Adventsaksjonen 2018: Støtt jenters rettigheter

_E4A3070.jpg

SOLIDARITETSAKSJON: Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

 

Årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker og Caritas Norge støtter unge jenter og kvinners rettigheter i Uganda og DR Kongo.

 

Å redusere fattigdom og utrydde sult kan bare oppnås hvis alle kvinner, menn, jenter og gutter har like muligheter, lik tilgang til ressurser og mulighet til å delta i beslutninger som angår dem selv.

Hver dag blir 39 000 jenter under 18 år tvangsgiftet. I utviklingsland er komplikasjoner ved graviditet og fødsel den vanligste dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år. Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskolen, men i fattige land er det mange jenter som ikke fullfører utdanningen sin. Fattigdom er en av hovedgrunnene til at jenter ikke får skolegang. Mange barn som lever i fattigdom og mangler tilgang til mat, helse og utdanning og har enslige foreldre – for det meste enslige mødre.

 

_E4A2502.jpg

RETTFERD: "Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet" (1 Joh 3,18).

 

Det er anslått at hvis kvinner hadde lik tilgang til ressurser og kunnskap som menn, ville 150 millioner færre mennesker sultet i verden. Kvinnelige småbønder har dårligere tilgang enn menn til jord, kreditt og andre innsatsfaktorer som vil øke produksjonen og inntekt. Kvinner og jenter rammes hardt av kriger, konflikter, miljøproblemer og naturkatastrofer.

Menneskets verdighet, økonomisk rettferdighet og forrang for de fattige er de tre pilarene til Den katolske kirkes sosiallære. Enkeltmenneskets verdighet – uavhengig av etnisitet, tro, kjønn, eller funksjonsevne – er grunnlaget for sosiallæren. Derfor kan det ikke aksepteres at kvinner og jenter blir diskriminert, undertrykket og må leve i fattigdom.

 

Adventsaksjonen 2018

Adventsaksjonen 2018 vil gå til å styrke jenter og kvinners rettigheter og muligheter til et godt og verdig liv. Aksjonen støtter Caritas arbeid for jenter og kvinner i Uganda og DR Kongo. Prosjektene som støttes har likestilling som et tverrgående hensyn, i tillegg til at flere aktiviteter er spesielt rettet mot kvinner og jenter.

 

Hør biskop Bert Eidsvig tre grunner til hvorfor vi burde støtte adventsaksjonen:

 

Støtt adventsaksjonen:

Kontonummer: 3000 16 91410
eller Vipps: 13424

 

Uganda

Nær halvparten av jentene i Uganda giftes bort før de fyller 18 år. Bare en av tre jenter fullfører videregående skole. Kvinnen er tradisjonelt underordnet mannen, og det er en stilltiende aksept for å bruke vold mot kvinner, spesielt i hjemmet. Til tross for et godt nasjonalt lovverk for likestilling, diskrimineres jenter og kvinner i utdanning- og helsesystemet, i arbeidslivet og i politikken. 

Caritas Norge har drevet prosjekter i Uganda siden 1986. I programmet som støttes av Adventsaksjonen 2018, er likestilling og kvinner og jenters rettigheter en viktig del. Programmets mål er å forbedre matsikkerheten og levekårene til 9000 familier i Nord-Uganda, som er den fattigste delen av landet. Det er de mest sårbare familiene som får lov til å delta, og det betyr ofte kvinneledede husholdninger der mannen er død eller har forlatt familien. Det legges vekt på at kvinner skal få opplæring i jordbruk på lik linje som menn, og få mulighet til å starte egne små bedrifter som gir dem økt og selvstendig inntekt.

 

_E4A3030.jpg

YRKESRETTEDE FAGFELT: Utdanning eller opplæring i yrkesrettede fagfelt er en viktig del av programmet for å øke sysselsettingen av kvinner slik at de kan ha en selvstendig inntekt.

 

Caritas arbeider også for å øke kvinners deltagelse og representasjon på lokalt nivå. Minst halvparten av lederne i bondegruppene skal være kvinner. Lokalsamfunnene i området får økt bevissthet om kvinners og jenters rettigheter gjennom blant annet foredrag, workshops og radioprogram om likestilling. Den økte bevisstheten, kombinert med bedre økonomisk situasjon for familiene, gjør at flere sender jentene på skolen istedenfor å gifte dem bort.

 

DR Kongo

DR Kongo er et av de verste landene å vokse opp i, spesielt hvis du er jente. Landet er preget av krig og konflikt, og millioner av mennesker lever på flukt og i sult og fattigdom. Voldtekt av barn, kvinner og menn er blitt brukt som et våpen i konfliktene. Jenter får sjelden mulighet til utdanning, og svært mange kvinner er analfabeter. Det gjør det også vanskelig for kvinner å finne seg en jobb og skaffe seg inntekt for å forsørge seg selv og barna deres.

 

_E4A3270.jpg

SOSIALLÆREN: Enkeltmenneskets verdighet – uavhengig av etnisitet, tro, kjønn, eller funksjonsevne – er grunnlaget for sosiallæren. La oss gjøre en forskjell.

 

Caritas Norge har arbeidet i DR Kongo siden 1990-tallet. Caritas’ prosjekter når fattige på landsbygda som mottar liten eller ingen støtte fra myndighetene eller det internasjonale samfunnet. Programmet som støttes av Adventsaksjonen 2018, skal sikre 7200 familier matsikkerhet og økte inntekter. Deltagerne er fattige familier som primært lever av jordbruk, og det legges vekt på å nå sårbare grupper, slik som for eksempel husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Mange aktiviteter retter seg direkte mot kvinner, inkludert lese- og skriveopplæring, opplæring i ernæring og energieffektive ovner samt tilgang til kreditt gjennom spare- og lånegrupper for kvinner. Det gis også opplæring om nasjonalt og internasjonalt lovverk for rettighetene til kvinner og barn. På samme måte som i Uganda, bidrar redusert fattigdom og økt bevissthet om likestilling til at flere jenter får mulighet til utdanning og unngår vold og overgrep.

 

Visste du at ...

  • kvinner i de fleste land tjener gjennomsnittlig 60 – 75 prosent av det menn gjør.
  • mer enn 32 millioner jenter går ikke på barneskolen, enda flere nektes muligheten til lengre utdanning.
  • hvis alle kvinner hadde utdanning over grunnskolenivå, ville det vært 49 prosent færre barnedødsfall.
  • hvert år gifter 67 millioner jenter seg før de er 18 år.
  • 35 prosent av verdens kvinner har opplevd kjønnsbasert vold, og i mange land er tallene enda høyere.
  • når en krise rammer, spiser kvinner ofte mindre for å sikre at resten av familien får nok mat.

 

Underernærte mødre har høyere sannsynlighet for å føde undervektige babyer. Disse barna har 20 prosent større sannsynlighet for å dø før de fyller fem år.

 

Dette skal pengene gå til: 

Utdanning og yrkesopplæring for jenter og kvinner

Jenter og kvinner vil få opplæring i klimasmart jordbruk, husdyrhold og andre inntektsbringende aktiviteter. Slik kan de øke matproduksjonen, starte sine egne små bedrifter, og bli mer økonomisk uavhengige. Lese- og skriveopplæring vil bli gitt til dem som ikke tidligere har fått mulighet til utdanning. 

Spare- og lånegrupper for kvinner

Det vil opprettes spare- og lånegrupper som sikrer kvinner tilgang til kreditt. Da får kvinnene små lån som de kan bruke til å investere i gårdene eller bedriftene sine. Investeringene fører til økte inntekter som kvinnene kan bruke på seg selv og familien, eller til å utvide bedriften. Da betaler de også tilbake lånet til gruppen, og nye kvinner kan få lån.

Opplysning om likestilling og jenters rettigheter / Forebygging av vold og barneekteskap

Både menn, kvinner, gutter, jenter, lokale- og religiøse ledere vil få opplæring i likestilling og menneskerettigheter. Radio, workshops og dialogmøter i lokalsamfunnene er ulike metoder som brukes til å øke bevisstheten om at jenter har rett til skolegang, at barn ikke må giftes bort eller utsettes for vold, og at kvinner har rett til å delta i beslutninger i familien og samfunnslivet.

Trygg og næringsrik mat for barn, kvinner og gravide

Familier vil få hjelp til å øke matproduksjonen, slik at de kan gå fra å spise kun ett måltid om dagen til å spise seg mette hver dag.  Det legges vekt på at alle medlemmene i husholdningen skal få nok mat, ikke bare mennene. I tillegg gis det opplæring til alle om hvilken mat som er mest næringsrik, og hvilke næringsstoffer små barn og gravide trenger.

 

Støtt adventsaksjonen:

Kontonummer: 3000 16 91410
eller Vipps: 13424

 

Vil du vite mer om Adventsaksjonen?

  • For mer stoff og nyheter om Adventsaksjonen, materiell og kontaktinformasjon, besøk Adventsaksjonens hjemmeside: adventsaksjonen.no