Den hellige Ludvig Pavoni (1784-1849)

Minnedag: 1. april

Skytshelgen for «Den uplettede Marias Sønner» og for yrkesskoler

Den hellige Ludvig Pavoni (it: Lodovico; lat: Ludovicus) ble født den 11. september 1784 i Brescia i regionen Lombardia nord i Italia. Han var den eldste av fem barn av de adelige foreldrene Alessandro Pavoni og Lelia Poncarali. Hans far var allerede 64 år gammel da Ludvig ble født. Han tilbrakte sin barndom og ungdom mellom Brescia og familiens landsted i Alfianello. Han vokste opp i en tid med store politiske omveltninger, med Den franske revolusjon i 1789 og Napoleons okkupasjon av Nord-Italia.

Lombardia (hertugdømmet Milano) hadde fra 1706 vært under østerriksk herredømme, men deres styre ble avbrutt av Napoleons okkupasjon. Under hans kontroll ble Lombardia senteret for to franske marionettstater med hovedstad i Milano og Napoleon som statsoverhode, først Den cisalpinske republikk (1797-1802) og deretter Kongeriket Italia (1805-14), som ble proklamert i 1805. Dette riket ble oppløst med Napoleons nederlag og fall. Etter Wienerkongressen ble Venezia gitt tilbake til Østerrike og ble en del av det østerrikske Kongeriket Lombardia-Veneto. I 1866 ble dette området en del av det nyopprettede kongeriket Italia etter landets samling.

Som barn levde Ludvig mer eller mindre i en kvinneverden. I tillegg til moren fantes det også fem tanter, hvorav tre var gift og to var nonner, samt farens seks kusiner. Sin første utdannelse fikk han i klosteret San Domenico, hvor han hadde dominikanerpateren Carlo Domenico Ferrari OP (1769-1846), fremtidig biskop av Brescia (1834-46), som lærer. Ludvig viste seg raskt som en livlig og intelligent gutt med mange interesser, som maling, jakt, ridning og mekanikk. Han mottok sin første hellige kommunion ti år gammel.

Ludvigs adelige herkomst og familiens rikdom gjorde at han fikk en fremragende filosofisk, humanistisk, kunstnerlig og teknisk-praktisk utdannelse. Samtidig var han følsom overfor sosiale problemer. Da han så at folket ble stadig fattigere og fattigere og selv de liberale idealene om frihet og likhet som kom med de revolusjonære vindene, gikk under, følte han seg kalt til prest som nittenåring stilt overfor Napoleons invasjon. Under den napoleonske æraen i Italia (1799-1814) stengte den franske keiseren seminarene, så Ludvig måtte få sin teologiske opplæring i hjemmene til  ulike prester, blant dem p. Carlo Domenico Ferrari OP. I 1805 døde hans far, og etter det fordypet han seg enda mer i sine studier. Fritiden brukte han til å undervise barn.

Han ble presteviet den 21. februar 1807 i kirken San Pietro in Oliveto, 22 år gammel. Deretter ble han utnevnt til kapellan for sognet San Lorenzo, som lå nært hans hjem.. Som ung prest investerte han alle sine krefter og hele sin formue i de fattigste tjeneste, og han arbeidet midt blant de unge i oratoriene (ungdomssentre) som ble åpnet overalt i byen av ulike prester som hadde den kristne utdannelse av ungdommen som hjertesak. På denne tiden døde også hans mor i 1809.

Omtrent samtidig hadde han et avgjørende møte med Gabrio Maria Nava (1758-1831), biskop av Brescia (1807-31), som kom til Brescia i 1808. I 1812 valgte biskopen den 28-årige Pavoni til sin sekretær. P. Ludvig studerte nøye boken Delle Influenze morali («Om de moralske innflytelser») av Pietro Schedoni (1759-1835), hvor forfatteren forsøkte å gi et svar på «opprøret» til de daværende unge. Han regnet mangelfull eller totalt manglede skolegang samt dårlig innflytelse fra jevnaldrende og eldre som de viktigste grunnene til de negative forandringene hos den oppvoksende slekt. I 1812 åpnet han derfor et oratorium, et slags ungdomssenter, for kristen utdannelse av de fattige i Brescia. Dette oratoriet var for de unge som ble nektet adgang til de andre oratoriene på grunn av deres ekstreme fattigdom. Ved siden av arbeidet for biskopen viet han seg undervisning av de unge og fattige, katekese, prekenvirksomhet og åndelige øvelser. Fra 1812 til 1818, altså mellom det napoleonske rikes undergang og den østerrikske restaurasjonen i Lombardia og Veneto fra 1814, støtten Pavoni biskopens iver for vitalisering av bispedømmet og i kampen for Kirkens frihet, uten å forsømme sin virksomhet for ungdommen.

Den 16. mars 1818 utnevnte biskopen sin sekretær til kannik ved katedralen og rektor for basilikaen San Barnabà. Pavoni løste seg deretter fra alle familiære bindinger og fra omsorgen for sine eiendommer og viet seg fra da av utelukkende for sitt verk. Ved San Barnabà fikk han allerede samme år tillatelse til å starte et barnehjem og en tilknyttet yrkesskole, hvor fattige, foreldreløse og forlatte barn kunne få en kristen utdannelse samt opplæring i et håndverk. Han baserte seg på den ide at forbedrede sosiale forhold vil forbedre det åndelige liv, og at å forbedre det åndelige liv vil forbedre de sosiale forholdene.

Blant de viktigste fruktene av hans arbeid var en typografisk skole, den første grafiske utdannelsen i Italia. I 1821 ble hans skole til instituttet San Barnabà. Han åpnet et senter for menn og utvidet det i 1821 til et internat med en skole for å lære dem spesielle håndverk. som snekkere og sølvsmeder samt smeder, skomakere og tøyfargere. Han utvidet dette til døvstumme i 1823. Han kjøpte også en gård på denne tiden for å etablere en landbruksavdeling ved skolen. I 1823 etablerte han Instituttet San Barnabàs Forlagshus, som fortsatt eksisterer under navnet Ancora. I 1831 hadde instituttet åtte ulike fagutdanninger: trykkeri/kopperstikk, bokbinder, papirhandel, sølvsmed, grovsmed, snekker, dreier og skomaker.

Pavoni fikk også den ideen å gjøre seg nytte av strukturene i trykkeriet til å lette utbredelsen av gode bøker. Katalogen inneholdt store verker om teologi og filosofi og håndbøker for prekenlære og apologetikk, katekismer, bibelsk litteratur, klassikerne for skolen og teater for de unge. Koleraepidemien i 1836 beveget ham til å pleie ofrene for epidemien og til å ta inn flere menn. Den 3. juni 1844 ble han dekorert med ordenen «Ridder av jernkronen» av den østerrikske keiseren Ferdinand I (1835-48).

I lengre tid grunnet Ludvig Pavoni over tanken på å opprette en egen kongregasjon for å ta seg av instituttet, og i 1925 grunnla han kongregasjonen «Den uplettede Marias Sønner» (Congregatio Filiorum Mariae Immaculatae – FMI), som også kalles pavonianere etter grunnleggeren. Med et dekret av 31. mars 1843 fikk han tillatelse av pave Gregor XVI (1831-46), og den 9. desember 1846 fikk han også tillatelse av den østerrikske keiseren. Brescias generalvikar, Msgr Luchi, opprettet den 11. august 1847 kongregasjonen kanonisk gjennom den fullmakt som Den hellige stol hadde gitt.

Den 29. november 1847 fikk Ludvig formell avskjed som kannik fra domkapitlet, og den 8. desember 1847, høytiden for Marias uplettede unnfangelse, avla han sine evige løfter, 63 år gammel, sammen med de første medlemmene av kongregasjonen. Men Pavoni skulle bare ha femten måneder igjen å leve etter sin løfteavleggelse. Kongregasjonen besto av prester, som sto for den åndelige, disiplinære og administrative ledelsen av det religiøse arbeidet, og legbrødre som ledet verkstedene og undervisningen av barna. Dermed oppsto det en ny type ordensbrødre, den pavonianske legbror, direkte satt inn i kongregasjonenes spesifikke oppgave, med samme rettigheter og plikter som prestene.

I 1849 gjorde Pavoni sitt beste for å hjelpe borgere som var midt i en koleraepidemi rundt tiden for utbruddet av «De ti dager i Brescia», et opprør fra innbyggerne i Brescia mot østerrikerne. Østerrikerne gjorde seg klar til å plyndre Brescia, så lørdag den 24. mars 1849, som var dagen etter utbruddet av opprøret, fulgte Ludvig Pavoni sine gutter til novisiatet i åsene i Rodengo i Saiano, tolv kilometer fra Brescia, for å komme unna plyndringer og branner som oppsto etter opprøret, siden en av barrikadene var opprettet like ved plassen ved San Barnabà. Ludvig hadde allerede svak helse, og den 26. mars ble hans helsetilstand forverret. Ved daggry palmesøndag den 1. april 1849 døde han i Saiano. Brescia sto i flammer, men hans gutter var trygge. Hans grav er i helligdommen Santa Maria Immacolata i Via Pavoni 11 i Brescia.

Ordenen som han etablerte, fikk full pavelig godkjennelse fra pave Leo XIII (1878-1903) den 24. september 1882 og dens konstitusjoner i 1897. Ordenen inspirerte andre prester som de hellige Johannes Don Bosco (1815-88) og Leonardo Murialdo (1828-1900). Ordenen har spredt seg over hele verden. I 2008 var det 34 hus med 210 brødre, hvorav 107 var prester. Husene ligger i Brasil, Colombia, Eritrea, Tyskland, Italia og Spania, og de utgir fortsatt bøker. I Roma driver de bokhandelen Ancora ved Petersplassen.

Hans saligkåringsprosess begynte med en informativprosess på bispedømmenivå som åpnet i Brescia den 11. februar 1908 og ble avsluttet den 7. oktober 1912. En gruppe teologer samlet hans skrifter og erklærte dem å være helt på linje med troen den 12. april 1916. Den formelle åpningen av saken skjedde den 12. mars 1919 under pave Benedikt XV (1914-22), og dermed fikk Ludvig tittelen «Guds tjener» (Servus Dei). Gyldigheten av informativprosessen ble mottatt fra Rituskongregasjonen ved avslutningen av en annen prosess ved to anledninger den 23. juni 1926 og 21. april 1942. Den 5. juni 1947 utstedte den ærverdige pave Pius XII (1939-58) dekretet som erklærte hans «heroiske dyder» og ga ham tittelen Venerabilis, «Ærverdig». Dekretet sier at Pavoni var «en annen Filip Neri (1515-95) (...) forløper for Don Bosco (...) og en perfekt etterligner av den hellige Josef Benedikt Cottolengo (1786-1842)».

Det eneste som nå gjensto før han kunne saligkåres, var et mirakel på hans forbønn. Det angivelige miraklet som ble undersøkt, skjedde i 1909 og gjaldt helbredelsen av Maria Stevani, som led av en ekstrem tyfoidfeber og kastet opp og var lenket til sengen. Hun hadde en relikvie av Pavoni under sin pute og var i dyp søvn en natt før hun ble fullstendig helbredet fra sin sykdom, noe som ble betraktet som mirakuløst. Denne helbredelsen ble undersøkt i Cremona fra 25. juni 1925 til 3. august 1926, og prosessen ble godkjent mange tiår senere, den 26. januar 2001. Den medisinske kommisjonen slo fast at det var et mirakel den 7. juni 2001, mens de konsulterte teologene slo den 26. oktober 2001fast av miraklet hadde skjedd på Pavonis forbønn. Helligkåringskongregasjonens medlemmer godkjente dette den 4. desember 2001, og den 20. desember 2001 undertegnet den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente helbredelsen som et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret den 14. april 2002 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma sammen med fem andre, de salige Cajetan Errico M.SS.CC. (1791-1860), Aloisius Variara SDB (1875-1923), Maria del Tránsito Cabanillas (1821-85), Artemide Zatti SDB (1880-1951) og Maria Romero Meneses FMA (1902-77).

For en helligkåring trengs enda et mirakel, og den helbredelsen som ble undersøkt, skjedde i juli 2009 med Honorio Lopes Martins i São Paolo i Brasil. På Pavonis ordre ba Honorios sønn Diomar om en lenke av bønn til Pavoni om en helbredelse, og hans far ble frisk vad slutten av måneden. Bispedømmeprosessen for undersøkelsen av det angivelige miraklet ble åpnet den 4. desember 2012 i São Paolo, og kardinal Odilo Pedro Scherer (f. 1949), erkebiskop av São Paolo siden 2007, presiderte ved åpningen. Prosessen ble avsluttet den 18. juni 2013. En supplerende prosess ble åpnet den 10. april 2014 og ble avsluttet den 26. august 2014. Helligkåringskongregasjonen anerkjente gyldigheten av de tidligere prosessene den 12. desember 2014.

Medisinerne sa ja den 10. mars 2016 og teologene fulgte den 5. april 2016. Medlemmene av kongregasjonen ga sin tilslutning den 3. mai 2016. Pave Frans anerkjente helbredelsen som et mirakel på Pavonis forbønn den 9. mai 2016. Han ble helligkåret av pave Frans på Petersplassen den 16. oktober 2016 sammen med seks andre, de hellige Manuel González García (1877-1940), Salomo Leclercq FSC (1745-92), Alfons Maria Fusco (1839-1910), Elisabeth Catez (av den helligste Treenighet OCD) (1880-1906), Josef Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) og Josef Sánchez del Río (1913-1928).

Pavonis minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 1. april

Bríxiæ in Langobárdia Itáliæ, beáti Ludovíci Pavoni, presbýteri, qui magna sedulitáte ad iúvenes paupérrimos instituéndos se trádidit, præsértim curans eos iuxta christiános mores educáre atque ad artes dirígere, et Congregatiónem Filiórum Maríæ Immaculátæ fundávit.

I Brescia i Lombardia i Italia, den salige Ludvig Pavoni, prest, som med stor omsorg viet seg til utdanning av de fattigste unge mennesker, fremfor alt for å utdanne dem i henhold til kristen moral og lære dem et yrke, og for dette grunnla han kongregasjonen Sønner av Den uplettede Maria.

Han minnes den 27. mai i erkebispedømmet Milano og den 28. mai i bispedømmet Brescia.

Kilder: Resch BT5, Wirth (6), Index99, MR2004, Attwater/Cumming, Benedictines, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, en.wikipedia.org, de.wikipedia.org, it.wikipedia.org, vatican.va, newsaints.faithweb.com, EWTN/OR, pavoniani.it, lodovicopavoni.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. juli 2005 – Oppdatert: 13. oktober 2016

av Webmaster publisert 06.07.2005, sist endret 13.10.2016 - 20:57