Preken ved en primissmesse

Preken av p. Fredrik Hansen, 30. september 2012 i St. Olav domkirke, i anledning p. Ole Martin Stamnestrøs primissmesse (første messe).

Ordinasjonen, som er ett av Kirkens syv sakramenter, består av tre trinn eller grader: episkopatet (biskopene), presbyteratet (prestene) og diakonatet (diakonene) . Og mens dåpen vasker bort arvesynd og gjør mennesket til Guds barn, skriftemålet meddeler Guds tilgivelse for våre synder, og ekteskapet forener mann og kvinne i den livslange pakt, så søker ordinasjonens sakrament å føre videre gjennom århundrene og ut til alle folk og nasjoner den apostoliske misjon som vår Herre Jesus Kristus overgav sine apostler: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler» .

Dette kommer tydelig til uttrykk ved prestevielsens høydepunkt, ordinasjonsbønnen, hvor biskopen, med den unge mann som ordineres knelende foran seg, retter følgende bønn til Gud:

Gjør ham til vår trofaste medarbeider, så evangeliets ord kan nå til jordens ytterste grenser, og alle folkeslag, forenet i  Kristus, kan bli et hellig folk.

Med andre ord: kallet til å gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler ved forkynnelsen av Guds ord og feiringen av Kirkens sakramenter forklarer ikke bare hvorfor det er prester i Kirken og hvilke konkrete oppgaver prestene er blitt gitt, det er selve nøkkelen til å forstå alt en prest er og skal være, og det er der  presten finner sin dypeste identitet og misjon. De løfter presten avlegger gjennomsyres av dette:

Det er jo derfor presten lover «i pakt med Kirkens hellige tradisjon fromt og trofast [å] feire Kristi mysterier, til Guds ære og til helliggjørelse av det kristne folk». Derfor skal han «med verdighet og klokskap utøve ordets tjeneste ved å forkynne evangeliet og utlegge den katolske tro».

Og derfor avlegger prestene løfte om sølibat, for å gi alt, for å ofre alt – hver time, hver dag, hvert talent og hver kraftanstrengelse – slik at Kristi kors og Kristi tomme grav gjøres kjent og Kristi sakramenter fører menneskene til frelse. Ved sølibatsløftet sier biskopen til ham som ordineres: «Idag må du vie deg på en ny og enda tydeligere måte til Herren. ... Ved å gjøre dette, vil du lettere kunne vie deg til Herrens arbeid, så du ubundet kan tjene hans folk og bidra til verdens åndelige fornyelse».

Med rette kaller kirkeretten sølibatet for Guds særskilte gave til Kirken: ved dette ofrer prestene alt de er og har for å lede de troende inn i himlenes rike .

Og siden prestene ved sin ordinasjon får del i biskopenes apostoliske hyrdegjerning er også lydighetsløfte grunnet på Kirkens arbeid for sjelenes frelse. Fordi, da den som ordineres svarer positivt på biskopen spørsmål: «Lover du meg og mine rettmessige etterfølgere aktelse og lydighet?» overgir han seg selv til den misjon som tilhører ordinasjonens sakrament, og som prestene utfører som biskopens medarbeidere .

Ved håndspåleggelse og bønn  setter prestevielsen «et uutslettelig åndelig segl»  på den som vies til prest, et segl som konsekrerer - binder - presten til Kristus, slik at hans tjeneste ikke skjer i eget navn eller egen funksjon, men, som Kirken uttrykker det, «in persona Christi» - på Kristi vegne og i Kristi navn og person . Derfor lærer konsilet at når presten døper eller feirer nattverden er det Jesus Kristus selv som forretter disse hellige handlinger . Dette segl kan aldri tas bort – engang prest, alltid prest.

For stadig inderligere å forenes med Kristus, å styrke dette bånd til vår Herre og Mester, lover presten også i sin ordinasjon å søke hellighet i sitt liv - å bli Kristus lik - å bli en «alter Christus». 

Konsekrert til Kristus skal presten ofre sitt liv for de troende, noe han bindes til i lydighets- og sølibatsløftet og forpliktes til i sine presteløfter i ordinasjonsmessen. Han skal ofre sitt liv slik at Kirkens banner, som ikke er annet en Kristi kors, skal kunne hevet over alle folk og nasjoner; gledesropet om at «Herren er oppstanden, alleluja» runge gjennom århundrene; og sakramentenes tegn lede og føre de kristne inn til det evige liv. Og presten gjør dette, i håp om at også han selv en dag vil kunne stå for Guds trone og si: Jeg gjorde det Herren selv ba meg om: jeg gav mitt liv for mine brødre .