Den salige Jakob Abbondo (1720-1788)

Minnedag: 9. februar

Den salige Jakob Abbondo (it: Giacomo) ble født den 27. august 1720 i bydelen Salomino i Tronzano Vercellese i provinsen Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han ble døpt den 29. august. Han var den andre av seks barn av Carlo Benedetto Abbondo og Francesca Maria Naya, Maria Margherita, Giacomo, Pietro Francesco, Carlo Vittorio, Giovanni Eusebio, Maria Margherita. Da Jakob ble født, var den eldste søsteren Maria Margherita allerede død. Hans far var en av de mest innflytelsesrike familieoverhodene på stedet. Hans mor var enke, etter først å ha giftet seg med Giovanni Battista Massera, som døde noen år etter bryllupet. Foreldrenes ekteskap ble inngått den 8. september 1717, velsignet av Don Carlo Giovanni Abbondo, brudgommens bror.

Sin første utdannelse fikk Jakob i Salomino, hvor hans foreldre og besteforeldre lærte ham det grunnleggende i det kristne livet. Den avgjørende faktoren var eksempelet til hans onkel på farssiden, Don Giovanni Carlo Abbondo, kapellan i Salomino, som utmerket seg som en venn og hjelper for de fattige i den lokale Congregazione di Carità og som svært hengiven til Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Jakob gikk først på de kommunale skolene i Tronzano, og befolkningen så med beundring på den lille studenten som hver dag gikk fra Salomino og helt til hovedstaden. Hensunket i meditasjon snakket han med sin usynlige ledsager, sin verneengel. Hans far Carlo Benedetto var kommunalråd. I sitt testamente av 11. august 1738 nevnte han sin sønn Jakobs ønske om å gå i kloster. Samme dag døde han, rundt 52 år gammel, og etterlot seg hustru og tre barn. Jakob var den eldste med sine atten år.

Bispedømmet Vercelli var svært stort og omfattet også det nåværende bispedømmet Biella. På grunn av en konflikt mellom kirke og stat (det vil si kongen av Sardinia), forble bispestolen vakant i mer enn 27 år (1700-27). Av denne grunn hadde det ikke på flere tiår vært pastorale besøk i Tronzano, og Jakob Abbondo mottatt fermingens sakrament (konfirmasjon) først den 15 desember 1740, tyve år gammel, av kardinal Carlo Vincenzo Maria Ferreri Thaon OP (1682-1742), biskop av Vercelli (1729-42).

Det var ikke mange elever på seminaret i Vercelli. Det var mulig å studere for å bli prest i klostrene i byen eller på Le Scuole Regie («de kongelige skoler») i Via San Bernardo og i Via Fratelli Laviny. Samme dag som han ble fermet, ga kardinal Ferreri ham den første geistlige tonsuren i hallen i bispepalasset. Dagen etter tildelte han Jakob de lavere vielser til lektor og hostiarius. Den 27. mai samme år tildelte kardinalen ham de de lavere vielser til eksorsist og akolytt.

Etter utnevnelsen av Don G. Pettardino til kannik i katedralen den 14. februar 1743, flyttet klerikeren Giacomo Abbondo i påsken 1743 inn i husholdet til grev Agostino Benedetto Cusani di Sagliano, ordfører i Vercelli, i sognet San Michele. Hans oppgave var å undervise grevens syv barn i alderen to til atten år. Den 20. juli samme år kom det tillatelse fra Torino til å utnevne den 23-årige Jakob til professor ved De kongelige skolene i Vercelli som en erstatning for Don Pozzolo.

Den 6. august 1643, i huset til generalvikaren og kapittelet i sognet San Lorenzo i Vercelli, ble hans kirkelige arv konstituert. Den nye biskopen, Giovanni Pietro Solaro (1743-68), vigslet ham til subdiakon den 21. desember 1643 i kapellet i biskopens palass. Klerikeren Jakob Abbondo ble også viselektor i skolastisk dogmatisk teologi ved Det kongelige universitetet i Vercelli. Denne oppgaven ble bare tildelt studenter som var trygge fra et dogmatisk synspunkt og godt forberedt når det gjaldt pedagogikk. Den 29. februar 1744 ble han vigslet til diakon.

Med pavelig dispensasjon for alder ble Jakob Abbondo den 21. mars 1744 presteviet av biskop Solaro i kapellet i bispepalasset i Vercelli for bispedømmet Vercelli, ennå ikke 24 år gammel. To sønner av grev Agostino Benedetto Cusani ble prester, don Agostino og don Giuseppe, som senere ble erkebiskop av Oristano. En datter, Maria Felicita, ble nonne i benediktinerklosteret San Pietro Martire i Vercelli.

P. Abbondo tok den 31. oktober 1748 en grad i litteratur ved Universitetet i Torino, og deretter ble han utnevnt til professor i humaniora ved Scuole Regie i Vercelli. Samtidig gjorde han tjeneste i sognet San Michele i Vercelli. Don Abbondo deltok aktivt i selskapet for St Johannes halshogd (Compagnie di San Giovanni Decollato) og selskapet for Vår Frue av Gode råd (Madonna del Buon Consiglio). Han trådte inn i førstnevnte selskap den 29. august 1744. Han var juniorprefekt, viseregent, visekansler, sekretær, kansler, priordelegat og seniorprefekt fra 1784 til 1785, da han allerede var sogneprest i Tronzano. Selskapet for Vår Frue av Gode råd, fremmet i sognet av familien Cusani Sagliano, var koblet til den marianske helligdommen i Genazzano. Helt siden den kanoniske opprettelsen i sognekirken San Michele i 1755, var Don Abbondo sammen med sin bror Peter innskrevet i selskapet. Helt frem til slutten av sitt liv hadde han over peisen i sitt hjem en statue av Vår Frue av Gode råd.

Sognepresten i Don Abbondos hjemby Tronzano Vercellese, Don Giovanni Bartolomeo Naya, var alvorlig syk i to år. Fiendtligheten mot ham fra en del av befolkningen, som 37 år tidligere hadde prøvd å oppheve avtalen, hadde også infisert resten av familiene i sognet som følte seg pastoralt forsømte. Valget av sogneprest i byen ble i henhold til en lov fra 1435 foretatt av familieoverhodene i byen. Den pastorale visitasjonen i 1747 hadde påvist konfliktene mellom sognepresten av Tronzano og lokale brorskap når det gjaldt juridiske og økonomiske spørsmål.

Da Don Giovanni Bartolomeo Naya døde den 28. januar 1757 døde, begynte «valgkampen» i favør av mulige kandidater til sognet, som hadde en stor befolkning og var vanskelig å styre. Den 26. mars 1757 ble Don Abbondo valgt med stort flertall som «en geistlig som kombinerer alle de kvaliteter som er ønskelig og passende for en som skal ha omsorgen for sjelene». Generalvikar kannik Gentile anerkjente den 8. juni gyldigheten av utnevnelsen, og den 3. juli 1757 tok Don Abbondo sognet i besittelse og begynte på sin pastorale tjeneste der. På spørsmål om hvordan han vurderte sin nye sognetjeneste, svarte han: «Det kan bli himmel eller helvete».

Den forrige sognepresten hadde vært en jansenist, det vil si tilhenger av jansenismen, en indrekirkelig bevegelse som la overdrevent vekt på ærefrykt og angst for eukaristiens sakrament og forholdet til Gud. Derfor prøvde p. Abbondo først å hjelpe sine sognebarn til å gjenoppdage Guds skjønnhet og godhet, og gi dem en mulighet til å kjenne Ham, å be til Ham og å møte Ham jevnlig i Hans Ord og i sakramentene.

I Tronzano drev han Selskapene for den kristne lære (Dottrina Cristiana) og rosenkransen. Nesten alle ektepar lovte å fremme trosopplæringen i sognet ved å skrive seg inn i de to selskapene. Under denne forpliktelsen baserte de sitt familieliv på den daglige bønn av rosenkransen og samarbeidet med sognepresten i den kateketiske formasjonen av guttene. Det kateketiske året begynte på festen for St Andreas den 30. november og sluttet offisielt på festen for Johannes Døperens fødsel den 24. juni. Katekisme ble arrangert på alle festdager. I fastetiden var leksjonene daglige: om morgenen for barna i hovedstaden og om ettermiddagen for barna på gårdene. I pasjonsuken undersøkte sognepresten hvem som kunne motta sin første kommunion.

I januar, etter messen for Ave Maria, dro sognepresten til gårdene for katekisme til guttene som ikke gikk på skolen fordi de var opptatt med å gjete kyrne. På ettermiddagen av hver påbudt festdag i hele året uten avbrudd, ga han forklaring på den kristne lære til alle mennesker, både i sognekirken i Tronzano og i kirkene i bydelene. I alle festmesser holdt han forklaringer av evangeliet, uten avbrudd i hele det liturgiske år. Han var en god predikant, spesielt om vinteren når det var færre som arbeidet på markene og menigheten kunne samles til katekese og bønn. Hver dag i fasten var planlagt foredrag av en ordensmann eller en prest særskilt oppnevnt av kommuniteten.

Don Abbondo mottok den 3. april 1759 av pave Klemens XIII (1758-69) avlatsprivilegium for dem i Tronzano som hadde deltatt i retretter med åndelige øvelser over åtte eller ti dager. For dette formål ble det opprettet et hus i sognet hvor det ble holdt retretter, men Don Abbondo forkynne flere ganger i Salomino og i Molinetto. Predikanter fra utlandet ble hentet ved forskjellige anledninger. I retrettene brukte de jesuittiske tekster ifølge de klassiske øvelsene til den hellige Ignatius av Loyola. Don Abbondo ble bedt om å lede åndelige øvelser også utenfor territoriet til Tronzano. I 1775 prekte han for søstrene av St Agatha i Vercelli og i 1782 for Søstrene av Den Hellige Ånd i Vercelli.

Biskop Vittorio Maria Baldassare Gaetano Costa d’Arignano av Vercelli (1769-78) valgte Don Abbondo til å preke som forberedelse til de pastorale visitasjonene i sognene, og i 1779 ble han invitert til å preke på seminaret i Vercelli. Tre ganger prekte Don Abbondo folkemisjoner i sognet Tronzano, i 1759 ved hjelp av jesuittene, i 1770 av karmelittene og i 1783 i anledning påsken. Ved den pastorale visitasjonen i 1775 presenterte han for biskopens godkjennelse bønner for tro, håp og kjærlighet som han komponerte for bruk i menigheten. Bønnene var enkle i formen, men presise i teologisk substans, kortere enn andre som fantes i katekisme på den tiden. I boken for velsignelser i sognet skrev han en angerbønn for festen for Vår Frue av Karmelberget.

Don Abbondo var en far og lærer i det sakramentale liv. I en tid med høy barnedødelighet instruerte han kvinnene og mennene i tildeling av nøddåp når det var fare for et spedbarns død. Jordmødre og leger var de sogneprestens første samarbeidspartnerne i denne tjenesten. Han var den første i sognet Tronzano som opprettet et spesielt register hvor navnene på dem som var fermet, ble registrert. Biskopene av Vercelli administrerte bare tre ganger fermingens sakrament i sognet i hans tid som sogneprest. Derfor inviterte han kandidatene hvert år i anledning pinsen til å dra direkte til Vercelli for å motta sakramentet.

I en tid da rigoristene ekskluderte de troende fra å motta sakramentene, gikk Don Abbondo mot strømmen og den herskende mentaliteten og lot guttene motta sin første nattverd etter katekisme i fasten, fra ti års alder og oppover, to år i forkant av den alderen som var fastsatt av bispedømmesynoden. Han etablerte en slags «sommerpåske» på festen for Vår Frue av Karmelberget, hvor de som skriftet og kommuniserte ved denne anledningen, fikk en spesiell fullstendig avlat med pavens velsignelse. Han ga råd om å motta kommunion hver søndag til alle som var i den åndelige tilstand som kreves. Ofte bar han med høytid kommunion til de syke på landet og på gårdene. Hver søndag sang han sognemesse og vesper, som ble fulgt av velsignelsen og resitasjon av en dekade av rosenkransen. Hvert år ble feires de førti timers tilbedelse av det helligste sakrament med en spesiell fullstendig avlat innvilget av pave Klemens XIII.

Han viet forsoningens sakrament stor oppmerksomhet. Hver dag var Don Abbondo, hans koadjutor og kapellan i sognet engasjert i å lytte til sakramentale skriftemål i sognekirken. På obligatoriske festdager og høytider ble han hjulpet av andre ekstraordinære skriftefedre. Spesielt elsket han personlig å høre skriftemål fra de syke. I tillegg til den fasting som var foreskrevet, dyrket Don Abbondo dyrket en ånd av mortifikasjon i sognet gjennom botsliturgier, noe som ble reflektert i en tekst han hadde skrevet spesial for forberedelsene til festen for Vår Frue av Karmelberget.

Til de døende skyndte han seg å bringe sykesalvingens sakrament (den siste olje). Høytidelig administrerte han viaticum (vandringsbrødet). Før den døende gikk til det evige liv, formidlet han den pavelige velsignelse. Som prest på rommet til den døende ledet han familien i bønn, mens som sogneprest feiret han i sognekirken en fellesliturgi med benediksjon og overgivelse til Madonna. Han holdt ordinasjonens sakrament i høy aktelse. I hans tid som sogneprest var det minst ti unge menn fra Tronzano som feiret sin første messe som bispedømmeprester ved alteret i sognekirken, og i tillegg ble to av hans disipler fra Vercelli ordinert til prester.

Ekteskapets sakrament ble forberedt med katekese for de forlovede, med spesiell oppmerksomhet på foreldrenes engasjement i katekese for sine barn. Familiens deltakelse i Selskapet for den kristne lære, hyppig mottak av kommunionen og rosenkransen var de tre hjørnesteinene i kristne foreldres spiritualitet. Til alle innpodet han aspirasjonen til hellighet, i henhold til vilkårene i den enkeltes, i samsvar med læren til den hellige Frans av Sales (1567-1622).

Som attenåring hadde Jakob Abbondo bestemt seg for å vie seg til Herren ved å tre inn et kloster. Etter sin prestevielse med inkardinasjon i bispedømmet sluttet han ikke å uttrykke sin kjærlighet til det religiøse liv. Til kapusinerne fra Monte di Torino sendte han messestipend, og også til søstrene tilbød han sin apostoliske tjeneste. Don Abbondo hadde en spesiell hengivenhet til den salige dominikanerinnen Emilie Bicchieri av Vercelli (ca 1238-1314), som hadde tilknytning ril Tronzano.

Den marianske dimensjonen var til stede i hans menighetsliv gjennom den inderlighet som han feiret Mariafestene med: festene for Marias fødsel og Marias navn, Bebudelsen, Marias smerter, Vår frue av Karmelberget og Den svarte madonna av Oropa (29. oktober). Han fremmet andakten for Marias uplettede unnfangelse, som ble æret på en spesiell måte av Ursulinnene og Umiliate. Til dette marianske mysteriet som på den tiden ennå ikke var definert av paveembetet, viet maleren Meyer et maleri i kirken i Salomino.

Hvert år besøkte sognepresten alle familiene i Tronzano, som i 1775 var tre tusen sjeler, selv dem som bodde på gårdene og i landsbyene lenger bort fra byen. Han velsignet hver familie og hvert hus i Herrens navn. Han lyttet til betroelser fra de unge, til de voksnes problemer og til de eldres bekymringer. Alle følte å bli elsket i hjertet til Den gode hyrde og gjengjeldte med respekt og sønnlig kjærlighet. Han gjorde Kongregasjonen for nestekjærlighet oppmerksom på de fattige og de syke. I sognet var det to brorskap og mange selskap. Gjennom dem kunne sognepresten verdsette de ulike religiøse følelsene i befolkningen, og for å engasjere de troende, gjennom komplementære måter for katekese, liturgi og nestekjærlighet til personlig og felles helliggjørelse.

Don Abbondo hadde ansvaret for å ta seg av de tretten kirkene i sognet, og det var i hans tid at biskop Gian Pietro Solaro av Vercelli (1743-68) i 1766 vigslet sognekirken Tronzano (Vercelli ble erkebispedømme i 1817). Han var svært oppmerksom på dekoren i sine kirker. Det gikk ingen år uten at han, med hjelp av kapellanene og de troendes sjenerøsitet av, foreslo restaurering av hellige bygninger og tiltak for en mer passende liturgi for Guds ære og sjelenes frelse. Utallige var hans innkjøp av messeklær og hellige kar for kirkene i sognet. Han begynte også med en autentisering av relikvier.

Som ung prest hadde Don Abbondo utmerket seg for sin kjærlighet til fangene og for stemmene til de henrettede, som en eksemplarisk bror i Selskapet av Johannes halshogd ved sognekirken San Michele i Vercelli. Også som sogneprest i Tronzano ga han sterke impulser til Kongregasjonen av Nestekjærlighet. Fra prekestolen under høymessen innkalte han til møter, og med lyden av kirkeklokken kalte han sammen lederne for kongregasjonen. Sognepresten og legen påpekte tilfeller hvor de skulle gripe inn i favør av de fattige, eldre og syke, både fysisk og psykisk. Sognepresten rekvirerte pengesummer, medisiner, mat og klær som han selv distribuerte til de trengende som hadde anledning til å møte på hans besøk til familiene. Snart viste befolkningen sin godkjennelse av en slik utøvelse av apostolisk veldedighet med testamentariske gaver og legater i favør av Kongregasjonen av Nestekjærlighet.

Familiene ble igjen involvert i utøvelsen av nestekjærlig arbeid for de små utsatte og for hjemløse tiggere. Han oppfordret Brorskapene til å hjelpe konvertertitter til katolisismen og å hjelpe katolikkene i Midtøsten. Han brukte av sin familieformue til restaureringen av sognehuset og bidro personlig til finansieringen av klokkene og det nye klokketårnet i Molinetto. Han ga også gaver til utsmykning av kirker. Han feiret messene uten å motta det stipendet som var fastsatt i lokale forskrifter. Han var mild overfor de fattige som ikke kunne betale utgiftene for begravelser. Han ga avkall på en sum fra en skyldner, som hadde gitt en donasjon til Søstrene av St Agatha i Vercelli.

Etter at hans bror Pietro Francesco døde, fulgt noen dager senere av sin hustru, var Don Abbondo den eneste arving, og han ga sin svigerinnes medgift til sin gamle far. I sitt testamente begunstiget han befolkningen, og til de fattige etterlot han all veden. Han etterlot sognet huset med familiens land. Han opprettet en inntekt for kirken i Molinetto og kapellanens hus til presten. Til siste øyeblikk viste sin spesiell kjærlighet for hver enkelt av sine sognebarn.

Don Giacomo ga alt av seg selv til Herren, sin intelligens og sin vilje. Bønnene for tro, håp og kjærlighet han hadde skrevet, uttrykke denne totale hengivenheten til Gud. Hans engasjementet for systematisk og sporadisk katekese og prekener i høytidelige messer, hans iver for utsmykningen av kirker, hans lydighet til Kirkens og pavens læreembete bygde uten tvil på han eksemplariske tro. Han så i sognetjenesten som en måte å helliggjøre både seg selv og de troende på deres felles vei til Paradiset. Han stadfestet liturgiens sentralitet i sognekirken og ga rettmessig plass til bønnemøter i brorskapenes kirker og i de ulike delene av sognet. Han over konfliktene som eksisterte før ham blant sognets selskaper gjennom en klar visjon om det felles gode og den perfekte overholdelse reglene fra bispedømmets synode.

Don Abbondo døde en hellig død den 9. februar 1788, og han etterlot seg et uutslettelig minne i befolkningen som fortsatt husker ham med ærefrykt den dag i dag. Hans umiddelbare etterfølger som sogneprest i Tronzano, Don Giuseppe Domenico Mazzocchi, skrev at Don Abbondo døde cum florenti fama. De 74 familieoverhodene som den 30. juni 1788 hadde samlet seg for utnevnelsen av ny sogneprest i Tronzano, hyllet i en enstemmig lovtale for Don Giacomo Abbondo «for hans sinns klarsyn, for dybden i hans lære, for helligheten i hans liv, for den største klokskap i hans oppførsel og for den utrettelige utøvelsen av hans pastorale tjeneste».

Mens Don Carlo Bertecco var sogneprest (1841-84) ble det ved p. Abbondos grav satt opp minst 78 votivmalerier for gaver mottatt gjennom hans forbønn. Den samme Don Bertecco skrev til erkebiskopen av Vercelli og vitnet om at Domenico Tarello, den tjeneren som var i hjemmet til Don Giacomo Abbondo i de siste dagene av hans jordiske liv, og eldre mennesker som hadde kjent ham, sluttet aldri å opphøye hans dyder. Selv etter Domenico Tarellos død fortsatte valfartene til Don Abbondos grav, ikke bare fra erkebispedømmet Vercelli, men også fra nabobispedømmene.

Hendelser som ellers var uforklarlige, ble tilskrevet hans forbønn, og disse gjorde det mulig å åpne en saligkåringsprosess for ham. Han saligkåringsprosess begynte under sogneprest monsignore Giovanni Ravetti med overføringen av hans jordiske levninger fra den monumentale graven som fortsatt eksisterer på den kommunale kirkegården, til sognekirken i Tronzano den 13. mars 1922 og den første sesjonen av informativprosessen i bispedømmet den 22. januar 1923. To vitner tilskrev den mirakuløse helbredelsen av deres farfar, Giuseppe Cossus, til forbønn fra den da fortsatt levende Don Abbondo.

Blant de 3 350 bønnesvar som var knyttet til hans forbønn etter hans død, var det to som skilte seg ut, nemlig helbredelsene av Luigi Gianella og Giovanni Viola. Luigi Gianella vitnet den 17. mai 1922 om at på kvelden den 18. juni 1911, mens han var alene i første etasje i et lite hus som sto et stykke fra de andre på gårdsbruket Barazze, sprakk venen i hans venstre ben med en rift slik at blodet sprutet rikelig ut. Blodet rant gjennom tregulvet og ned i rommet under som var ubebodd. I mangel på hjelp besvimte han.

Da han falt, slo han hodet mot hjørnet av veggen, noe som førte til en annen blødning over venstre øyebryn. Da han kom til seg selv igjen, anbefalte han seg til Abbondo, og raskt sluttet blodet å strømme og såret i benet lukket seg. Han la seg i sengen. Om morgen reiste han seg, men var så svak at han falt ut av sengen. Bondens nevø fant ham i denne tilstanden, la ham tilbake i sengen og sendte bud etter legen i Cossato. Dr. Antonio Gallea, lege i Tronzano, vitnet den 13. februar 1923 og den 12. desember 1924 om at Giovanni Viola, født i Tronzano den 16. februar 1893, mens han lesset av høy den 20. september 1907, falt han på spissen av en hakke slik at den gikk gjennom den høyre armen. På uforklarlig vis ble han helbredet uten å få noen mén.

Saligkåringsprosessen ble gjenopptatt med systematisk innsamling av dokumenter i bispedømmets arkiver, etter en beslutning om dette av erkebiskop Albino Mensa og presterådet den 7. februar 1984. Dekretet nihil obstat («intet hindrer») (nihil obstat ad introductionem Causae ex parte Sanctae Sedis) ble utstedt den 25. januar 2003, noe som betydde at saken kunne igangsettes. Dekretet som anerkjente gyldigheten av bispedømmets informativprosess, ble utstedt den 21. november 2003. Sakens Positio ble oversendt til Vatikanet i 2008. Den 9. mai 2014 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Frans og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 5. mai 2015 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret den 11. juni 2016 i katedralen Sant’Eusebio i Vercelli. Som vanlig ble ikke seremonien ledet av paven selv, men av hans spesialutsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Hans minnedag er dødsdagen 9. februar. På landet utenfor Vercelli er en vei oppkalt etter ham, Via don Giacomo Abbondo, og i 1994 fikk grunnskolen i Tronzano Vercellese hans navn, Scuole Elementari 'Don Giacomo Abbondo'.

De biografiske opplysningene er hentet fra boken Il Servo di Dio don Giacomo Abbondo som Don Mario Capellino skrev i 1994 i anledning av 250-årsjubileet for Don Abbondos prestevielse.

Kilder: CatholicSaints.Info, santiebeati.it, en.wikipedia.org, comune.tronzanovercellese.vc.it, parrocchiatronzano.it, newsaints.faithweb.com, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. juni 2016

av Per Einar Odden publisert 11.06.2016, sist endret 12.06.2016 - 13:05