Fakta og følelser

Feilaktig oppslag i Aftenposten

Av Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme

Aftenposten har i dag 14. januar en lengre artikkel om bispedømmets interne forhold, basert på anonyme kilder. Det påstås at ansatte som er kritiske til ledelsens håndtering av medlemsregistreringssaken blir utsatt for represalier i form av degradering og skriftlige advarsler. Dette stemmer ikke.

Oslo katolske bispedømme (OKB) er i et vakuum inntil politisaken er avsluttet. Det er en stor påkjenning for hele bispedømmet og for ansatte og de siktede med familier spesielt. Inntil påtalemyndighetene har konkludert, må vi leve med at det verserer ulike oppfatninger av hva som har skjedd, om ansvar og skyld og om lov og etikk. Vi har respekt for at saken er vond for ansatte og medlemmer, men oppfordrer til å basere seg på fakta – og ikke bare la følelsene herje.

Når det gjelder interne forhold, er faktum at medarbeidere som har et annet syn på medlemsregistersaken enn ledelsens syn, har fått anledning til å velge bort å arbeide med saken – selv om det egentlig står sentralt i deres arbeid. Det gjelder spesielt medarbeidere som arbeider med informasjon. Vi har ikke ønsket at noen skal komme i samvittighetskvaler og har derfor kjøpt tjenester eksternt eller har utført arbeidet selv. Dette er grunnen til at undertegnede for tiden er redaktør for St. Olav og katolsk.no. De aktuelle medarbeiderne utfører annet informasjons- og forlagsarbeid.

I denne vanskelige situasjonen har ledelsen i bispedømmet tilstrebet å ivareta alle medarbeidere i OKB på en omsorgsfull måte. Kanskje har vi ikke alltid lykkes. Men vi har prøvd.

Medarbeidere som har bedt om permisjon, har fått innvilget dette. Videre har vi gjort vårt beste for å ivareta sykemeldte og er glade for at alle nå er tilbake på jobb.

Omsorg innebærer også å sette grenser. Alle arbeidsplasser som skal fungere godt er avhengige av siviliserte forhold og et minimum av folkeskikk. Eksempler på det som er vanlig å anse som uakseptabelt er aktiv motstand mot ledelsens planer, beskyldninger om at ledelsen lyver, trusler og utagerende atferd og språkbruk. Når disse grensene overskrides, er det lederes oppgave å snakke med den det gjelder. Hvis det ikke nytter, kan det gis en skriftlig advarsel.

Ingen i OKB har mottatt skriftlige advarsler på grunn av sine meninger.

Jeg har som leder vært nødt å gi skriftlig advarsel til to medarbeidere i året som har gått. Ingen av disse er gitt på grunn av medarbeidernes meninger, men på grunn av uakseptabel språkbruk og atferd. Aftenposten antyder noe annet, men journalisten innrømmer at han ikke har lest advarslene. Med andre ord bygger påstandene bare på løse rykter og ikke fakta.

Ingen er fratatt arbeidsoppgaver eller er degradert. Aftenposten gjengir påstander om at fem medarbeidere som deltok på et mye omtalt møte med biskopen 7. desember 2014 er behandlet dårlig og forsøkt skjøvet ut. Det er ikke tilfelle. For å sette en stopper for disse ryktene, gir vi her en status for de aktuelle personene:

  • Tidligere informasjonsleder har etter eget ønske sluttet som informasjonsleder. Initiativet kom fra henne selv allerede før sommeren 2015. Aftenposten gjengir anonyme kilder som hevder at hun ikke har sagt fra seg jobben frivillig, men gjort det klart at hun ikke vil publisere informasjon om medlemssaken som hun ikke kan stå inne for. Dette medfører ikke riktighet, og vi har signerte referater som viser dette. Personen har fått en ny stilling, med samme faglig innhold og lønn, men uten lederansvaret.
  • En annen person fra den omtalte gruppen var inntil nylig en del av ledergruppen i administrasjonen. Hun gikk i januar 2016 ut i ett års permisjon for å være arbeidende styreleder i en annen organisasjon.
  • En tredje medarbeider var i høst tilbake i sin tidligere stilling etter en permisjon.
  • Lederen for pastoralavdelingen er tilbake fra barselpermisjon 1. februar og fortsetter i sin stilling som avdelingsleder. Hun har samme ansvar og arbeidsoppgaver som tidligere, men rapporterer nå til monsignore Torbjørn Olsen i stedet for Thuan Cong Pham, som det står i kontrakten.
  • En femte medarbeider sluttet etter eget ønske i februar 2015.

Fakta viser altså at Aftenpostens påstander er sterkt misvisende.

Når dette er sagt, merker vi oss at bispedømmets verneombud uttaler at det skjer en «illojalitetsstempling» av ansatte. Vi kjenner ikke igjen denne virkelighetsbeskrivelsen, men tar beskyldningen svært alvorlig og vil undersøke saken nærmere. De arbeidspsykologene som har bistått oss det siste året, møter ledelsen allerede i morgen for å drøfte en nærmere undersøkelse av påstandene.

Vi ønsker oss et stimulerende, trygt og godt arbeidsmiljø i administrasjonen og er glade for at de aller fleste medarbeidere på dagens allmannamøte forteller at de opplever det sånn. Ledelsen håper det ikke går for lang tid før dette gjelder alle, og vi vil gjøre vårt ytterste for at så skal skje. Samtidig innser vi at her må ledere og medarbeidere samarbeide internt – og unngå anonyme utspill i media.