Den hellige Antonius Daveluy (1818-1866)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

90. Den hellige Antonius Daveluy (fr: Marie-Nicolas-Antoine) ble født den 16. mars 1818 i sognet Saint-Leu i Amiens i departementet Somme i regionen Picardie nord i Frankrike. Han kom fra en innflytelsesrik familie og var sønn av Isidor Daveluy og Teresa Laroche. Faren eide en fabrikk og var bystyremedlem og regjeringstjenestemann. Familien var velkjente i byen for fromhet og tro, og tre av familiens sønner ble prester.

I en alder av syv år begynte Antonius å studere latin, og i 1827 begynte han på jesuittskolen Blamont, som var en gren av Saint-Acheul. Etter at denne skolen ble stengt etter kongelig dekret, begynte Antonius på en latinskole. Han bestemte seg for å bli prest da han gikk i andre klasse. Etter gutteseminaret i Saint-Riquier begynte han til slutt på seminaret Saint-Sulpice i Issy-les-Moulineaux nær hjembyen i oktober 1834, seksten år gammel. Han ønsket å bli jesuittprest til tross for sin dårlige helse.

I oktober 1836 dro Antonius til seminaret Saint-Sulpice i Paris for videre studier. Han ble presteviet den 18. desember 1841 i Amiens. Han leste sin første messe den 29. desember 1841 i kirken på hjemstedet Saint-Leu i Amiens. Hans niese Teresa Brandt fortalte at en enorm folkemengde var til stede, ivrige etter å motta den nye prestens velsignelse. En kvinne, fattig på jordisk eiendom, men rik på tro og tillit til Gud, ba om tillatelse til at hennes tre år gamle sønn som ennå ikke kunne gå, var den første som fikk velsignelse. Dette ble innvilget, og snart etter gikk barnet, til forbauselse for leger og folk som trodde han var lammet for livet.

Antonius ble utnevnt til kapellan i sognet Roye. Etter suksessrikt arbeid i sognet i tyve måneder, sluttet p. Antonius seg den 4. oktober 1843 til «Det parisiske misjonsselskap» (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes – MEP) eller Missions Etrangères de Paris. Selv om hans helse fortsatt ikke var helt god, var han blitt mye bedre. Han ble bestemt for Korea, og før han reiste, overdro han sin førstefødselsrett og sine rettigheter som eldste sønn til sin bror Xavier Daveluy, far til kontreadmiral René Daveluy. Den 6. februar 1844 seilte han av gårde, og han kom til Macao i august 1844. Han hadde som intensjon å tjene som misjonær på Ryukyuøyene, en japansk øygruppe som strekker seg i en bue seg fra Kyushu, den sørligste av de store japanske øyene, til Taiwan.

Mens han ventet i Macao på en mulighet til å dra til Ryukyuøyene, møtte han den nyutnevnte tredje apostoliske vikaren av Korea (1843-53), biskop Josef-Jean-Baptiste Ferréol MEP (1808-53), som var på vei fra Shanghai og prøvde å komme seg til Joseon i Korea. Biskopen overtalte p. Antonius til å følge ham og den hellige Andreas Kim Dae-gon til Korea. Den nyvigslete diakonen Andreas Kim skulle bli den første koreanske presten og var diakonviet av biskop Ferréol i Gimgahang nær Shanghai. Etter at p. Napoleon Libois MEP, som da var superior for hovedkvarteret for Det fjerne Østen, hadde gitt Antonius tillatelse, dro de fra Shanghai den 31. august 1845 i den lille trebåten Raphael over Gulehavet, og etter en lang og stormfull sjøreise kom de trygt frem til Korea den 12. oktober 1845. De kom først til øya Jeju etter å ha blitt drevet dit av kraftige stormer. Deretter kom de til Ganggyoung i provinsen Chungcheong.

P. Daveluy dro først for å studere det koreanske språket i en liten kristen landsby, og i januar 1846 begynte hans apostoliske reiser, som ble forstyrret av en forfølgelse i løpet av sommeren. Han administrerte sakramentene til mer enn 700 katolikker i løpet av de første to månedene, og senere døpte han mer enn 1 700 på to år. På grunn av det helsefarlige klimaet ble hans dårlige helse verre, og under sin sykdom underviste han i latin for unge seminarister.

I 1848 overtok han ledelsen av seminaret. Han tok deretter over administrasjonen av et distrikt, og i løpet av denne tiden skrev han med samvittighetsfull omsorg en kinesisk-koreansk-fransk ordbok, som gikk tapt under forfølgelsene i 1866. I tillegg skrev han historien om katolisismen i Korea og biografier om landets martyrer, samt reviderte en rekke bøker for trosopplæring.

Biskop Ferréol døde av utmattelse den 3. februar 1853, og i 1856 ble han etterfulgt av den hellige biskop Simeon Berneux MEP, som samme år utnevnte Antonius til sin koadjutor-biskop straks han kom til Korea, og han ble bispeviet den 25. mars 1857 som titularbiskop av Akka i et privathus i Seoul. Etter synoden som ble holdt etter seremonien, vendte han tilbake til sin stilling og gjenopptatt sitt arbeid. Han meldte seg frivillig til å ta omsorgen for de vanskeligere fjerne områdene. Han trykte og utga også katolske bøker, og de fleste katolske historiebøkene som finnes i dag, ble skrevet av ham. I 1859 begynte han en tre måneders reise for å finne og intervjue vitner ril forfølgelsen i 1801 som fortsatt var i live, og i oktober 1862 sendte han Misjonsselskapets seminar sitt arbeid om misjonens historie.

I 1861 var han i provinsen Gyeongsang, og til tross for hedningenes fiendtlighet, klarte han å konvertere ganske mange. På den tiden ble det inngått en avtale mellom biskopen og misjonærene om at de distriktene som ble tildelt dem for apostolisk arbeid, ikke skulle få navn etter provinser, men ble gitt navn etter fester for Jomfru Maria: I provinsen Gyeonggi: Seoul, distriktet Marias uplettede unnfangelse og området rundt Seoul, distriktet Marias Fødsel. I provinsen Chungcheong: den vestlige delen, distriktet Marias Gjesting, i nordøst distriktet Marias Fremstilling, i midten distriktet Marias Bebudelse. I provinsen Gyeongsang: i nord-vest (kanskje), distriktet Marias himmelfart, den vestlige delen (kanskje), distriktet Marias Rensing (Kyndelsmesse).

I 1866 blusset forfølgelsene opp igjen, mer brutale og voldelige enn noen sinne. De religiøse grunnene var blandet med politiske grunner, for de store europeiske maktene prøvde å etablere seg i Asia og provoserte frem anti-utenlandske bevegelser. Den 13. oktober 1860 erobret engelske og franske tropper Beijing. Etter det som skjedde i Kina, hvor europeerne ble massakrert, undertegnet regenten for den unge koreanske kongen et forfølgelsesedikt basert på loven mot utlendinger, og arrestasjonene startet umiddelbart. Den 8. mars 1866 ble biskop Berneux og de hellige patrene Henrik Dorie MEP (1839-1866), Justus Ranfer de Bretenières MEP (1838-66) og Ludvig Beaulieu MEP (1840-1866) halshogd på retterstedet i Saenamteo, rundt fem kilometer fra Seoul. I mellomtiden, den 2. mars, hadde patrene Charles Pouthié og Alexander Petitnicolas også blitt halshogd.

nullEtter at biskop Berneux led martyrdøden, etterfulgte biskop Daveluy ham automatisk og ble den femte apostoliske vikaren av Korea. Man han hadde embetet i bare 23 dager. Han ble forrådt av Yi So-ni, en tidligere seminarist. Den 11. mars 1866 ble biskop Daveluy arrestert sammen med sin assistent, den hellige Lukas Hwang Sok-tu. Da politiet kom til hans landsby, kalte biskop Daveluy dem inn i sitt hus og overga seg til dem. Den 14. mars ble biskopen og hans assistent sendt til fengselet i Seoul sammen med to andre misjonærer, de hellige prestene Peter Aumaître MEP og Martin Lukas Huin MEP, etter at biskopen hadde bedt om at de skulle overgi seg. Misjonærene ble torturert og forhørt. Biskop Daveluy som kunne snakke koreansk godt, ble behandlet verst, men han forsvarte den katolske tro med stor veltalenhet.

De ble dømt til døden. Men kongen var syk, og mange trollmenn samlet seg ved palasset for å utføre overtroiske seremonier for å helbrede ham. I tillegg var de i ferd med å feire kongens bryllup. Det var fryktet at pinslene til europeere ville være skadelig for effekten av trollmennene, og en utgytelse av blod fra mennesker i hovedstaden var en dårlig start på det kongelige ekteskap. Derfor beordret regenten at de ikke skulle henrettes i Seoul, men i Galmaemot, en marinebase i provinsen Chungcheong, rundt ti mil fra Seoul nær dagens Boryeong.

Biskopen og hans prester ble ført på hesteryggen til det anvist stedet. Deres hjerter fløt over av glede, og til stor forbauselse for tilskuerne, lovpriste de Gud med glødende takksigelse og sang salmer og hymner. På skjærtorsdag den 29. mars nærmet de seg Galmaemot. Biskop Daveluy ba soldatene om å utsette den lovede henrettelsen før de dro til neste by. Deretter uttrykte han et sterkt ønske om å dø på årsdagen for Frelserens død. Ønsket ble innvilget, og neste dag, Langfredag den 30. mars 1866 kom biskopen og hans ledsagere til Galmaemot. Mandarinen som ledet henrettelsen, beordret martyrene til å prostrere seg (legge seg langflat) foran ham. Det var skikken i Korea at de dødsdømte hilste dem som skulle drepe dem. Biskop Daveluy sa han ville hilse på fransk måte, og han nektet å knele. En brutalt slag kastet ham i bakken med ansiktet mot jorden.

Biskopen ble halshogd først, men hans død ble preget av en fryktelig hendelse. Bøddelen hadde ikke avtalt prisen på sitt blodige arbeid, og etter at han traff den dømte med der første hogget av sabelen, som lagde et dypt hakk i hans hals, stoppet han og nektet å fortsette, hvis han ikke ble lovet en stor sum. Mandarinens grådighet motsto disse kravene. Det var et møte blant de ansatte i prefekturet for å ta en beslutning. Diskusjonen varte lenge, mens offerets legeme på bakken kjempet i dødskramper. Endelig ble en avtale inngått, og to nye sabelhogg sendte hans sjel til Jesus Kristus. Biskopen var 49 år gammel og hadde vært 21 år i Korea.

I tillegg til biskopen og de to prestene ble to andre henrettet samtidig, nemlig Lukas Hwang Sok-tu og den hellige kateketen Josef Chang Chu-gi. I tre dager ble martyrenes legemer liggende forlatt på stranden, men det ble sagt at de var intakte da de ble gravlagt. På den tredje dagen ble de gravlagt i sanden på retterstedet av ikke-troende fra området. I midten av juni samme år flyttet troende deres levninger til Sojukgol i Hongsan, rundt en kilometer fra Galmaemot, og gravla dem der.

De ble overført andre steder på grunn av ulike omstendigheter, men de ble gravd opp igjen i mars 1882 etter ordre fra provikaren, M. Blanc, og i november 1882 ble levningene av de tre misjonærene sendt til Nagasaki i Japan for å beskyttes mot skjending. Den 22. mai 1894 ble de flyttet til seminaret i Yongsan. De ble flyttet tilbake til Korea når det ikke lenger var frykt for flere forfølgelser, og den 10. september 1900 ble de plassert i krypten i katedralen Myeongdong i Seoul. De oppbevares nå i krypten i kirken i Jeoldusan martyrsenter i Seoul.

Bare tre misjonærer unnslapp massakren i 1866: Stanislas Féron, Adolphe Calais og Félix Ridel som flyktet til Kina, men returnerte til Korea i september sammen med den franske flåten i det fjerne Østen, ledet av kontreadmiral Pierre-Gustave Roze. Franskmennene gikk i land på øya Gangwha, brente det kongelige palasset og plyndret biblioteket. De kongelige arkivene ble tatt som bytte og ble siden oppbevart i Nasjonalbiblioteket i Paris, men ble «lånt ut» permanent til Korea i 2011. Gjengjeldelsen etter det franske angrepet rammet kristne koreanere, og tusenvis av dem døde, skutt, kvalt, druknet eller begravd levende, ikke medregnet de som døde av elendighet og kulde i fjellene. I 1870 reiste regenten en stele i Pyongyang hvor det var gravert på kinesisk: «De kristnes perverse sekt er ødelagt».

Biskop Antonius Daveluy var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september. Tidligere hadde Antonius minnedag 11. mars.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Butler (III), Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, santiebeati.it, en.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, vatican.va, catholic-hierarchy.org, archives.mepasie.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49