Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov!

 Se også:

Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge har som høringsorgan 10. august 2007 avgitt uttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende endringer i ekteskapsloven for bl.a. å skape en felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, en såkalt «kjønnsnøytral» ekteskapslov.

I uttalelsen går stiftet nærmere inn på fire forhold som alle inngår i regjeringens lovendringsforslag.

Det første gjelder forslaget om assistert befruktning for lesbiske par, og slik at foreldreskapet ordnes således at barn som fødes i slike forhold, i stedet for en far får morens «ektefelle» som «medmor». Stiftet går klart imot forslaget. Generelt er det galt å tilsikte et svangerskap der barnet ikke skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Bedre blir det ikke ved at den tilsiktede familiesituasjon avviker fra det ordinære. Dersom forslaget tar sikte på å bidra til en slags «anerkjennelse» av lesbiske parforhold, innebærer det instrumentalisering av barn. Foreldreskap som etableres på denne måte, er en juridisk fiksjon.

Det neste gjelder muligheten for homofile par til å adoptere barn. Også dette avviser stiftet på samme grunnlag. Stiftet har stor forståelse for at flere land kan få problemer med å inkludere Norge blant land for mottak av adoptivbarn.

Dernest gjelder det likekjønnede ekteskap. Stiftet mener departementets utredning om selve ekteskapet er tendensiøs og ikke holder faglig mål. Å operere med en ekteskapsforståelse der kjønnspolaritet, reproduksjon og seksualitet ikke inngår som hovedkomponenter, bryter med en lang vesterlandsk ekteskapsforståelse. Stiftet hevder at ekteskapet må forstås som et resultat av barns grunnleggende rett til å vokse opp hos begge sine foreldre, individets frihet til ikke å komme i ekteskap med noen uten ved egen frivillig beslutning og et visst behov for å ha noen objektive normer for samlivet. Ut fra dette er ekteskap mellom personer av samme kjønn umulig. Om Norge likevel innfører det, vil det være etablering av en ren fiksjon. Staten vil langt på vei sette seg selv på sidelinjen i forhold til det naturrettslig gitte ekteskap.

Forslaget om å konvertere etablerte partnerskap til ekteskap bryter ikke bare med kravet om to kjønn i ekteskapet, men også med prinsippet om at ekteskap bare kan etableres ved partenes ekteskapelige konsensus.

Til slutt holder stiftet frem Kirkens positive utsagn om mennesker med en homoseksuell orientering. Man kan ikke av at visse handlinger vurderes som negative, slutte at menneskeverdet skulle være annerledes for homofile enn for heterofile personer. Menneskeverdet følger av det å være menneske og ikke av hva slags stand i livet man velger eller har mulighet til å velge.

Stiftet konkluderer med at de foreslåtte lovendringer er utelukkende negative. Hele lovforslaget bør legges til sides.

Uttalelsen er avgitt av bispedømmeadministratoren etter rådslagning med konsultorkollegiet.

Melding fra Nord-Norge Stift (10. august 2007)