Norsk Katolsk Bisperåd oppretter to nye komiteer

 

For å avlaste liturgikommisjonen i dens viktige arbeid og for å effektivisere dette oppretter Norsk Katolsk Bisperåd to nye komiteer, «lektionariekomiteen» og «gradualekomiteen».

 

Hver komite får tre medlemmer og en sekretær, nemlig:
  • liturgikommisjonens viseformann (selvskreven komitemedlem og -formann)
  • to medlemmer oppnevnt av Norsk Katolsk Bisperåd for den enkelte komite
  • liturgikommisjonens sekretær fungerer som komitesekretær

 

Lektionariekomiteen skal utarbeide utkast til nytt fullstendig lektionarium for den hellige messe på norsk, basert på de føringer som ligger i liturgikommisjonens arbeid til nå, og i best mulig samarbeid med Det norske bibelselskap.

Gradualekomiteen skal utarbeide utkast til graduale på norsk med tekster svarende til tekstene i messeboken (norsk/latin) og i utkastet til nytt norsk lektionarium, tekster som den noen ganger bør få justert. Komiteen tar selv stilling til selv hvor omfattende et slikt graduale bør være.

Arbeidene må koordineres komiteene imellom. For øvrig velger hver komite den arbeidsform som den finner mest hensiktsmessig. Bestemmelsene i Liturgiam authenticam gjelder også for komiteene så langt de passer. «Arbeidsform (ratio agendi) ved utarbeidelsen av liturgiske bøker og tekster», sist vedtatt av liturgikommisjonen 15. november 2016, følges så langt den enkelte komite måtte finne det hensiktsmessig. Også for andre mer praktiske og økonomiske spørsmål kan man følge samme ordning som liturgikommisjonen. Dersom uenighet mellom komiteene ikke lar seg løse ved at man blir enig, overlates saken til liturgikommisjonen. For øvrig fremlegger komiteene sine utkast direkte for Norsk Katolsk Bisperåd. Materialet fra begge komiteer inkorporeres i de liturgiske bøker i den utstrekning det er aktuelt for anvendelse der.

 

Oppnevnelse av medlemmer til lektionariekomiteen

Til medlemmer av lektionariekomiteen oppnevner Norsk Katolsk Bisperåd:

  • Øystein Lund
  • Anne-Rigmor Stock Evje

 

Oppnevnelse av medlemmer til gradualekomiteen

Til medlemmer av gradualekomiteen oppnevner Norsk Katolsk Bisperåd:

  • Ragnhild Marie Bjelland O.P.
  • Olav Rune Ekeland Bastrup

 

Se vedlegg

 
Oslo, 26. januar 2018

p. Pål Bratbak

Sekretær