Den hellige Shenute (~360-~450)

Minnedag: 1. juli

Den hellige Shenute (Shenoute, Shenoud, Shenudi, lat: Sinuthius) ble født ca 360 i Shenalolet i Akhym i Egypt. Han ble i 370 munk i dobbeltklosteret Dair al-Abiad nær Atripe (Atrib) i Theben, senere kjent som Dayr Anba Shinudah eller «Det hvite kloster». Det var grunnlagt av hans onkel Bgôl, og ca 385 etterfulgte Shenute ham som abbed. Hans lange styre var viktig for utviklingen av egyptisk munkevesen, og sammen med de hellige Antonius og Pakhomios er han en av dets mest fremstående skikkelser. De koptiske kristne beskriver ham som «den egyptiske kirkens far».

Shenute gjenopplivet Pakhomios' regel, som la vekt på manuelt arbeid, liturgisk bønn og streng lydighet, men i motsetning til denne mer humane regelen var Shenute kjent for sin rigorøse askese, strenge regel, rigide disiplin og strenge straffer, blant annet innførte han pisking og innesperring selv for små overtredelser, men nettopp denne strengheten tiltrakk mange til klosteret. Han hersket over en svært stor kommunitet, på et tidspunkt ble det anslått at rundt 2.200 munker og 1.800 nonner bodde der.

Shenute hadde et oppfarende temperament og temmelig voldelige tilbøyeligheter, men klosteret blomstret under hans ledelse. Han var en leder i utviklingen av monastisk fellesliv, og han innførte en skriftlig ed som i sin natur var monastiske løfter slik de nå forstås. Munkene og nonnene forpliktet seg til å praktisere avholdenhet, ikke stjele eller lyve og ikke å gjøre noe ondt i hemmelighet med trussel om å påføre seg Guds vrede og forspille sin frelse. Han mente at lydighet var den viktigste dyden for en ordensmann, og han ble deprimert når hans autoritet ikke ble akseptert uten spørsmål. Det er klart at han betraktet seg selv som inspirert av Gud i sin befatning med dem som var under hans omsorg.

De som hadde utmerket seg i det monastiske liv, fikk lov til å bli eremitter, men han var motstander av de ekstreme legemlige botsøvelsene som hadde blitt noe av et kjennetegn på det egyptiske munkevesenet, og han fordømte den falske mystisismen som han mente ofte ledsaget dem. Han forbød sine munker og nonner å engasjere seg i verdslige studier, og han frarådet faktisk alle slags studier. Han var selv ikke noen lærd mann, selv om han skrev prekener og mange brev med åndelig veiledning i en svært likefrem stil. Han hadde kjennskap til gresk, men hans egne skrifter var utelukkende på koptisk. De dreier seg nesten fullstendig om driften av klosteret. Selv om de viser en god kjennskap til Skriften, synes han ikke å ha forstått den komplekse naturen til tidens viktige teologiske kontroverser, og det er tegn som tyder på at han mot slutten av livet aksepterte monofysittismen - troen på at Kristus hadde bare én natur, den guddommelige. Han var en organisator heller enn en teolog.

Shenute fulgte trolig den hellige Kyrillos av Alexandria til konsilet i Efesos i 431, som fordømte Nestorius' monofysittisme. Noen beretninger skriver at han spilte en betydelig rolle på konsilet, men dette er usikkert. Kyrillos beundret Shenute høyt og stolte på ham, og det kan ha vært hans støtte på konsilet som gjorde at han utnevnte ham til arkimandritt, en slags generalabbed for alle ørkenklostrene i Egypt. Alle eremittmunkene så med dyp respekt og ærefrykt på ham, og hans innflytelse spredte seg også ut over klostrene. Mange besøkere søkte hans råd om mange ting, ikke alle av dem religiøse. Han synes å ha drevet pastoralt og sosialt arbeid over et stort område, og han vant pris for måten han støttet de fattige og angrep rike arbeidsgivere. Imidlertid var hans mest voldsomme språk reservert for hedninger og deres religiøse praksis, og han ledet personlig angrep mot deres templer og ødela gudebilder og andre religiøse gjenstander.

Shenute skal ha ledet klosteret i 83 år og da han døde, skal han ha vært 118 år. Vi vet ikke nøyaktig når han døde, det var på midten av 400-tallet - det kan ha vært så sent som ca 466. Hans minnedag (i den koptiske kirken) er 1. juli. Hans biografi ble skrevet av hans disippel Bêsa. Det hvite klosteret eksisterte fortsatt på 1800-tallet, men i dag er det bare ruiner tilbake. Ingen av Shenutes skrifter ble oversatt til gresk eller latin, så han var praktisk talt ukjent for vestlige kirkehistorikere før vår egen tid.

av Webmaster publisert 16.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:52