Hyrdebrev fra apostolisk administrator Bernt Eidsvig

Det følgende hyrdebrev fra biskop Bernt Eidsvig Can.Reg., apostolisk administrator av Trondheim stift, ble søndag den 13. september opplest i stiftets menigheter:

Kjære brødre i prestegjerningen,
kjære ordensfolk,
kjære brødre og søstre i Kristus,

Det er nå litt over tre måneder siden jeg overtok ansvaret for Trondheim stift, etter at biskop Georg Müller fikk innvilget sin avkjedssøknad 8. juni. I den anledning ønsker jeg å dele noen tanker med dere, i første rekke om denne vakanstiden og stiftets fremtid.

I Kirkens og i et bispedømme eller stifts liv er fraværet av en biskop alltid en unormal og midlertidig tilstand. Dette fordi biskopene danner et grunnleggende element i Kirkens struktur og liv, og knytter oss til Kirkens opphav og mål; som apostlenes etterfølgere er biskopene forbindelsen til de første hyrder Herren selv satte til å lede den Kirke han selv hadde grunnlagt på jord, og til deres lære og tro; og ved forkynnelsen av Guds ord, i feiringen av de hellige mysterier, og i hyrdegjerningen for flokken satt i deres varetekt leder biskopene oss tilbake til Gud Fader, i det himmelske fedreland Herren selv har gjort rede for oss.

Det er min bønn og mitt håp at denne vakanstiden her i Trondheim stift vil bli kortere enn de to siste slike perioder vi har opplevd i Norge: de neste to og ett halvt år Tromsø måtte vente før Berislav Grgic i mars i år ble biskop av Tromsø, og de nesten ni årene dere ventet her i Trondheim før Georg Müller ble viet til biskop i 1997. Da det er paven som velger ny biskop er vår rolle i bispevalget indirekte, men samtidig viktig og konkret.

Det er særskilt på to måter vi alle kan og bør ta del i valget av ny biskop:

For det første: Be. I gode som vanskelige tider, i møte med utfordringer og som nå i møte med en ny tid vender vi oss til Gud, og den hjelp han hver dag gir oss og sin Kirke på jord. Uten Guds hjelp, uten Den hellige ånds veiledning ville et bispevalg i Kirken bare være en ren politisk eller byråkratisk øvelse - noe vi takker Gud for at ikke er tilfellet i vår Kirke. Vend dere derfor, i menighetene, i klostrene, i familien, og i deres «lønnkammer» til Herren, og be om hans hjelp i dag. Be om at Trondheim igjen må få sin egen biskop, og at han må være hellig og klok, for å lede dere alle i tiden i tråd med Guds vilje.

For det andre: Hjelp pavens sendemann i Norden med konkret og nyttig informasjon. Dere kjenner stiftet bedre enn noen andre, dere vet hvor skoen trykker. Uten deres stemme vil viktige punkter og nødvendig kunnskap ikke tilføres bispevalget. Den apostoliske nuntius, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, som representerer paven i Norden, har bedt om innspill fra stiftets prester, ordensfolk og legfolk. Det den apostoliske sendemann trenger er ikke først og fremst konkrete forslag på ny biskop, men hva dere tror stiftet trenger, kvaliteter og egenskaper den nye biskopen bør ha, samt hvilke utfordringer stiftet og menighetene står ovenfor. Alle innspill skal komme direkte til den apostoliske nuntius, i skriftlig form per brev og singnert med fullt navn. Alle prestene har adressen til nuntiaturet og erkebiskop Tscherrig, og den finnes også på katolsk.no. Organiserte kampanjer og underskriftslister vil jeg fraråde dere å forsøke.

I denne tid, som i all tid, setter vi vårt stift under St. Olavs vern, og påny bekrefter hans rolle her i Midt-Norge. Som «Norges hjerte» og «Det hellige Norge» bærer Trondheim stift Olavsarven på særskilt vis, ikke bare for seg selv, men for hele den hellige Kirke. Det har vært meget rørende å se hvordan dere alle tar dette ansvar alvorlig; ansvaret for helgenskongens andakt, ansvaret for å videreføre historien og budskapet om Norges evige konge, og denne oppgave ber jeg dere om å fortsette å anse som ikke bare en historisk, kulturell eller distriktspolitisk funksjon, men som en hellig plikt gitt dere av Olav selv. Jeg er trygg på at han ber for Kirken i Norge, og Trondheim stift især i denne tid, og at hans bønn støttes av bønnene fra Den hellige Øystein og alle Norges hellige menn og kvinner.

For å knytte oss enda nærmere Olav den Helliges mektige forbønn, og etter forespørseler fra både prester og legfolk i stiftet, gir jeg herved tillatelse til at også menighetene her i Trondheim stift, som menighetene i Oslo katolske bispedømme, kan feire minnedagen for Olav den Helliges omvendelse 16. oktober med de særskilte liturgiske bønner og lesninger fastsatt for denne dag.

Jeg vil oppfordre dere til å feire messen den dagen, som jeg selv vil gjøre ved Olavsalteret i Roma, for bispevalget her i Trondheim stift. Ved vårt eget hjertes omvendelse til Kristus, etter Olav den Helliges eksempel, overgir vi oss i stadig større grad til Gud, og lever ut vår tillit til hans hjelp og støtte - en hjelp og støtte vi tror vil komme til uttrykk da Kirken ved Guds veiledning utnevner en ny biskop til bispestolen her i Trondheim.

Be for meg, slik jeg vil be for dere.

Trondheim, den 11. september 2009
Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Apostolisk administrator av Trondheim

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. september 2009)

av Webmaster publisert 17.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05