Livsvernseminaret 2016

livets dag panel foto pastoralavdelingen.jpgPastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme markerte Herrens bebudelse – Livets dag, som i år falt på den 4. april – med å arrangere et heldags åpent livsvernseminar.

Fire innledere ga oss innsiktsfulle og informative foredrag om hvordan retten til liv angripes både åpenlyst og subtilt i helsevesen, lovverk og holdninger i dagens samfunn; samtidig pekte de på måter vi som troende kristne kan stå opp på for livsretten og menneskets umistelige verdi.

Professor og barnelege Vegard Bruun Wyller, medlem i Nordisk forening for katolske leger, beskrev etiske utfordringer helsearbeidere møter ved livets begynnelse, slutt og i prioriteringen av pasienter. Wyller påviste at det fra et biologisk ståsted ikke er noe kvalitativt annerledes i de forskjellige stadier av embryoets/fosterets utvikling som tilsier når det er en person. Det er altså Kirken som står på fornuftens og vitenskapens side når det gjelder å forsvare retten til liv fra unnfangelse til naturlig død. Wyller forklarte hvordan menneskeverdet utfordres av holdninger som har sin rot i et individualistisk og liberalistisk menneskesyn, der toleransen for at alt er lov blir så absolutt at den blir totalitær: Det blir ulovlig å uttrykke etiske motforestillinger mot individuelle rettigheter. Han tok også opp samvittighetsfrihet; en samvittighetsfrihet som er helt grunnleggende for å beskytte vårt demokrati.

Helene Pederstad Øien fra organisasjonen Menneskeverd ga oss en livlig innføring i Menneskeverds nye undervisningsmateriale for konfirmanter og ungdom for øvrig. Oppleggets mål er å øke de unges bevissthet rundt etiske spørsmål og menneskeverdet. Ressursene kan lastes ned gratis fra organisasjonens nettside og gir en fremstilling av menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død som vi katolikker med fordel kunne bruke i egen sammenheng. Det er lagt stor vekt på å legge frem stoffet slik at unge kjenner seg igjen, i et enkelt språk, og med spørsmål som åpner for dialog og refleksjon.

Helena D’Arcy fra Stockholms stifts livsvernbevegelse Respekt, foredro om åpenhet for liv skal skje til enhver pris: De nye mulighetene bioteknologien gir oss, har ført til en rekke medisinske prosedyrer innen fosterdiagnostikk og assistert befruktning som ikke ivaretar embryoets menneskeverd. Fruktbarheten er skilt helt fra seksualiteten, og vi har fått en fertilitetsindustri som tjener enorme summer på bekostning av både kvinner og barnet i morslivet. D’Arcy fokuserte på hvordan vi kan delta i den offentlige debatt uten å virke menneskefiendtlige eller ubarmhjertige, og hvilket språk og argumenter vi kan bruke i den etiske debatten. En fremgangsmåte for kristne er å søke nye allianser hvor vi kan dele menneskesyn i enkeltspørsmål, f eks med humanetikere eller politiske partier vi vanligvis ikke har så mye til felles med.

Hallvard Hole OFM ga oss en innføring i åndelig adopsjon av ufødte i livsfare. Dette er en forbønn man forplikter seg til å be daglig i ni måneder for et barn i livsfare kun Gud kjenner identiteten til. Åndelig adopsjon skjer gjennom å avgi et løfte til Jomfru Maria, be et mysterium av rosenkransen daglig og en bønn til Jesus Kristus for barnets foreldre.

Maria Elizabeth Fongen

Bilde: Maria Elizabeth Fongen med paneldeltagere p. Hallvard Hole OFM, Vegard Bruun Wyller og sr. Anne Bente Hadland OP (foto: pastoralavdelingen)