nok bare å tro på Jesus Kristus? Vel, tro er viktig, absolutt. Men Jesus selv var svært klar på hvor viktig dåpen også er. På slutten av Markus-evangeliet sier han: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst» (Mark 16,16). Dåpen er porten til frelse. Og på slutten av Matteus-evangeliet ber Jesus disiplene om å døpe alle folkeslag (Matt 28,19).

Dåpen forener oss med Jesus Kristus i hans død og oppstandelse; Den Hellige Ånd kommer og tar bolig i sjelen din; og du blir et av Gud Faders elskede barn. Syndene dine blir fullstendig tilgitt, og arvesyndens byrde løftes av dine skuldre.

Du får troens, håpets og kjærlighetens gaver. Du blir et lem på Kristi kropp, Kirken. Du får del i hans prestedømme: du ber i hans navn, du går ut for å tjene andre og dele din tro med dem.

Dåpen er som et segl som blir brent inn i selve ditt vesen. Du har en identitet som aldri kan bli tatt bort.

Hvem kan døpes? Enhver som tror på Jesus Kristus og den apostoliske tro, som har angret sine synder og som prøver å leve det kristne liv. Så dåpen innebærer tro, anger og omvendelse. Den kan omfatte barn som bringes til dåpen på grunnlag av sine foreldres og den universelle Kirkens tro.

 

14C – Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave

I Bibelen står det at vår Gud er «en fortærende ild» (Hebr 12,9). Han er ikke en tam Gud. Noen ganger brenner og renser han. Vi har ingen kontroll over ham.

Det ser vi i konfirmasjonens sakrament. Det er ilden i Guds kjærlighet som feier ned over våre liv og fyller oss med hans kraft. Det skjer en spesiell utgytelse av Den Hellige Ånd, akkurat som over disiplene på Pinsedagen.

Det er ikke første gangen vi mottar Den Hellige Ånd, som kommer over oss i dåpen. Men det er en ny energi til stede, en bekreftelse og styrking av hans gaver. Vi blir salvet med hellig krisma mens vi hører ordene: «Ta imot Guds gave, Den Hellige Ånds innsegl.»

Det pågår store debatter om hva som er den beste alderen for å konfirmeres. I Østkirkene blir du konfirmert som spebarn, rett etter dåpen. I vestlig tradisjon varierer det veldig, avhengig av hva din biskop bestemmer. Det kan være alt fra syv-åtteårsalderen til sent i tenårene.

Men uansett alder er betydningen den samme. Vi blir fylt med Den Hellige Ånds syv gaver. Dette er deres tradisjonelle navn: visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt – en frykt som ikke skaper angst, men en følelse av undring og dyp respekt i hans nærvær.

Det finnes en meget kjent bønn til Den Hellige Ånd. Den minner oss på at vi kan snakke med Den Hellige Ånd og be til ham, akkurat som vi kan gjøre med Jesus og med Faderen. Den lyder slik: «Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Amen.»

av Oddvar Moi publisert 16.08.2021, sist endret 17.08.2021 - 13:28