Den hellige Amphibalus av Verulamium (200/300-t)

Minnedag: 25. juni

Amphibalus døper konvertitter. Fra I\The Life of St Alban\I skrevet og illustrert av Matthew Paris (d. 1259).

Den hellige Amphibalus skal ha vært den presten som ble skjult av den hellige Alban av Britannia under en forfølgelse der.

Alban var en brite av romersk opprinnelse, en hedensk soldat og fremtredende borger som bodde i den store romerske byen Verulamium, i dag byen St. Alban's i Hertfordshire nord for London. Under kristenforfølgelser i landet ga han husly til en prest på flukt fra de keiserlige styrkene, og han ble så imponert av prestens tro at han ble omvendt og døpt av ham. Da soldater gikk fra hus til hus på jakt etter presten, som senere ble navngitt som Amphibalus, tok Alban på seg prestens kappe for at hans nye venn skulle slippe unna. Det klarte han, men Alban ble selv arrestert og henrettet som Britannias protomartyr.

Den hellige beda.htm Beda den Ærverdige er presis når det gjelder tid og sted: «Den hellige Alban led martyrdøden på den 22. dag av juni nær byen Verulamium, som engelskmennene nå kaller Verlamcestir eller Vaeclingacaestir». Men deler av legenden er helt opplagt lite troverdig, og året for Albans død er svært omdiskutert. Gildas og Beda tidfestet den til rundt 305 eller 301 under keiser Diokletian (284-305), men da hersket Konstantius Chlorus i Spania, Gallia og Britannia, og han hadde en kristen hustru, den hellige Helena, og i denne perioden var det ingen forfølgelser i Britannia. Nyere forskning heller mer til rundt 254 under keiserne Decius (249-51) eller Valerian (253-60). De siste vitenskapelige undersøkelsene, som bygger på Torino-manuskriptet Passio Albani, «Albans lidelseshistorie», tidfester imidlertid hans martyrium til år 209 under keiser Septimus Severus (193-211), men denne teorien er også omdiskutert.

I de første biografiene står det ingenting om prestens navn, heller ikke at han var verken martyr eller helgen, men mange detaljer er lagt til i senere legender. Der heter det at han kom fra Isca (Caerleon) og at han var ansvarlig for omvendelsen av et stort antall romerske briter til kristendommen i de få dagene etter Albans død, blant dem de hellige Stefan og Sokrates, og at han flyktet sammen med dem til Britannia Superior (Wales). Men han vendte tilbake til og led martyrdøden ved å bli steinet til døde i Redbourn tre dager etter Albans død, den 25. juni. En versjon sier at da presten hørte at Alban skulle henrettes i hans sted, styrtet han av sted for å melde seg i håp om at Alban kunne gå fri. I stedet ble han henrettet sammen med ham.

Amphibalus er navnet som Geoffrey av Monmouth gir presten, og historien bak navnet er ganske interessant. John Morris skrev i 1968 om denne sammenhengen. Keiser Septimus Severus oppholdt seg i Britannia fra sommeren 208 til sin død i 211. Sammen med ham var hans hustru og to sønner, Antoninus Augustus og Geta Caesar. Antoninus var med sin far på hærtokt mot Skottland. Han hadde tjenestegjort i hæren ved Rhinen, og brautende bar han en slags tykk kappe som ble kalt en caracalla og som var populær blant offiserene i denne hæren. Dette førte til at han fikk tilnavnet Caracalla.

Det synes som om et tidlig manuskript av Albans lidelseshistorie hadde en tilføyelse i margen på latin, «et Caracalla», og dette betydde at Antoninus fulgte sin far på hærtoktet mot Skottland. Mye senere var det en kopist som visste at caracalla var en kappe, men ikke at det var oppnavnet på keiserens sønn, så han knyttet bemerkningen til Alban, to linjer nedenfor. I senere versjoner, da begrepet caracalla ikke lenger var i vanlig bruk, erstattet kopister det med den senere betegnelsen amphibalon. Dermed refererte manuskriptet ikke til Severus og hans medfølgende sønn, men til Alban og hans medfølgende bekjenner.

Den livfulle, men ofte unøyaktige kronikøren Geoffrey av Monmouth skrev ned dette rundt 1136, og dermed hadde «den hellige Ytterfrakk» blitt skapt. Deretter var han nært forbundet med Alban i skrevne beretninger og kunstneriske gjengivelser av martyriet. Hans kult ble betydelig styrket da hans angivelige relikvier ble funnet. For i 1178 oppdaget abbed Simon av St. Alban's Abbey (1166-83) noen knokler i Redbourn, seks kilometer unna – de var trolig av en saksisk erobrer. Men han erklærte at de var av den hellige Amphibalus, og de ble overført til et passende skrin i klosterkirken i St. Alban's.

Albans helgenskrin ble båret ut for å møte relikviene av Amphibalus så langt som der hvor kirken St. Mary des Prez senere ble bygd. Det sies at Amphibalus hadde en kirke viet til seg i det post-romerske Winchester, men dette er tvilsomt. I den opprinnelige normanniske klosterkirken i St. Alban's sto Amphibalus' skrin foran den store korgitteret, nær høyalteret, på nordsiden av Albans skrin. Men i 1323 kollapset to søyler i skipets sørlige buegang, og taket falt ned over Amphibalus. En tømmerbjelke knuste marmorsøylene som støttet opp baldakinen over skrinet, som mirakuløst nok forble uskadet. Etter dette ble skrinet flyttet til det nordlige sideskipet i koret.

Rundt 1350 fikk Amphibalus en mer passende plassering midt i koret bak alteret, like øst for Albans eget skrin i Helgenkapellet. Skrinet ble omsluttet av et jerngitter og hadde på vestsiden et alter med et maleri og annen passende utsmykning, og det ble re-konsekrert av den irske biskopen av Ardfert. Abbed De La Mare utsmykket deretter skrinet med forgylte sølvplater og bilder til en kostnad av £8 8s 10d. Amphibalus' relikvier ble æret i St. Alban's helt til klostrene ble oppløst under kong Henrik VIIs reformasjon på 1500-tallet, da de ble spredt omkring.

Ved samme anledning ble steinsoklene som de to skrinene sto på, brukket i stykker og brukt til å mure igjen de østlige buegangene i Helgenkapellet. De ble avdekket under Gilbert Scotts restaurering på 1800-tallet og rudimentært satt sammen igjen. Albans rekonstruerte skrin er mer bevart og mye rikere enn Amphibalus'. På vestsiden av Amphibalus' rekonstruerte skrinbasis står bokstavene «Amphib...s» og en Fleur-de-lys.

Men det nåværende skrinet for Amphibalus i St. Alban's Abbey minnes Albans kristne lærer, uansett hva som var hans navn. Etter tradisjonen led Amphibalus martyrdøden den 25. juni, som også var hans minnedag. 24. juni nevnes også. Han fremstilles som prest med kappe, og han er skytshelgen for forfulgte kristne.

av Webmaster publisert 25.07.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:50