Etterlysning av liturgiske melodier

Den katolske kirkes norske liturgikommisjon arbeider for tiden med utarbeidelse av et fullstendig ritual for dåp av barn.

I videre forstand gjelder arbeidet så vel fremtidig bibeloversettelse til liturgisk bruk som liturgiske melodier.

Mht. melodier vil kommisjonens valg bli førende for liturgisk musikk generelt. Skal de former som til nå har vært i bruk, også brukes i fremtiden? Skal det søkes helt nye former? Skal man gå i retning eldre former? Har vi noe å hente fra liturgisk musikk på andre språk?  Eller bør det bli en blanding av alt dette?

Foreløpig står kommisjonen i forkanten av dette arbeid.

Det vil være svært nyttig for kommisjonen å få inn forslag til melodier – uten at den selvfølgelig kan forplikte seg til å bruke det som måtte komme inn.

Helt konkret innholder ritualet for dåp av barn en rekke tekster som trenger melodier. (Mange av tekstene brukes også ved voksendåp.) De valg som her gjøres, vil som sagt ha betydning langt utenfor barnedåpen og være en viktig pekepinne for melodivalg også i andre sammenhenger, spesielt i den hellige messe.

Nedenfor gjengis de dåpstekster som søker melodier.

Alle som har kjenneskap til brukbare melodier, eller som selv kan komponere, inviteres til å levere forslag.

En gjør samtidig oppmerksom på at tekstene her gjengis slik de foreløpig er vedtatt av eller foreslått for kommisjonen. Endringer kan komme. Melodiarbeidet kan i seg selv gi grunn til å endre tekstene.

Forslag bes sendt til kommisjonens sekretær, pastor Ragnar Leer Salvesen, Torggt. 113, 2317 Hamar (e-mail: Ragnar.Leer.Salvesen@katolsk.no).

Msgr. dr. Torbjørn Olsen
Liturgikommisjonens viseformann

 

Barnedåpstekster som søker melodier


Omkved til responsoriesalmer

(Omkved til responsoriesalme som synges etter første lesning, omtrent slik det skjer i messen; omkvedet må passe til en melodi salmen kan synges på. )

Herren er min hyrde, jeg mangler intet. (Sal 23,1) (Nr. 195)

Herren er mitt lys og min frelse. (Sal 27,1) (Nr. 196,1)

Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. (Ef 5,14) (Nr. 196,2)

Vend blikket mot ham og strål av glede. (Sal 34,6a) (Nr. 197)

 

Halleluja og evangelievers

(Nedenfor gjengis de aktuelle halleluja og evangelievers – vel uten at de fordrer egne melodier.)

Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne;
hver den som tror på ham, skal ha evig liv. (Joh 3,16) (Nr. 198)

Jeg er verdens lys, sier Herren.
Den som følger meg, skal ha livets lys. (Joh 8,12) (Nr 199)

Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren.
Ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh 14,6) (Nr. 200)

Én Herre, én tro, én dåp,
én Gud og alles Far. (Ef 4,4-5) (Nr. 201)

Vår frelser Kristus Jesus har gjort ende på døden
og ført liv fram i lyset ved Evangeliet. (Jf. 2 Tim 1,10) (Nr. 202)

Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk.
Dere skal forkynne hans storverk,
han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. (1 Pet 2,9) (Nr. 203)

 

Svar etter trosbekjennelsen (nr. 59):

(Dette svar – eller et annet tilsvarende – kan synges etter at dåpsfølget har svart «ja» på spørsmål om forsakelse og tro. – Her foreligger det alt en melodi!))

Dette er vår tro. Dette er Kirkens tro, som vi stolt bekjenner, i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.

 

Sang etter dåpen (nr. 67):

(Denne sang kan synges mens dåpsfølget etter dåpen går fra kirkens baptisterium til dens kor.)

Dere som er døpt i Kristus,
har kledd dere i Kristus,
halleluja, halleluja.

 

Akklamasjoner fra de hellige skrifter:

(Disse akklamasjoner kan synges mellom homilien og de troendes forbønn, altså før dåpen, likeså mellom selve dåpen og de etterfølgende forklarende riter. Dertil kan de synges mens dåpsfølget etter dåpen går fra kirkens baptisterium til koret.)

Herre, hvem er som du blant gudene?
Hvem er som du herlig og hellig,
skremmende i storverk, underfull i gjerning? (2 Mos 15,11) (Nr. 225)

Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham (1 Joh 1,5). (Nr. 226) 

Gud er kjærlighet,
og den som blir i kjærligheten, blir i Gud [og Gud i ham] (1 Joh 4,16). (Nr. 227)

Én Gud og alles Far,
han som er over alle
og gjennom alle og i alle (Ef 4,6). (Nr. 228)

Vend blikket mot ham og strål av glede (Sal 34,6). (Nr. 229)

Velsignet være Gud,
han som i Kristus har utvalgt oss (jf. Ef 1,3-4). (Nr. 230)

Dere er hans [Guds] verk, skapt i Kristus Jesus (jf. Ef 2,10). (Nr. 231)

Høyt elskede, nå er dere Guds barn,
men det er ennå ikke åpenbart hva dere skal bli (jf. 1 Joh 3,2). (Nr. 232)

Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist dere:
dere får kalles Guds barn, ja, dere er det (jf. 1 Joh 3,1)! (Nr. 233)

Salige er de som vasker sine kapper
i Lammets blod (jf. Åp 22,14). (Nr. 234)

Dere er alle én i Kristus Jesus (Gal 3,28). (Nr. 235)

Ha Gud som forbilde, vandre i kjærlighet,
slik Kristus elsket oss (Ef 5,1-2). (Nr. 236)

 

Hymner i nytestamentlig stil

(Disse hymner kan synges mellom homilien og de troendes forbønn, altså før dåpen, likeså mellom selve dåpen og de etterfølgende forklarende riter. Dertil kan de synges mens dåpsfølget etter dåpen går fra kirkens baptisterium til koret.)

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,
han som i sin rike miskunn
har født oss på ny til et levende håp
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,
til en arv som aldri forgår.
Den er gjemt i himmelen for dere.
Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidenes ende (1 Pet 1,3-5). (Nr. 237)

Stort er gudsfryktens mysterium,
bestemt før verdens grunnvoll ble lagt
og åpenbart ved tidenes ende:
Kristus Jesus,
som led og døde i kjøtt og blod
ble gjort levende ved Ånden,
forkynt for folkeslag,
og trodd i verden.
Han dro opp til himmelen
ga gaver til menneskene
og ble tatt opp over alle himler i herlighet
for å fylle alt. Halleluja (jf. 1 Tim 3,16). (Nr. 238)

 

Troparier valgt ut blant gammelt liturgisk arvegods

(Disse troparier kan synges mellom homilien og de troendes forbønn, altså før dåpen, likeså mellom selve dåpen og de etterfølgende forklarende riter. Dertil kan de synges mens dåpsfølget etter dåpen går fra kirkens baptisterium til koret.)

Kristus, vi tror på deg.
La ditt lys strømme inn i våre hjerter, så vi blir lysets barn! (Nr. 239)

Herre, vi kommer til deg.
Gi oss ditt liv, så vi kan leve som dine barn! (Nr. 240)

Kristus, fra din side strømmet en kilde,
som tvetter bort verdens synd og fornyer livet. (Nr. 241)

Over vannene lyder Faderens røst, stråler Sønnens herlighet
og Åndens kjærlighet skaper liv. (Nr. 242)

Hellige Kirke, rekk ut dine hender
og ta imot de barn / som Guds Hellige ånd gjenføder av vann. (Nr. 243)

Gled dere, nydøpte,
rikets utvalgte kar,
gravlagt med Kristus i hans død,
og gjenfødt ved troen på ham. (Nr. 244)

Dette er livets kilde,
som springer ut av Kristi side
og renser all verden.
Sett deres håp til himlenes rike,
dere som er gjenfødt i denne kilde. (Nr. 245)