Den hellige Paulus av Korset (1694-1775)

Minnedag: 19. oktober

Skytshelgen for pasjonistene

Den hellige Paulus Frans Danei (it: Paolo Francesco) ble født den 3. januar 1694 i Ovada i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han var den eldste av 16 barn og ble godt oppdratt av fromme foreldre. Faren var forretningsmann fra en forarmet adelsfamilie. Paulus fikk sin tidligste utdannelse fra en prest som drev en gutteskole i Cremolino i Lombardia. Som 15-åring forlot han skolen og dro tilbake til hjemmet i Castellazzo i Lombardia.. Som ungdom drev Paulus katekismeundervisning i sin menighet, og han la seg til en livsstil av rigorøs askese og voldsomme botsøvelser i sitt hjem.

Da Paulus ble tyve år, meldte han seg i 1714 som frivillig i den venetianske hær for å bekjempe tyrkerne, men han fant snart ut at det ikke var meningen at han skulle være soldat. Han forlot hæren etter mindre enn et år. Han avslo både muligheten til et fordelaktig ekteskap og til en rik arv etter en onkel, som var prest. Det eneste han beholdt, var prestens breviar. De neste årene tilbrakte han som eremitt i bønn og bot i Castellazzo, mens han søkte etter en retning for sin religiøse iver.

I 1720 skjedde det en utvikling med ham i retning av åndelig klarhet. Den sommeren fikk han tre ekstraordinært tydelige visjoner av Jomfru Maria kledd i svart med et kors og navnet Jesus i hvitt på brystet. Hun beordret ham til å grunnlegge en kongregasjon av misjonærer hvis liv og gjerning skulle være særlig konsentrert om Frelserens kors og lidelse, herav deres navn pasjonistene (Congregatio Clericorum Excalceatorum Ssmae Crucis et Passionis – CP). Paulus skulle erfare slike mystiske meddelelser hele sitt liv og kom til å nære mistillit til dem. Men likevel handlet han omgående i overensstemmelse med dem.

Paulus søkte godkjennelse av sine visjoner hos biskopen av Alexandria, som etter å ha undersøkt saken, erklærte at visjonene var autentiske og rådet ham til å fortsette prosjektet. I førti dager trakk han seg tilbake til ensomheten og skrev en ordensregel, som ble utgangspunktet for pasjonistenes regel. Han fortsatte til Roma med denne regelen for sin planlagte grunnleggelse for å søke pavelig godkjennelse. Han ble skuffet på sin første tur, men da han vendte tilbake i 1725, ble grunnleggelsen godkjent av dominikanerpaven Benedikt XIII (1724-30), og han fikk tillatelse til å oppta noviser.

Forbildet var jesuittenes handlekraft og karteusernes ensomhet. Kongregasjonen skulle forene et strengt monastisk botsliv og intens hengivelse til Kristi lidelse, som skulle formidles til andre gjennom misjonsarbeid i menighetene. Paulus la til et fjerde løfte om å spre minnet om Kristi lidelse blant de troende. I 1727 ble han og hans yngre bror Johannes Baptist presteviet av pave Benedikt XIII i Peterskirken i Roma, og sammen med to andre ledsagere grunnla de i 1737 det første pasjonisthus («retrett») på Monte Argentario-halvøya ved Orbitello i Toscana. Broren skulle bli Paulus' livslange ledsager og hjelper.

De første ti år var vanskelige både av indre og ytre årsaker, og mange noviser forlot stedet fordi de fant regimet for strengt. Men deres tjeneste for de syke og døende sammen med deres innsats for å forsone syndere og frafalne med Kirken var så oppsiktsvekkende at de snart ble etterspurt i store deler av Italia. Først den 15. mai 1741 godkjente pave Benedikt XIV (1740-58) offentlig deres regel, under forutsetning av at den ble gjort mildere.

Paulus selv levde delvis i ensomhet, delvis som vandrepredikant rundt om i landet, særlig i Kirkestaten og Toscana. Han regnes som en av de største predikantene i sitt århundre, men hadde også nådegaver til profetier, helbredelse og til å lese i hjertene. Noen ganger lot han kirkeklokkene ringe for å minne de troende om at de en gang skulle dø, og han samlet også mennene i kirken mens kvinnene ble hjemme og ba for dem. Mye av hans korrespondanse handler om asketisk og mystisk teologi. Han tilbrakte mye tid i skriftestolen, og fikk mange til å omvende seg. Han tilbrakte mye tid i tilbedelse foran det hellige sakrament.

Misjonærenes strenge liv og grunnleggerens brennende forkynnelse satte sine spor. Mellom 1744 og 1769 levde Paulus i ordenens andre hus i Vetralla. I 1747 ble det første generalkapitlet holdt i Monte Argentario, og da var det grunnlagt tre hus. I 1771 ble det grunnlagt et kloster for klausurerte pasjonist-nonner i Corneto. Broren Johannes Baptist døde i 1765, og Paulus av Korset ble mye mot sin vilje valgt til den første ordensgeneralen i 1769, samtidig som kongregasjonen hadde fått fast form og fått sin endelige pavelige godkjennelse og de samme privilegier som ble gitt til de eldre ordenene. Han flyttet generalatet til klosteret SS Giovanni e Paolo i Roma, som de hadde fått av pave Klemens XIV (1769-74), en varm tilhenger av Paulus. Resten av livet bodde han hovedsakelig der.

Han var syk de siste tre årene av sitt liv før han døde en fredelig død i klosteret SS Giovanni e Paolo den 18. oktober 1775, 81 år gammel. Rommet er siden ikke forandret. Hans relikvier oppbevares i klosterets kapell.

Paulus etterlot seg få, men betydelige åndelige skrifter. En av dem var Morte Mystica (den mystiske død). Han skrev dagbok under en lang retrett i 1720, og hans mer enn to tusen brev er utgitt i fem bind. De er fulle av entusiasme og humor. Han skrev også et verk for å hjelpe legfolk uten utdannelse: «Jesu Kristi lidelse i førti korte meditasjoner». Det er ikke sikkert den var skrevet av Paulus selv, men den bygde i alle fall på hans prekener og brev.

Ordensdrakten er svart med et lærbelte og rosenkrans, dessuten et stort skilt som består av et hvitt hjerte med et kors på og med ordene «Jesu XPI Passio». Ordenen spredte seg ikke ut over det sentrale Italia før i 1840. Da ble det åpnet et hus i Belgia, og i 1841 begynte de første pasjonistene å arbeide i England. De skapte en fruktbar misjon i de nye industriområdene hvor flertallet av katolikker bodde, og de ble kjent ved at de insisterte å bære sin karakteristiske drakt offentlig og ved sine ofte emosjonelle prekener. Kongregasjonen spredte seg til USA i 1852, til Spania i 1878, og deretter langsomt til Sør-Amerika, Australia og Frankrike. Det var ikke før 1924 at det ble åpnet hus i Tyskland og Polen. I 1990 hadde pasjonistene 419 hus med 2.694 medlemmer, derav 2.005 prester. Pasjonistinnene hadde 108 klostre med 799 søstre.

Paulus av Korset var alltid interessert i den religiøse situasjon i England, og var meget opptatt av å forsone landet med pavestolen. Han ba daglig for dette anliggendet. Lederen av de første pasjonistene i England, p. Dominic Barberi (1792-1849), som opptok John Henry Newman i Den katolske kirke, ble saligkåret i 1963.

Paulus av Korset ble saligkåret den 1. mai 1853 (dokumentet (Breve) var datert den 1. oktober 1852) og helligkåret den 29. juni 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans festdag var før 1969 28. april, men nå feires han 19. oktober. Dødsdagen 18. oktober er opptatt av evangelisten Lukas.

Paulus avbildes i svart ordensdrakt. Hans attributter er bok, lilje, kors, rosenkrans, dødninghode eller pisk. Fra året 1773 finnes en vera effigies, et autentisk bilde av Paulus av Korset, det ble også malt et bilde etter dødsmasken.

av Webmaster publisert 24.12.2005, sist endret 23.06.2019 - 14:06