Bred muslimsk støtte til pavens dialoginvitasjon

I et åpent brev til pave Benedikt XVI har 38 muslimske religiøse ledere tatt i mot pavens invitasjon til seriøs dialog mellom kristendom og islam. I et fire sider langt brev gir de muslimske lærde et detaljert svar på pavens forelesning i Regensburg nylig.

De skriver bl.a.:

"Samtidig som vi bifaller din innsats for å bekjempe materialismens og positivismens dominans blant menneskene, må vi peke på noen feil i måten du omtalte islam som en motsetning til den riktige bruk av fornuften. Vi må også få påpeke noen feil i de synspunkter du fremførte til støtte for din argumentasjon."

Det åpne brevet er signert av representanter for alle de store grenene av islam, blant dem stormuftiene av Egypt, Russland, Bosnia, Kroatia, Kosovo, Oman og Usbekistan; videre av den irakiske ayatollah Mohammed al Tashiri, prinse Ghzi bin Muhammad bin Talal av Jordan, og autoriteter fra Saudi Arabia, De forente arabiske emirater, Indonesia, Iran, Kuwait, Pakistan og Marokko.

Den tidligere rektor ved Vatikanets islamske institutt, fader Justo Lacunza, betegner budskapet fra de islamske lederne som "meget viktig" for den inter-religiøse dialog.

Brevet fra de islamske lederne ble først offentliggjort på den amerikanske web-siden Islamica, der også den fullstendige tekst er gjengitt.

Brevet siterer respektfullt det som forfatterne mener er feil eller overforenklinger i pavens omtale av islam i forelesningen i Regensburg. F.eks. argumenterer de med at intensjonen bak Koranens ord om at "det er ingen tvang i religion", er å fraholde muslimske ledere fra ethvert forsøk på å tvinge noen til omvendelse. De sier også at begrepet "hellig krig" er fremmed for tradisjonelle islamske språk, og at begrepet "jihad" bare er riktig brukt når det refererer til den troendes kamp for å være trofast. De islamske lærde avviser enhver bruk av vold i religionens navn, ved å sitere at Allah er nåde og medlidenhet, og spør retorisk om det ikke er selvinnlysende at det å utgyde uskyldiges blod går mot både nåden og medlidenheten.

Det åpne brevet forsikrer pave Benedikt at islamsk tenkning ikke ser noen konflikt mellom tro og fornuft. I teksten heter det bl.a. at det er to ytterligående holdninger den islamske intellektuelle tradisjon har forsøkt å unngå: På den ene side å gjøre den analytiske fornuft til endelig dommer over troen, og på den andre side fornekte mennesketankens evne til å gi seg i kast med evige spørsmål.

De 38 islamske lederne hilser pavens presiseringer av Regensburg-forelesningen velkommen, og uttrykker samtidig sine egne håp om en "oppriktig og ærlig dialog". "Vi håper vi kan unngå fortidens feil og leve sammen i en fremtid med fred, gjensidig aksept og respekt," skriver de.

Brevet fastslår at kristendommen og islam er den største og nest største religion i verdenshsitorien. Tilsammen utgjør de to mer enn 55 prosent av verdens befolkning. Dette gjør forholdet mellom de to religionene til den aller viktigste faktor for å skape meningsfull fred i verden, skriver de muslimske lederne.

Brevet, som ble overrakt Vatikanet sist søndag, er i følge bladet Islamica Magazine det første i sitt slag gjennom flere århundrer. Det var også dette bladet som allerede før helgen varslet at brevet var underveis.

CWNews (20. oktober 2006)

av Webmaster publisert 02.04.2010, sist endret 02.04.2010 - 11:49