Familie, arbeid og feiring: tre dimensjoner som må bringes i balanse

Det VII verdensmøtet for familier i Milano: Fem dager med en teologisk familiepastoral kongress, gudstjenester, utstillinger, rundbordskonferanser og debattmøter med familier fra hele verden er over.

Temaet for Det VII verdensmøtet for familier har vært ”Familien: Arbeid og feiring”, hvor fokus har vært på harmoniseringen av familielivet med arbeid og fritid.

Primus motorer for verdensmøtet har vært kardinalene Ennio Antonelli, president for Det pavelige råd for familien, og Angelo Scola, erkebiskop av Milano. (Møtet ble forberedt med en serie katekeser som kan anbefales til gjenbruk i våre menigheter).

Pave Benedikt XVI deltok de tre siste dagene, og styrket familiene med Guds oppmuntrende og trøstende ord, med praktiske råd og med visjoner for fremtiden.

Paven understreket familiens unike rolle, som i Guds skaperplan er det foretrukne sted for mennesket til å lære å være et sant menneske. Han oppfordret familiene til å gjøre alt for å fremme et familievennlig samfunnsklima. Et spennende forslag paven luftet, i lys av den økonomiske krisen Europa befinner seg i, er å danne ”tvillingfamilier”, der familier støtter vanskeligstilte familier 1:1.

80 000 konfirmanter. Verdensmøtet for familier har virkelig stått i feiringens tegn: 80.000 konfirmanter mottok Fermingens sakrament i pavens nærvær, som oppfordret de unge til å sikte høyt, være hellige i hverdagen, sette av tid til daglig bønn – og ikke være redde for å besvare et eventuelt kall til prestegjerningen eller ordenslivet. Byen Milano feiret paven med en vakker konsert på La Scala, der Beethovens 9. symfoni ble spilt.

Familiene har forøvrig vært innkvartert hos vertsfamilier og deltatt i aktiviteter i lokale menigheter i Milano, foruten på en vitnesbyrds- og dialogkveld, der situasjonene til forskjellige familier ble belyst, og der paven svarte på spørsmål fra familier fra hele verden.

Møtet kulminerte med høymessen søndag, presidert av paven, og samlet over en million troende. I sin preken minnet paven om at familien er kalt til å være et bilde på Guds treenige kjærlighet, være ”Treenighetens helligdom” i St. Ambrosius’ ord, og understreket søndagens betydning som Herrens dag, den ukentlige Påske, dagen for menneskelige verdier, som bør leves i feiringens og frihetens ånd: i eukaristifeiring, i dyrkingen av familiesamhold, vennskap, kultur og rekreasjon.

Familie, arbeid og feiring er tre livsdimensjoner som må bringes i balanse for å kunne bygge et samfunn med et menneskelig ansikt, påpekte han. Paven ba avslutningsvis familiene om å prioritere logikken som fremmer det ”å være” fremfor det ”å ha”.

Under den avsluttende Angelusbønnen inviterte pave Benedikt XVI alle til det VIII Verdensmøte for familier i 2015, som vil finne sted i Philadelphia, USA.

Av Maria Fongen, Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme