Oslo katolske bispe­dømme anker dommen

Wade Lisa  Eidsvig Bernt 2016-1202 DSC_1196.jpg

 Foto: Stein Gudvangen, Dagen

Biskop Bernt Eidsvig og Oslo katolske bispe­dømme (OKB) har bestemt seg for å anke dommen i saken mot staten om tilbakebetaling av offentlig tilskudd.

- Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB).

40,5 millioner

Oslo tingrett ga 17. januar Staten og Kulturdepartementet medhold i at departementets forvaltningsvedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2014 er gyldige. Dommen fastslår at staten har krav på å få tilbakebetalt 40,5 millioner kroner i mottatt tilskudd. OKB mener at bispedømmet ikke fikk utbetalt for mye tilskudd i samme periode.

- Vi mener det er urimelig at vi skal tilbakebetale tilskudd for katolikker som har bekreftet at de er katolikker og var det i den aktuelle tidsperioden, sier Wade.

- Vi finner ingen begrunnelse i tingrettsdommen for at det er hjemmel i trossamfunnsloven for å kreve at katolikker som er døpt i utlandet må melde seg inn om igjen for å få rett til statstilskudd. Derfor ønsker vi å prøve denne saken for en høyere rettsinstans.

Feil metode

Hun understreker at bispedømmet tar selvkritikk på den såkalte «telefonkatalogmetoden» som ble brukt til å registrere om lag 5.000 ikke-katolikker.

- Dette er penger vi har tilbudt oss å tilbakebetale. Men tilbakebetalingsbeløpet som departementet krever, nå med velsignelse av tingretten, er tatt helt ut av proporsjoner. Det er langt flere katolikker i landet enn vi noen gang har fått tilskudd for.

- Våre medlemmer er hovedsakelig innvandrere, som nå får et dårligere tilbud enn de har krav på. Pengene vi har mottatt er brukt til å holde gudstjenester, tilby integreringsaktiviteter og en rekke lokale menighetstilbud i en periode hvor det strømmet på med katolikker til Norge, sier Wade,

Hun understreker at medlemsregistreringen i dag foregår i tråd med nytt regelverk.

Ankesaken vil ventelig komme opp for Borgarting lagmannsrett i 2018. Det blir advokat Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind som skal føre saken for Oslo katolske bispedømme.

Les anken (pdf) her...