Den hellige Lucia Filippini (1672-1732)

Minnedag: 25. mars

Den hellige Lucia Filippini (1672-1732)

Den hellige Lucia Filippini ble født den 13. januar 1672 i den lille landsbyen Tarquinia ved Corneto i regionen Toscana, rundt ti mil nordvest for Roma i Italia. Hennes foreldre var Filippo Filippini og Maddalena Picchi, som begge stammet fra adelige familier, og Lucia var den yngste av deres fem barn. Hun var ennå ikke fylt ett år da hennes mor døde i en alder av 27 år, og hun var bare så vidt fylt syv år da faren også døde i 1679. Lucia og hennes søster Elisabetta dro for å bo hos sin onkel på morssiden, Antonio Picchi, hans hustru Costanza og deres fire barn. De gikk på jenteskolen som ble drevet av benediktinersøstrene av St. Lucia. Lucia hjalp sognepresten med katekismeundervisningen.

I 1687 ble den nyutnevnte kardinal Marcantonio Barbarigo (d. 1706) utnevnt til biskop av Montefiascone og Corneto. Han var en medfølende og kjærlig mann, spesielt overfor barn, og han hadde allerede brukt mye av sin aktivitet til deres velferd. Han hadde grunnlagt skoler for kristen lære, en jenteskole og et barnehjem. På et pastoralbesøk i Corneto i 1692 møtte han de to søstrene Filippini og ble begeistret for dem, spesielt den 20-årige Lucia, på grunn av hennes målbevissthet, store fromhet og bemerkelsesverdige evner.

Den store reformkardinalen overtalte henne til å komme til Montefiascone ved Bolsenasjøen for å delta i et institutt som han hadde etablert for å utdanne lærerinner. Hun for sin del fant i ham en rådgiver og far i Gud, noen som hun kunne betro sine dypeste aspirasjoner til. Kardinalen sendte henne som losjerende til klosteret Santa Chiara, hvor hun i en bønnefull atmosfære kunne finne ut av sitt kall.

Kardinalen fortsatte overoppsynet med sine utdannelsesprosjekter. Imidlertid syntes han ute av stand til å demme opp for de unges løsaktige liv, og han kom til den konklusjon at problemet skyldtes det faktum at de fleste unge kvinner var uten utdannelse og formasjon i troen. Løsningen var å gjøre de unge jentene, morgendagens mødre, kjent med Kristus, med troens prinsipper og dens moralske krav.

Da han hørte om det arbeidet den salige Rosa Venerini drev etter de samme prinsippene med stor suksess i nærliggende Viterbo, inviterte han henne til å komme til Montefiascone for å hjelpe ham med å sette i gang en jenteskole. Hun bodde i Santa Chiara mens hun samarbeidet med biskopen, og der ble hun og Lucia kjent med hverandre. Da tiden kom da Rosa måtte vende tilbake til Viterbo, foreslo hun Lucia som en som var fullt i stand til å fortsette arbeidet.

Lucia nølte, men til slutt ble hun overtalt av biskopen til å ta på seg oppgaven. Han ikledde henne en religiøs drakt i katedralen i Montefiascone, og hennes nidkjærhet vokste etter hvert som arbeidet tok form og utviklet seg. Ingen elev kunne ha vist mer lærenemhet enn Lucia. Hennes beskjedenhet, nestekjærlighet og intense overbevisning om verdien av åndelige ting, sammen med hennes mot og hennes praktiske sans vant alles hjerter. Ved siden av å drive skolen samlet hun også sammen kvinnene i byen for å undervise dem i Kirkens lære og lede dem i bønn. Hennes nestekjærlighet var altomfattende, og hvis hun hadde noen preferanser, var det alltid for de mest trengende og hjelpeløse. Til gjengjeld fikk hun tillit og kjærlighet fra utallige kvinner, unge og gamle.

Hennes arbeid hadde en forbløffende suksess, og snart ble det klart at hun ikke kunne fortsette alene, spesielt ettersom biskopen hadde bestemt seg for å etablere skoler for jenter i alle større byer i bispedømmet. Han åpnet et novisiat under Lucias ledelse, og han tok selv på seg å være skriftefar for gruppen. Lærerinnene, le Maëstre, skulle ikke være ordenssøstre med løfter, men hengivne kvinner som hadde viet seg til Herren for en spesiell oppgave. Lucias oppgave var dobbel: Formasjon og veiledning av et nytt institutt i Kirken og grunnleggelsen og driften av jenteskoler, i tillegg til noe perifer apostolisk aktivitet blant voksne kvinner. For eksempel holdt hun ekteskapskurs for unge jenter som ville gifte seg og pedagogiske seminar for blivende mødre for å lære dem hvordan man gir sine barn en ekte kristen oppdragelse.

De neste tolv årene var en tid med nye prosjekter, hvor Lucia og biskopen arbeidet hånd i hånd. Hun tok seg av det meste av den daglige organiseringen, mens han fremmet arbeidet med både moralsk og materiell støtte. Hver skole skulle utrustes, og vanligvis kjøpte biskopen vinmarker eller vinkjellere for dette formålet. Det inntrykket man får, er av varm innsats og klok administrasjon.

Det var imidlertid andre faktorer som kompliserte situasjonen. Klosteret Santa Chiara, hvor Lucia hadde tilbrakt en tid da hun søkte sitt kall, hadde forfalt slik at noe måtte gjøres for å gjenopprette disiplinen. Superiorinnen, som selv var fortvilet for fremtiden, ba om å bli overflyttet til det nye instituttet for lærerinner. Biskopen forsøkte en løsning som skulle tilfredsstille alle parter: Lucia ble utnevnt til superior i 1704, klostret ble bygd om og ble moderhus for instituttet, hvor medlemmene av den kontemplative kommuniteten hadde visse embeter.

Imidlertid oppnådde man ingen fordeler med dette, for etter hvert som misunnelsen slo rot nektet de udisiplinerte å la seg disiplinere, mens lærerinnene følte seg hemmet av et tett rammeverk som var uegnet for deres oppgave. Lucia trakk seg fra embetet og vendte tilbake til sitt eget institutt, og den utilfredsstillende situasjonen fortsatte. Midt i det hele døde biskopen den 26. mai 1706. Han hadde vært så sjenerøs i sin levetid at det var få ressurser igjen. De arrangementene han hadde gjort for å opprettholde skolene og lønne lærerinnene ble lagt i hendene på tjenestemenn ved katedralen.

Den nye biskopen, Sebastiano Bonaventura, stadfestet Lucia som generalsuperior og ansvarlig for alle skolene i bispedømmet. Han gjenopprettet Santa Chiara som et strengt kontemplativt kloster, men ruinerte seminaret ved å tillate det ukloke salget av dets inntektskilde. Han endret metodene i skolene som ble drevet av Lucia, til Rosa Venerinis ergrelse.

I 1707 dro Lucia til Roma på uttrykkelig ønske av pave Klemens XI (1700-21) for å grunnlegge den første skolen utenfor hennes eget bispedømme. Skolen ble opprettet i Via delle Chiavi d'Oro. Lucia kunne bare bli i byen i litt over seks måneder før hennes plikter kalte henne til et annet sted, men barna strømmet til i mengder som langt oversteg de lokalene som kunne skaffes. Før Lucia dro, var hun kjent for halve distriktet som La Maëstra Santa (den hellige lærerinnen).

Dette nye prosjektet fikk støtte fra mannskongregasjonen «Religiøse arbeidere», og deres innflytelse modifiserte også Lucias undervisningsmetoder. Da hun vendte tilbake til Montefiascone og Rosa kom for å overta etter henne, fant de to at de var på alt for forskjellige veier til at de kunne fortsette å samarbeide. P. Martinelli, som var hovedinspirasjonskilden for Rosa Venerinis undervisningsmetoder, insisterte på et brudd med Lucia, noe som viste seg å bli en knusende erfaring for henne.

I Montefiascone hadde noen klerikere fått ansvaret for instituttets fond, som Barbarigo hadde etterlatt seg til skolenes bruk, men de holdt tilbake inntektene. Det tok Lucia nesten tre år å gjenåpne eller erstatte de skolene som hadde måttet stenge og å finne nye finansieringskilder. Da administratorene fant noe de betraktet som en irregularitet i papirene – en feil som var gjort av en notar – overtalte de biskopen til å kreve at Lucia overleverte hele instituttets formue, også de investeringene hun selv hadde skaffet eller fått gjennom lærernes arbeid. Alle papirer i forbindelse med regnskapene ble tatt, slik at fremtidig argumentasjon eller gransking ville bli umulig uten tilgang på dem. Og fortsatt kom det inn noen inntekter.

Forpliktelsene for skolene og lærerne lå tungt på superioren, som allerede var dødssyk. Gjennom høytstående venner appellerte hun til paven for å bøte på situasjonen. Et pavelig budskap til biskopen fant veien til en av administratorene, som behandlet det overfladisk. Det var ikke før en apostolisk visitasjon hadde avslørt den avtalen som vedrørte seminaret, at resten kom for en dag. De skyldige ble avskjediget, men da var Lucia allerede død.

I 1726 hadde Lucia blitt rammet av uhelbredelig kreft. Til tross for medisinsk omsorg i Roma fikk hun aldri helsen tilbake. Hun døde den 25. mars 1732 i Montefiascone, en dag hun selv hadde forutsagt, og hun ble gravlagt i byens domkirke i nærvær av en enorm menneskemengde.

Den 20. mai 1926 ble Lucias grav åpnet, og hennes legeme ble funnet nesten fullstendig intakt. Det ble ikledd nye klær og plassert i det krystallskrinet hvor det fortsatt befinner seg i krypten i katedralen St. Margareta i Montefiascone. Etter over to århundrer er hennes legeme fortsatt bemerkelsesverdig godt bevart. Ansiktet er den delen som er minst bevart, så det er nå dekket av et sølvnett.

Lucia ble saligkåret den 13. juni 1926 og helligkåret den 22. juni 1930 av pave Pius XI (1922-39). Hennes minnedag er dødsdagen 25. mars. Hennes navn står i Martyrologium Romanum.

I likhet med Rosa Venerini hadde Lucia et stort talent for enkel og overbevisende tale. Selv om hun ikke deltok ved grunnleggelsen av Rosas institutt «Maëstre pie Venerini» (Venerinis fromme lærerinner), også kalt «jesuittinner», æres hun som medgrunnleggerske fordi hun var den mest nidkjære, innflytelsesrike og hellige av alle de som tidlig fremmet Maestre Pie i Italia. Derfor kalles de også «Filippini». I dag finnes både «Maëstre pie Venerini» (MPV) og «Maëstre pie Filippini» (MPF). På en tid da obligatorisk utdannelse ikke var en ting man en gag kunne drømme om, gjorde disse skolene undre både for religiøs og sosial forbedring for italienske kvinner.

I 1760 godkjente pave Klemens XIII (1758-69) deres konstitusjoner. Selv om instituttet Maestre Pie, eller «Det pavelige institutt av Filippini-lærerinner», ikke er så kjent utenfor Italia som det hadde fortjent, har kongregasjonen likevel etablert hus i USA (siden 1910), Brasil, England, Sveits, Etiopia og India. I dag har deres arbeidsoppgaver blitt utvidet til også å omfatte omsorg for eldre og generelt menighetsarbeid. I Den tredje verden legger de vekten på de svært fattige og utstøtte.

av Webmaster publisert 04.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49