700 år i Kirkens tjeneste: Samler inn milliarder til kristne i Det hellige land

 Alle innsamlede midler går til kristne i Det hellige land

50422717373_5398ecef57_5k.jpeg

RIDDERE I NIDAROS: Flere av ordenens medlemmer var tilstede under den historiske bispevigselen i Nidarosdomen 3. oktober 2020. I midten nyvigslet biskop Erik Varden, fra venstre står ridderne Lars-Ole Svanenhielm Djupdal (seremonimester og skattmester), Hung Nguyen, deretter Knut Ødegård og Huan Nguyen. Foto: Mats Tande

 

Det kan være vanskelig å forestille seg at én og samme organisasjon har virket målrettet for den samme sak siden begynnelsen av 1300-tallet. Men den finnes, og heter Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

På få måneder har ordenen samlet inn over 30 millioner til korona-rammede kristne i Det hellige land.

– Vår støtte har sitt opphav i de dype åndelig bånd som binder vår orden til Det hellige land, og særlig til institusjonene som muliggjør tilstedeværelsen av Kirken i det området hvor vår Herre en gang levet, sier Lars-Ole Svanenhielm Djupdal, seremonimester og skattmester for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalems norske magistrale delegasjon.

Verden over finnes det 30 000 riddere og damer av det eldgamle brorskapet, som kan spore sine tradisjoner helt tilbake til det første korstog i 1095. De første ordensdokumenter er fra 1336. Dengang vernet de om Midt-Østens kristne med sverd i hånd. Oppdraget var blodig. I dag bruker de andre virkemidler, men forpliktelsen overfor troende i Det latinske patriarkats 60 menigheter i Jordan, Palestina, Israel and Kypros forblir den samme: Å hjelpe og støtte kristne, å bevare og styrke Den katolske kirke samt å utbre kristentroen i Det hellige land.

 

Koronapandemien rammer hardt

De norske gravridderne har nylig mottatt brev fra stormesteren i Roma, som viser at ordensmedlemmer over hele verden har samlet inn over 30 millioner kroner til et spesielt korona-fond til støtte for Det latinske patriarkatet i Jerusalem. En del av midlene kommer fra norske gravriddere.

– Hvordan sørger dere for at midlene kommer nødlidende til gode?

Vår ordens Stormagistrat er i kontinuerlig kontakt med Det latinske patriarkatet i Jerusalem vedrørende humanitære og andre behov i de lokale kristne miljøene. På den måten er vår orden i stand til å reagere raskt når det er påkrevet. Dette er en lang historisk forpliktelse vår orden har i forhold til Moderkirken i Jerusalem. På grunn av korona-pandemien, som i likhet med alle regioner i verden, også har rammet Det hellige land, har vi blitt særlig minnet om denne forpliktelsen, sier seremoni- og skattmester Djupdal.

I Israel ble det bare i uke 39 rapportert om 8 300 smittede. Det totale antall smittede har doblet seg på mindre enn en måned, fra 100 000 til 200 000, og nesten 1 500 har mistet livet. I de palestinske områdene er det rundt 50 000 smittede, og trenden er stigende.

– Tusenvis av familier i Det hellige land har sine inntekter fra pilegrimer og turisme. Når mye av dette falt bort som følge av pandemien, ble livet vanskelig for mange. Dette er bakgrunnen for opprettelsen av ordenens korona-fond. Våre 30 000 medlemmer har generøst bidratt til fondet, noe som er et uttrykk for ordensmedlemmenes kjærlighet til Moderkirken i Jerusalem, slår Djupdal fast.

Den praktiske fordelingen av støtten forestås av Det latinske patriarkatet og lokale menigheter.

 

50423384501_ce3658333d_k.jpeg

I PROSESJON: Flere riddere og én av ordenens to norske damer gikk i prosesjon med ordensfolket fra St. Olav domkirke til Nidarosdomen ved bispevigselen av Erik Varden O.C.S.O. Helene Lund, som er nr. fire fra høyre i bildet, er leder av ordenens norske magistrale delegasjon. Foto: Mats Tande

 

Graven vekker troen til live

På 10 år har Den hellige gravs orden overført mer enn 1,25 milliarder kroner for å bidra til å dekke behovene i Det hellige land. Bare i 2019 ble 150 millioner kroner overført i 2019.

– Hvordan samler dere inn penger?

– Den hellige gravs ordens karakter er reflektert i ordenens mål, slik de er satt av pavene opp gjennom tiden. Disse er i prinsippet to: styrking av medlemmenes kristne liv og støtte til Det hellige land. Man kan si at dette er de to ben ordenes arbeid hviler på, og som gjør den i stand til å utføre sitt oppdrag. Hvis vår hjelp kun var av økonomisk karakter, ville vi kunne betraktes som en ren bistandsorganisasjon. Imidlertid er det slik at siden vår orden har sitt utspring i Kirken, så er våre medlemmer bundet av en åndelig forpliktelse. Ordenens forbindelse til Den hellige grav er en kraftfull påminnelse om vår Herres død og oppstandelse. Det er kjernen i vår tro, og grunnen hvorpå våre medlemmer bygger sin forpliktelse.

I deres informasjon til potensielle medlemmer heter det «Et medlem skal blant annet være beredt til å yte generøse økonomiske bidrag til Kirken og til Det latinske patriarkatet i Jerusalem.» Hva betyr dette?

– Et medlemskap i Den hellige gravs orden innebærer en livslang forpliktelse, hvor man også forplikter seg til å yte generøse, årlig, økonomiske bidrag til ordenes arbeid. Alle ordenens bidrag til Det hellige land er gitt av medlemmene.

– Kan du fortelle litt mer om hvilke aktiviteter Den norske magistrale delegasjon gjennomfører i løpet av et år?

– Pr. i dag har vi 17 medlemmer i Norge, hvorav 3 geistlige og 2 kvinner. For tiden har vi også noen kandidater som evt. vil opptas i ordenen etterhvert. De fleste medlemmene bor i Oslo-området, men vi har også to i Trondheim og en i Molde/Island, sier Djupdal og forteller om månedlige møter, som innledes med messe og sakramentstilbedelse.

– Deretter samles vi til et foredrag eller en åndelig impuls. Sistnevnte holdes som regel av en av våre egne prester, mens foredragene enten holdes av våre egne eller av inviterte gjester. Temaene for disse foredragene kan strekke seg vidt, og vi har hatt temaer som radikalisering, den økonomiske situasjonen i Det hellige land, ridderhistorie, Jerusalem-inspirert poesi, presentasjon av forskningsprosjekt knyttet til Det hellige land, utfordringer som kristne møter i sine daglige liv i Det hellige land, sier Djupdal.

Fra tid til annen har ridderne og damene av ordenen også 1-dagsretretter, på for eksempel Lunden kloster eller Katarinahjemmet.

– Vi planlegger nå en pilegrimstur til Det hellige land, som vil bli gjennomført en gang etter korona-tiden.

 

ORDENSHOVEDKVARTER: Palazzo della Rovere eller Palazzo dei Penitenzieri
er ordenens høysete. Deler av bygningen drives som hotell.  
Foto: Lalupa

960px-Borgo_-_palazzo_dei_Penitenzieri_1150682.jpegHovedkvarter og hotell

Ordenen er innkvartert i Palazzo della Rovere, Roma, et palass fra slutten av 1400-tallet med utsikt mot Peterskirken.  

– Bygningen drives delvis som hotell. Ordenen leier ut til et profesjonelt hotellselskap, som tar seg av hotellvirksomheten. Ordenens leieinntekter dekker alle administrasjonskostnader, poengterer Djupdal.

De er derfor i stand til å sende 100 prosent av de innsamlede midlene til Det hellige land.

– I deres statutter heter det også at det er ordenens oppgave «Å styrke medlemmenes åndelige liv og offervilje til Det hellige land, i absolutt lydighet til paven og Den hellige katolske kirkes lære.» På hvilken måte gjør dere det?

De faste aktivitetene vi har i Norge er nok det mest konkrete uttrykk for hvordan ordenen bidrar til å styrke medlemmenes åndelige liv. Offerviljen til Det hellige land materialiserer seg gjennom medlemmenes økonomiske bidrag til ordenen, sier seremoni- og skattmester Djupdal i den norske magistrale delegasjon. Han forteller at en del av deres kall, som riddere og damer, er å etterstrebe å være gode representanter for både orden og Kirke i alt de gjør og er.

– Det innebærer at vi er lojal overfor pave og Kirke. Nå er det jo slik at alle kristne er kalt til å leve gode liv, så på den måte er ikke dette annerledes for oss enn alle våre brødre og søstre i troen.

 

 

Fakta: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

  • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en lekinstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
  • Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. 
  • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
  • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
  • Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
  • Norsk Magistral delegat: Helene Lund LHS. 
  • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo

 

Les mer på ordenens nettside 

 

Se introduksjonsfilm om ordenen