Kommuniké fra Kongregasjonen for Troslæren om privatåpenbaringer

Se en engelsk tekst nedenfor

Kongregasjonen for Troslæren har mottatt flere spørsmål vedrørende verdien og autoriteten til Kongregasjonens melding av 6. oktober 1995, publisert i L'Osservatore Romano mandag/tirsdag 23./24. oktober 1995, side 2. Uttalelsen omhandler skrifter og budskap fra Vassula Rydén, tilskrevet antatte åpenbaringer og spredd i katolske miljøer over hele verden.

I denne sammenheng ønsker Kongregasjonen å klargjøre at:

 1. Meldingen adressert til pastorer og troende i Den katolske kirke innehar fortsatt all autoritet. Den var godkjent av kompetente myndigheter, og vil bli publisert i Den Hellige Stols offisielle organ, ACTA APOSTOLICAE SEDIS, signert av kongregasjonens prefekt og sekretær.
 2. I forhold til nyheten spredd av flere i pressen om en begrenset tolkning av en slik melding foretatt av Hans Eminense kardinalprefekten i en privat samtale i Guadalajara, Mexico den 10. mai 1996, med en gruppe som han ønsket å innvilge audiens til, ønsker kardinalen å gjøre følgende klart:

  a. Som han allerede har erklært må de troende ikke regne Vassula Rydéns budskap som guddommelige åpenbaringer, men utelukkende som hennes private meditasjoner.

  b. I disse meditasjoner finnes, noe Kongregasjonens melding allerede har klargjort, i tillegg til de positive sider også negative elementer i forhold til katolsk doktrine.

  c. Av denne grunn inviteres pastorer og troende til å anvende en sterk åndelig dømmekraft og å bevare renheten i troen, moralen og det åndelige liv uten å regne med antatte åpenbaringer men ved å følge Guds åpenbarte Ord og Kirkens magisteriums retningslinjer.

I forhold til spredningen av tekster med antatte privatåpenbaringer klargjør Kongregasjonen at:

 1. Tolkningen fra noen personer av en bestemmelse godkjent av Paul VI den 14. oktober 1966, og kunngjort 15. november samme år, at man etter denne bestemmelse står fritt til å spre skrifter og budskap fra antatte åpenbaringer innen Kirken, er absolutt ikke riktig. Bestemmelsen refererer til 'Avskaffelsen av indeksen over bannlyste bøker', og sier at - så snart tilknyttede sensurordninger fjernes - opprettholdes fortsatt den moralske forpliktelse til ikke å spre eller lese de skrifter som setter troen og moralen i fare.
 2. Derfor kommer en påminnelse om at med hensyn til spredning av antatte privatåpenbaringer er bestemmelsen i kirkelovens kanon 823, paragraf 1, fortsatt gyldig. Denne gir sjelesørgere retten til «å kreve at de troendes skrifter som berører tro eller moral underlegges deres egen vurdering før publisering».
 3. Antatte overnaturlige åpenbaringer og skrifter som angår dem er i første instans underlagt den stedlige biskops bedømmelse eller, i særskilte tilfeller, bedømmelse fra bispekonferansen og Kongregasjonen for Troslæren.

Congregation communique on private revelations

The Congregation for the Doctrine of the Faith has received diverse questions relative to the value and authoritativeness of the notification by this same congregation on October 6, 1995, published in the L'Osservatore Romano of Monday/Tuesday, October 23/24, 1995, page 2, regarding the writings and messages of Mrs. Vassula Rydén, attributed to presumed revelations and spread in Catholic milieux throughout the world.

In this regard the Congregation intends to make it clear that:

 1. The notification addressed to the pastors and faithful of the Catholic Church maintains all its force. It was approved by the competent authorities and will be published in the official organ of the Holy See ACTA APOSTOLICAE SEDIS, with the signatures of the prefect and secretary of the congregations.
 2. With regard to the news spread by several members of the press concerning a restricted interpretation of such a notification made by His Eminence the cardinal prefect in a private conversation with a group of persons to whom he wished to give an audience, which took place in Guadalajara, Mexico, on May 10, 1996, the cardinal prefect wishes to make it clear that:

  a. As he has ready stated, the faithful must not take the messages of Vassula Ryden as divine revelations, but only as her personal meditations;

  b. In such meditations, as the notification already made clear, next to the positive aspects, there are negative elements in the light of Catholic doctrine;

  c. For this reason, pastors and faithful are invited in this regard to a serious spiritual discernment and to preserve the purity of the faith, morals and the spiritual life, without counting on presumed revelations, but following the revealed Word of God and the directives of the Magisterium of the Church.

With regard to the spreading of texts of presumed personal revelations, the Congregation makes it clear that:

 1. The interpretation by some people of a decision approved by Paul VI on October 14, 1966, and promulgated on November 15 of the same year, by virtue of which writings and messages coming from presumed revelations might be freely spread within the Church is absolutely not valid. This decision actually referred to the 'Abolition of the Index of Banned Books,' and said that - once relative censures were lifted - the moral obligation in any case not to spread or read those writings which endangered faith and morals still remained.
 2. A reminder, therefore, that for the diffusion of texts of presumed private revelations, the norm of the Code in force, Canon 823, para 1, which gives pastors the right 'to demand that the writings of the faithful which touch faith or morals be submitted to their own judgment before publication', remains valid.
 3. Presumed supernatural revelations and writings which regard them are in the first instance subject to the judgment of the diocesan bishop and, in particular cases, to that of the episcopal conference and the Congregation of the Doctrine of the Faith.
av Webmaster publisert 05.07.1998, sist endret 05.07.1998 - 11:17