Introduserer stor kuriereform

Kuriereform.jpeg

LEKFOLK: Pave Frans foran dagens kurieledelse. Men fra juni i år kan også lekfolk - kvinner og menn - få toppverv i kurien. FOTO: Vatican Media

 

”Praedicate evangelium” - kuriens nye forfatning er offentliggjort. Heretter kan også lekfolk få toppverv i kurien.

 

Teksten ble offentliggjort på Den hellige Josef dag, lørdag den 19. mars. Den inneholder og systematiserer mange reformer, som allerede er realisert. Forfatningens ikrafttredelse er på pinsedagen, den 5. juni iår.

Den nye konstitusjonen vil gi kurien en mer misjonerende struktur, slik at den i sterkere grad vil tjene de enkelte kirker og evangeliseringen. Propaganda Fide (Troskongregasjonen) og Det pavelige råd for nyevangelisering er slått sammen. Prefekt vil være paven selv, skriver Vatican News.

 

Praedicate evangelium

Den nye apostoliske konstitusjon heter “Praedicate evangelium (Forkynn evangeliet) :” for den romerske kurie og dens tjeneste for Kirken og for verden. Den er resultatet av et langt forløp, hvor forskjellige parter og instanser er nøye lyttet til. Den begynte med de kongregasjoner, som kom før konklavet i 2013. Den nye konstitusjon erstatter Pastor bonus av Johannes Paul II. Den ble offentliggjort den 28. juni 1988, trådte i kraft den 1. mars 1989 og består av 250 artikler.

 

Som nevnt er teksten resultatet av et langt, kollegialt samarbeide, som tok utgangspunkt i møtene før konklavet i oktober 2013. Samarbeidet involverte Kardinalrådet med møter fra oktober 2013 til februar i år og er fortsatt under pavens ledelse med talrike bidrag fra kirker over hele verden.

 

Nye ministerier

Det bør understrekes at den nye konstitusjon sanksjonerer et reformforløp som allerede er nesten helt ferdig med de siste ni års sammenslåinger og justeringer. De har medført at det har oppstått nye dikasterier (ministerier).

Fra nå av skal enhetene kalles dikasterier og ikke kongregasjoner og råd.

I teksten understrekes det at “Den romerske kurie består av Statssekretariatet, dikasteriene og av organene. De er alle juridisk likestilte”. 

Blant de mest betydningsfulle nyheter i dokumentet er sammenslåingen av dikasteriet for evangelisering i den forutgående kongregasjon for folkenes evangelisering og Det pavelige råd for nyevangelisering. De to ledere av dikasteriene bli begge pro-prefekter, fordi paven selv blir prefekt i dette nye dikasterium. Faktisk leser man i konstitusjonen: “Den romerske biskop selv er prefekt for dikasteriet for evangelisering”.

 

Nestekjærlighetens Tjeneste

Det nye dikasteriet for nestekjærligheten var tidligere pavens almissekontor. Det får nå en mer betydningsfull rolle i kurien. ”Dikasteriet for nestekjærlighet - også kalt det apostoliske almissekontor - er et spesielt uttrykk for barmhjertighet. Utgangspunktet er valget av de fattige, de sårbare og de utstøtte. Dikasteriet hjelper til og bistår over hele verden i den romerske biskops navn, der hvor det er særlige behov. Det disponerer personlig over den hjelp, som skal deles ut”.

 

Den apostoliske konstitusjon omfatter dikasteriene for evangelisering, troskongregasjonen og dikasteriet for nestekjærlighet. En annen sammenslåing gjelder kommisjonen for omsorg for mindreårige, som vil være en del av dikasteriet for troslære og fortsetter med å arbeide med egne retningslinjer og med å ha sin egen president og sekretær.

 

Lekfolk kan få toppverv

En fundamental del av dokumentet er det som angår de generelle prinsipper. I innledningen - preambelen  - minner man om at alle - altså også lekfolk av begge kjønn - kan utnevnes til styrende verv i den romerske kurie.

”Enhver kristen er i kraft av sin dåp en disippelmisjonær, som møtes med Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Man kan ikke ignorere dette i oppdateringen av kurien, hvis reform forøvrig bør forutse involveringen av lekfolk også i roller med regjeringsansvar”. Flere lekfolk skal i kraft av sin kompetanse kunne få lederstillinger i Den katolske kirke.

 

Til tjeneste

Man understreker ytterligere, at kurien er et instrument til tjeneste for Romas biskop. Den har ikke sin plass mellom paven og biskopene, men står snarere til tjeneste for begge, og for lokale kirker, alt etter naturen av de arbeidsoppgaver, som hver av dem har.

Et annet betydningsfullt punkt angår spiritualiteten. Også medlemmene av den romerske kurie er “misjonærdisipler”. Den romersk kurie tjener den universelle kirke og de lokale bispedømmer”. Især fremheves synodaliteten som den sedvanlige arbeidsmåte for den romerske kurie, et forløp som allerede er i gang og vil bli utviklet mere og mere. Kurien skal videre preges av mangfold, være profesjonell og tjene Verdenskirken.

 

 

Åremål på fem år

Andre aspekter i dokumentet er understrekningen av definisjonen på Statssekretariatet som pavelig sekretariat. Kuriens personalkontor legges inn under Sekretariatet for Økonomi (Spe). Administrasjonen av Den hellige Stols eiendommer (Apsa) skal foregå gjennem IOR – i daglig tale kalt Vatikanets bank.  

Det slås fast at mandatet for prester og ordensfolk i tjeneste i den romerske kurie er fem år. Dette kan fornyes for en ny femårig periode, men etter det må de vende tilbake til deres bispedømmer og kommuniteter. Rundt 2.500 personer arbeider i kurien og i Vatikanstaten, de fleste av dem er prester. (Vatican News/kathpress)