Vår tro

 

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

KOMPENDIUM TIL DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME


Hva er tro? Generelt er det «å tro» å holde noe for sant på en annens ord. I kristen forstand er denne «annen» Gud. Den kristne tro er derfor et svar på Guds tiltale.

Vi tror ikke alene – men i et fellesskap. Dette fellesskapet er Kirken, innstiftet av Jesus selv og på apostlenes grunnvoll. Katolsk betyr «allmenn». Kirken er katolsk i tid: Den omfatter levende og døde. Den er katolsk i rom: Det vil si at den omfatter mennesker i hele verden, den er en verdenskirke. At Kirken er katolsk, betyr også «fylde». Enhver enkelt trossannhet må alltid forstås i lys av denne katolske tros fylde.

Kirken har fra første dag og gjennom troen gjort erfaringer om livet i Gud. Uoffisielt kommer denne tradisjonen til uttrykk i hymner og kristen kunst, i teologi og kateketisk materiale, i forskjellige spiritualiteter og andaktsformer, og ikke minst i individuelle kristnes livshistorier. Offisielt kommer disse erfaringene til uttrykk gjennom Kirkens gudstjeneste og sakramenter, i de skrevne verk som Kirken godkjenner som inspirerte eller hellige skrifter, og i de formelle definisjoner og trosbekjennelser som blir formulert av Kirkens læreautoritet. Denne «Tradisjon» med stor T er Kirkens måte å være kirke på, oppfylle sitt oppdrag på i tid og rom med hensyn til å leve troen, vitne om den og reflektere over den. «Ved tradisjonen er det at alt hva Kirken selv er, alt hva den tror, føres videre i liv, lære og kult og overleveres til alle slektledd,» heter det i konsildokumentet Dei Verbum. Fra begynnelsen av har Den katolske kirken alltid erkjent at Den Treenige Gud åpenbarer seg i Skrift og Tradisjon, det vil si: i Den hellige skrift, i hele Bibelen, både Det gamle og Det nye testamentet, og i gudsfolkets liv i tro.

En kortfattet oppsummering av de aller viktigste punkter i troen finner vi i trosbekjennelsene. Det mest fullstendige uttrykk for den offisielle katolske tro i dagens språkbruk er å finne i Den katolske kirkes katekisme. En forkortet versjon av denne, Kompendium til Den katolske kirkes katekisme, inneholder alt men dog bare de vesentlige og grunnleggende elementer i katolsk tros- og morallære. I kategorien «Tema for tema» finnes en mengde artikler, ressurser og bakgrunnsstoff om enkelte trossannheter, samt kirkehistoriske og kirkejuridiske temaer.

Se også: