Den salige Johannes Scalvinoni (1844-1890)

Minnedag: 3. mars

Den salige Johannes Scalvinoni (1844-1890)
Ordensnavn: Innocent av Berzo

Den salige Johannes Scalvinoni (it: Giovanni) ble født den 19. mars 1844 i Niardo i Valcamonica i provinsen Brescia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hans foreldre var bønder og analfabeter. Hans far, Pietro Scalvinoni, var enkemann med en sønn, og han giftet seg for andre gang med Francesca Poli, som forlot sitt hjemsted Niardo for å bo sammen med ham i Berzo. Men da hennes første sønn skulle fødes, var hun vendt hjem til sin mor i Niardo. Der ble gutten døpt og fikk navnet Giovanni.

Men faren døde bare tre måneder etter at sønnen var født, og moren dro til Berzo i provinsen Udine og overlot Johannes til sin egen mor for oppdragelse. Hun døde tre år senere, og Johannes' onkel på morssiden, Francesco, ble deretter som en far for ham. Livet var hardt for denne landbefolkningen høyt oppe i åsene, men innbyggerne i Niardo var anstendige, ærlige og varme, om enn noe reserverte.

Johannes fikk sin videregående utdannelse i Lovere i provinsen Bergamo. Da han vokste opp, viste han en ubegrenset kapasitet for arbeid. Hans ærbødighet for eukaristien viste en like godt utviklet religiøs sans. En egenskap som ble mer og mer markert gjennom hans liv var hans villighet til å tjene andre uten anerkjennelse eller takk. Som 17-åring begynte han høsten 1861 på seminaret i Brescia. Der begynte han å føre dagbok over sin åndelige reise og sitt bønneliv, og han levde et asketisk liv som tillot lange timer i bønn.

Mosaikk av Italo Peresson

Han ble presteviet som 23-åring i juni 1867. Først ble han prest i Cevo i Valsaviore, hvor han ble i to år. Deretter ble han forfremmet til stillingen som viserektor ved seminaret i Brescia, men denne stillingen hadde han bare i et år, etter at man bedømte han som uegnet til å inneha autoritet. Dette var den første av hans mange fiaskoer når det gjaldt å inneha ansvarsfulle stillinger. Han ble i 1870 kapellan i Berzo, og denne stillingen hadde han i fire år. Han utførte lykkelig sine plikter med å preke, høre skriftemål og gi åndelig veiledning.

Men hans liv syntes å mangle noe, og i 1874 bestemte han seg for å forlate sognearbeidet for å slutte seg til kapusinerne (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap), en reformgren av fransiskanerordenen. Den 16. april 1874 trådte han inn i klosteret Annunziata i Berzo og tok ordensnavnet Innocent av Berzo. Deretter levde han et liv i kontinuerlig bot. Han avla sine første løfter den 29. april 1875, og deretter ble han sendt til klosteret i Albino i et år. Deretter vendte han tilbake til klosteret i Berzo. To år senere avla han sine endelige løfter og ble utnevnt til assisterende novisemester. Novisiatet ble flyttet til Lovere litt over et år senere, men han forble i klosteret Annunziata i Berzo. Deretter fikk han ansvaret for Annali Franciscani og sendt til Milano-Monforte, men ble løst fra stillingen få måneder senere. Han vendte tilbake til Annunziata i juni 1881.

Johannes innehadde flere stillinger som novisemester og retrettleder og var en oppofrende sjelesørger, ydmyk og alltid beredt til bot, og han var kjent for sin selvfornektelse. Hans skrifter viser i likhet med mange av hans botsøvelser en opptatthet av syndens nærvær og tyngde. Han ble ofte konsultert av prester om problemer innen moralteologien, for han hadde den gaven å kunne gi enkle og direkte svar, og dette ble han høyt aktet for. Ytre sett var han stille og beskjeden, intelligent, men reservert, en som alltid var villig til å hjelpe, men som deretter gled i bakgrunnen. Hans overordnede prøvde flere ganger å gi ham betrodde verv, men ble snart tvunget til å løse ham fra dem. Det var ikke snakk om ansvarsfraskrivelse, men en manglende evne, som kom av oppriktig ydmykhet, til å bli satt over noen andre. Innocent var lykkeligst når han kunne tjene.

I 1889 ba provinsialen ham om å stå for provinsretrettene i de viktigste klostrene i Milano-Monforte, Albino, Bergamo og Brescia. Mens han prekte i Albino, ble han syk og fraktet til sykestuen i Bergamo. Der døde han den 3. mars 1890. Hans legeme ble etter ønske fra befolkningen i Berzo overført til kirken der. Han ble saligkåret den 12. november 1961 av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63), som selv var fra Bergamo. Hans minnedag er dødsdagen 3. mars.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48