Vi må, vi kan, vi vil!

Klimatoppmøtet som nå pågår i Paris viser at verdens ledere forstår alvoret og demonstrerer vilje til å forplikte seg.

Jorden er sårbar og våre liv er uløselig knyttet til dens tilstand. Våre veivalg nå og de neste årene blir avgjørende for om vi klarer å møte klima- og miljøutfordringene.

Som ledere og representanter for ulike religioner og livssyn i Norge vil vi sammen fremme håp og selv gjøre vårt for å verne om jorden.

Vi oppfordrer norske myndigheter til følgende:

  • Norge må arbeide for en ambisiøs, bindende og rettferdig klimaavtale med mekanismer som sikrer måloppnåelse og jevnlig øker ambisjonene.
  • Norge med sin teknologiske og økonomiske styrke må ta en ledende rolle. Dette betyr økte kutt i utslipp i Norge og større ressurser til klimatiltak i fattige land. 
  • Norge må arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter blir tydelig integrert og ivaretatt i klimaavtalen.

Ibrahim Kebba Saidy
Imam, Daru Salaam Islamic Centre, Oslo og medlem av imamkomitéen, Islamsk Råd Norge

Ghulam Abbas
leder, Islamsk Råd Norge

Anne Sender,
medlem, Det Mosaiske Trossamfund

Ingeborg Midttømme
biskop, Møre bispedømme, Den norske kirke

Erling J. Pettersen
biskop, Stavanger bispedømme og leder, Mellomkirkelig Råd, Den norske kirke

Jarle Skullerud
synodeformann, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Knut Refsdal
generalsekretær, Norges Kristne Råd

Ingrid R. Joys
samfunnskontakt, Den katolske kirke og leder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn