Store lettelser i korona-reglene

Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme, Tromsø stift og ordenssamfunn og Biskopen og generalvikaren i Trondheim stift: til orientering.

 

 

Regjeringen varslet om lettelser i nasjonale regler og råd for smitteverntiltak 1.2.2022. Tiltakene gjelder hele landet, og trådte i kraft samme dag kl. 23.00.

 

 

GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

 

Med faste tilviste sitteplasser:

Påbudet om minst én meters avstand mellom deltakerne i gudstjenester mm er opphevet fra 1.2.2022 når de troende sitter i faste tilviste plasser. Kirkene kan derfor ta i bruk alle tilgjengelige sitteplasser. Ståplasser kan ikke brukes.

 

Angående fortolkningen av faste tilviste plasser har OKB i dag vært i kontakt med STL som har fått denne tilbakemeldingen fra departementet.: 

«Kravet om at arrangører skal ha oversikt over deltakerne i den tidligere covid-19-forskriftens §13 d er opphevet. Det er dermed ikke lenger krav om å vise til plassen eller ha oversikt over hvor deltakere sitter på arrangementer.»

 

Det er ikke lenger nødvendig å vise den troende til sitteplassen, og deltakerne kan derved sette seg der de ønsker. Arrangøren må sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand når deltakerne oppholder seg ellers i lokalet, f.eks. ved inn- og utgang og i kommunions kø.

 

For å unngå at troende kommer til messen uten å få plass anbefales store menigheter å bruke en form for plassreserveringssystem. De som ønsker å benytte billettsystemet som et redskap for dette kan fortsatt gjøre det. Kontakt billett@katolsk.no med detaljer om maksimal kapasitet.

 

Uten faste tilviste sitteplasser:

På innendørs gudstjeneste uten faste tilviste sitteplasser til alle troende må arrangøren sørge for at deltakerne kan holde minst én meters avstand til andre som ikke hører til samme husstand eller er tilsvarende nære. Antallsbegrensingen er opphevet. Ståplasser kan ikke brukes.

 

Utendørs gudstjenester:

Reglene og antallsbegrensinger for utendørs gudstjenester mm. er opphevet fra 1.2.2022.

 

Smittevern

For arrangementer med mer enn 200 deltakere skal det utarbeides en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

 

Ved alle arrangementer skal det utpekes en arrangør som har ansvar for at gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

 

MUNNBIND

Munnbind skal brukes på innendørs gudstjenester mm når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand ut over kortvarige passeringer av andre enn husstandsmedlemmer.

 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke når de troende sitter på fast tilvist plass.

 

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE

Vi presiserer at reglene om registrering av deltakere og oversikt over hvor den enkelte sitter er opphevet fra 1.1.2022.

 

KIRKEKAFFE OG ANDRE ARRANGEMENTER I MENIGHETENE

Tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger reglene med avstandsbegrensning.

 

BARN OG UNGE

Fritidsaktiviteter kan pågå som normalt ute og inne. Katekese og andre aktiviteter for barn og unge i menigheten kan derfor gjennomføres uten begrensninger.

 

 Les på polsk