Overgrepsrapport i Polen

 

Erkebiskop Stanislaw Gadeki.jpg

SPESIELT SMERTEFULT: Erkebiskop Stanislaw Gadecki beskriver funnene i rapporten som «tragiske», og sier hvert tilfelle av seksuelt overgrep er et «spesielt smertefullt» brudd på offentlig tillit. Foto: episkopat.pl.

 

382 polske prester har forgrepet seg på 625 mindreårige siden 1990.

 

Det kommer frem av en rapport lagt frem nylig av Den polske bispekonferansen. Rundt 400 polske prester er anklaget for seksuelle overgrep mot mindreårige i perioden 1990 til 2018.

Rapporten bygger på data samlet inn fra mer enn 10.000 menigheter i Polen og inkluderer også religiøse ordener, skriver Catholic Herald.

 

«Tragisk»

Ifølge rapporten er 382 pester anklaget for overgrep i perioden som er undersøkt, og sakene berører 625 potensielle ofre. 284 av de anklagede er prester, 98 er ordenfolk.

Lederen av Polens bispekonferanse, erkebiskop Stanislaw Gadecki, beskriver funnene i rapporten som «tragiske», og sier hvert tilfelle av seksuelt overgrep er et «spesielt smertefullt» brudd på offentlig tillit.

Rapporten viser videre at i overgrepsanklagene mot prestene, er 54,2 prosent av ofrene under 15 år, 45,8 prosent av ofrene er over 15 år.

I sakene som gjelder religiøse ordener, er 44 prester – 44,9 prosent – anklaget for overgrep på personer under 15 år. 54 prester – 55,1 prosent – er anklaget for overgrep mot personer over 15 år. 198 prester er anklaget for overgrep mot personer under 15 år, 184 for overgrep mot personer over 15 år.

 

58,4 prosent gutter

Ofrene for klerikale overgrep i Polen fordeler seg på 58,4 prosent gutter, og 41,6 prosent jenter.

Siden 2002, da rapporter om overgrep blant amerikanske prester ble nyhetsstoff over hele verden, har antall overgrepssaker rapportert til polske myndigheter økt. I 2017 ble det rettet 36 overgrepsanklager mot polske prester.

Av de 382 anklagede prestene, er det innledet kanoniske straffeprosesser mot 362 av dem. Rapporten bringer ikke data på de resterende 20 sakene, eller forklarer hvorfor det ikke er data. 270 av sakene har fått en konklusjon, mens 92 saker ennå pågår, ifølge rapporten.

 

Fjernet fra tjeneste

En fjerdedel av prestene, 68 stykker, er fjernet fra tjeneste som følge av de kanoniske prosessene. 109 ble straffet med sanksjoner, og 31 ble overført til enten andre menigheter eller andre steder hvor de ikke har kontakt med barn. 34 saker ble avsluttet fordi de anklagede prestene var døde, i 28 saker ble presten fratatt kappe og krage.

Polsk påtalemyndighet reiste straffesak mot 168 prester. På det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, var det konkludert i 135 av disse sakene. 85 prester ble dømt for seksuelt misbruk. I 36 saker er det ikke konkludert, mens i 12 saker ønsket ikke de berørte å gå videre med politiet. To prester er blitt frikjent. 33 saker pågår fremdeles.

 

Et annet bilde

Statistikken i den polske rapporten tegner et visst annet bilde av overgrep i Kirken enn data fra USA. Ifølge «John Jay-studien», en rapport fra 2002 om amerikanske presters overgrep, var bare 27,3 prosent av ofrene i USA over 15 år, mens over 80 prosent av dem som ble utsatt for overgrep var gutter.

 

Fordømmer

Mellom den 12. og 14 mars i år ble det avholdt plenarforsamling i Den polske bispekonferansen Warszawa. De polske biskopene behandlet overgrepsrapporten og avga følgende uttalelse:

«Biskopene fordømmer sterkt alle former for overgrep mot mindreårige. Den publiserte rapporten viser på den ene side at det er stort behov for å gi trøst og hjelp til ofrene, og på den annen side krever rapporten at kampen mot seksuelt misbruk av mindreårige begått av prester og ordensfolk fortsetter.

Omsorg for ofrene er omsorg til menneskets beste. Dette arbeidet skal følges opp av sentrale tiltak gjennom Kirkens barne- og ungdomsprogrammer og gjennom forebyggingsprinsipper som skal gjøre kirkegruppene enda mer trygge for barn og unge».

 

Smerte og skam

Erkebiskop Wojciech Polak, som allerede er valgt av Den polske bispekonferansen som delegat i arbeidet for beskyttelse av barn og ungdom, sa følgende:

«Hvert offer bør vekke smerte, skam og skyld hos oss prester for at slike situasjoner har oppstått».

Erkebiskop Grzegorz Rys uttalte følgende:

«Kirken skal forsvare ofrene og de svake, ikke seg selv. Vår absolutte prioritet er hos dem som er blitt skadet og misbrukt av prester og ordensfolk».

 

Plikt

De første retningslinjer for oppfølging av mindreårige i tilfeller av seksuelt misbruk ble vedtatt av de polske biskopene i 2009, dette var en av de første europeiske bispekonferansene som vedtok dette. I 2014 ble det innført et annet dokument – «Retningslinjene» - som viser på hvilken måte Kirken bør hjelpe ofre og innføre forebyggende tiltak. I 2017 ble «Retningslinjene» tilpasset endringene i den polske straffeloven, som innførte plikt til å rapportere slike lovbrudd til statlige myndigheter.

 

Les mer: