Katolsk bispevielse uten pavelig godkjenning nær forestående?

Den regimetro kinesiske patriotiske katolske forening er nær ved å utløse en diplomatisk bombe og slik sette i fare den begynnende foreståelse mellom Vatikanet og Folkerepublikken Kina.

På søndag 30. april akter den patriotiske katolske forening, ansporet av sin viseformann lekmannen Anthony Liu Bainian å ordinere en prest til biskop i Kunming i Yunnan til tross for at pavelig approbasjon ikke foreligger. I løpet av de siste to årene har Beijing og Vatikanet underhånden kommet til en de facto-ordning som innebærer at Roma skulle nominere bispekandidater, og at de ville bli ordinert med mindre ikke myndighetene signaliserte innsigelser. Etter dette systemet er det blitt ordinert en ny biskop for Suzhou, og nye hjelpebiskoper for Shanghai, Xian og Wanxian. Dette arrangementet har gått ut over den kinesiske patriotiske katolske forenings årtier lange grep om bispeutnevnelsene til den offisielle katolske kirke. Men denne gangen vil foreningen markere styrke: Den akter å sørge for at presten Ma Yinglin ordineres til biskop av provinsen Yunnans hovedstad Kunming.

Fader Ma (40) er sekretær for den offisielle kirkes bisperåd (en slags bispekonferanse, ikke anerkjent av Pavestolen) og innehar også en rekke andre stillinger i den patriotiske forening. Denne forening har som hensikt å skape en nasjonal kirke uten noen lojalitet overfor Pavestolen. Kilder AsiaNews har vært i kontakt med i Beijing mener at fader Ma selv er tilbakeholdende, men at Liu Bainian, som har vært hans sjef siden 1999, presser på.

Vatikanet har allerede gjort det klart at man der ikke støtter fader Mas kandidatur, fordi han står den patriotiske forening for nær og dessuten har lite sjelesørgerisk erfaring. Vatikanet har etter sigende bedt om at ordinasjonen i det minste kunne forskyves så man fikk drøftet andre kandidater. Den patriotiske forening har sendt sine folk rundt om i landet for å presse biskoper, prester og troende til å slutte opp om ordinasjonen, men endel biskoper innen den offisielle kirke har gjort det kjent at de kommer til å boikotte seremonien.

Den nye bispevielsen vil, hvis den finner sted, skape nye problemer for kirken og den kinesiske regjering. Innad i kirken skaper det splittelse. De fleste kinesiske katolikker vil ikke lenger ha noe å gjøre med biskoper som ikke er i fullt felleskap med Pavestolen. For regjeringen skaper det også problemer, for den har i den senere tid distansert seg fra den patriotiske forening og anser dens vedvarende innflytelse som problematisk i bestrebelsene for en normalisering med Roma.

Noe lignende fant sted i 2000. Rett etter at det var begynt å ryktes at den tilnærming var i ferd med å skje mellom Kina og Vatikanet, iverksatte den patriotiske forening en plan om å bispevie 12 nye biskoper den 6. januar i domkirken i Beijing. Syv av kandidatene trakk seg etter at de ble oppmerksomme på at Vatikanet ikke hadde gitt sin godkjenning, de fem andre ble så isolert og innbilt til å tro at den pavelige godkjenning var gitt. Bare et fåtall biskoper deltok under ordinasjonsmessen, og til og med bispedømmet Beijings egne presteseminarer holdt seg unna.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. april 2006)