«Den tyske stemmen er ikke den viktigste»

Arborelius.a680f9e3-ed27-4bcd-9cdf-345441138a69.jpeg

LITEN EFFEKT: – Jeg tror ikke at det tyske synet vil ha stor innvirkning på verdenskirken. Selv om beslutningene om den synodale veien er viktige for Tyskland - er Tyskland bare en liten del av Den universelle kirke, sier kardinal Anders Arborelius i et intervju med den tyske katolske avisen Die Tagespost. FOTO: katolsk.no

 

I et intervju med den tyske katolske avisen Die Tagespost etterlyser biskopen av Stockholm, kardinal Anders Arborelius OCD, et større engasjement for Kirkens lære, og advarer mot falske forventninger til den synodale veien.

 

– Den lokale Kirken må alltid finne sin egen vei i dialog med den universelle kirke. Dette vil ikke bli lett for tyske katolikker, poengterer kardinal Arborelius overfor Tagespost.

 

Reaksjoner fra hele verden

Her følger intervjuet i den tyske avisen.

– Deres eksellense, herr kardinal, de nordiske biskopene har stadfestet prinsippene i den kristne antropologi i deres siste hyrdebrev. Hvilke reaksjoner har dere fått?

– Vi er overrasket over reaksjoner fra hele verden. De fleste av dem er veldig positive. Selvfølgelig er det også noen stemmer som sier at vi ikke er åpne nok, for eksempel overfor transpersoner. Men generelt er folk glade for at vi har forsøkt å se på hvordan vi som kristne kan leve med det bibelske bildet av mennesket i dag. Det er viktig at vi aksepterer at vi enten er menn eller kvinner. Det bibelske menneskebildet er fortsatt gyldig. Her i Sverige har noen ikke-katolikker også stilt spørsmål ved hyrdebrevet, for eksempel om en eventuell anerkjennelse av likekjønnede partnerskap.

 

Mann og kvinne

– Ser De for tiden mulighet for at Den katolske kirke kommenterer nye humanistiske debatter som transhumanisme på en kompetent måte?

– Ja, ved at vi forsøker å beskrive den tradisjonelle bibelske lære om hva det vil si å være menneske. Vi kan ikke, og skal ikke, forsøke å besvare alle de åpne spørsmålene knyttet til disse debattene, men vi kan si at Gud skapte oss som mann og kvinne. Grunnleggende sett vil mennesket alltid forbli menneske, enten som mann eller kvinne. Det er Guds hensikt at det skal være slik. Selv om mann og kvinne velger et annet kjønn, forblir det som det er. Selvfølgelig skal vi behandle alle mennesker med kjærlighet og respekt.

 

Det moralske liv

– I hyrdebrevet minner de nordiske biskopene oss om at det er biskopenes oppgave å være veivisere på veien til Kristi bud. Hva er kardinalens svar til de kristne som mener at Kirken ville nå mennesker bedre i dag, og ha større sjanse til å vinne dem for evangeliets budskap, hvis Kirken endret sin lære?

– Læren er nært knyttet til det moralske liv. Gud har gitt oss et biologisk liv. Dette fører til svar på grunnleggende spørsmål. Det er viktig at mennesket forblir det det er fra et biologisk og teologisk perspektiv. Selvfølgelig har det frihet til å gjøre mange ting innenfor dette biologiske vesenet. Men Kirken ønsker grunnleggende å hjelpe mennesket til å leve et godt og lykkelig liv i Guds nærvær. Det er derfor vi har fått budene. De er en hjelp for oss. Men vi må studere dem godt, bli bedre kjent med Kirkens lære og forstå tradisjonen og synet på Bibelen dypere. Da vil vi være i stand til å forstå Kirkens holdninger bedre.

 

Dypere dialog

– Hva betyr overholdelse av læren i praksis når for eksempel skolens læreplaner foreskriver et helt annet innhold enn Kirkens? Eller når helsepersonell strever med etiske standarder?

– Det betyr at vi må etterstrebe en dypere dialog mellom kirke, vitenskap og helsevesen. Problemet er at det er vanskelig å finne steder for utveksling av tanker. Det finnes ideologier som kirken alltid finner det svært vanskelig å innlede dialog med. Det er lettere å snakke person til person i familien, på arbeidsplassen og også i kirken, selv om vi har forskjellige meninger. Da er det lettere å forklare hva kirken mener og å finne en felles vei. Det største problemet i dag er at vi ikke snakker med hverandre, vi snakker forbi hverandre. Det er ikke en måte å komme videre på. Vi må overvinne tendensen til polarisering. Det kan bare skje i liten skala.

 

Ideologiserte

– Hvor stor tillit har De til vitenskapelige plattformer? I hvilken grad er universitetene våre fortsatt egnet til denne utvekslingen?

– Fra tid til annen dukker det opp en slik mulighet, men noen miljøer på universitetene er selvfølgelig også svært ideologiserte. Bak kulissene er det alltid folk som er villige til å snakke åpent og lytte.

 

– Hva forventer De av den synodale prosessen i Verdenskirken?

– Jeg forventer at vi, som katolske kristne, sammen vil finne en vei til en ny evangelisering, som betyr at vi ikke lenger vil snakke om funksjoner og maktforhold eller våre egne problemer. Verden skal motta tro, håp og kjærlighet. Kirken må forsøke å snakke om Kristus og hans lære, og nå ut til verden med Kristi budskap i stedet for å snakke om seg selv.

Verden trenger Kristi budskap. Hvis vi ikke kan gi den dette, har den synodale prosessen på en eller annen måte feilet. Verden er ikke interessert i våre interne anliggender. Vi er ikke så viktige. Vi er bare relevante som forkynnere og profeter. Den synodale prosessen er en fantastisk måte til å stå sammen for troen i verden og bekrefte vår enhet. I Sverige var tesen: skape større enhet mellom oss. Det er en risiko for at vi faller fra hverandre i forskjellige grupper; i våre land i de forskjellige språkgruppene og etniske gruppene; i Tyskland kanskje i venstre og høyre fløy.

 

Demokrati

– Etter påskehøytiden har pave Frans igjen erklært at synoden ikke er et parlament. Hvordan forklarer man folk at kristne flertallsavgjørelser ikke automatisk betyr Den hellige ånds verk, selv om noen katolikker i Tyskland ser på flertallsavgjørelser som Den hellige ånds verk?

– At flertallsavgjørelser er identiske med Den hellige ånds stemme, er selvfølgelig en ikke-bibelsk oppfattelse. Bibelen taler om den lille gruppen av hellige som holder fast ved troen. Israels folk i eksil var et veldig lite mindretall, men de beholdt tradisjonen.

Og selv i dag er det bare en liten minoritet i våre land som har forblitt kristne. Hvis våre bånd til verden og våre sosiale strukturer blir for tette, er det en risiko for at også vi adopterer verdens synspunkter. Demokrati er bra for verden, men i Kirken er det annerledes. Det handler om sannhet, kjærlighet, barmhjertighet og hellighet. Å forklare dette er en stor oppgave. Her i Sverige er det lettere fordi vi som katolikker bare er en liten minoritet, og er vant til å tenke annerledes enn flertallet. Problemet i Tyskland er at Kirken er en del av samfunnet. På en eller annen måte har de ikke innsett at verden har forandret seg så radikalt at kristne må tre til side og tenke at vi har noe annet å tilby: evangeliet, barmhjertighet og hellighet. For verden er dette ikke umiddelbart forståelig. Vår oppgave er å forklare det.

 

Folks hjerter

– Den hellige far oppfordrer gjentatte ganger til omvendelse. Hvor vil De som biskop begynne å omsette dette i praksis?

– Omvendelse er en personlig sak. Vi må appellere til folks hjerter. Det begynner alltid i verden selv. Hver person må forstå at de er kalt til omvendelse og forening med Kristus, og at de har muligheten til å engasjere seg i Kirken. Åndelig sett betyr omvendelse å be flittigere og gå oftere til messe. Praktisk betyr omvendelse også å leve et mer enkelt og fransiskansk liv. Du kan hjelpe flyktninger og fattige. Du kan sette mer pris på naturen enn på store biler.

 

PRAHA.86161c86-4566-4a3a-aac6-579c63fdd1a9.png 

– Hva er Deres inntrykk av det kontinentale synodemøtet i Praha?

– De prøvde å samle de ulike bidragene og snakke med én stemme. Det var ikke lett fordi situasjonen på bakken er så forskjellig. Men på en eller annen måte fant de en vei til å fokusere på de gode nyhetene, og mindre på de strukturelle spørsmålene. Kirken må ikke tenke så mye på seg selv. Det den skal gi, gjør den ikke for sin egen skyld, men for å tilby Kristi kjærlighet og storhet til verden.  Ikke alt det som burde sies ble sagt i Praha. Men det ble funnet en fellesnevner for alle. Det synes jeg er beundringsverdig.

 

Må være i dialog

– Etter det kontinentale møtet i Praha stemte flertallet av den femte synodeforsamlingen i Tyskland for kvinners adgang til presteembetet, velsignelse av homofile par og lekmannsforkynnelse. Hva er Deres holdning til disse kravene?

– Jeg synes det er synd at Tyskland har valgt en spesiell vei. Tanken om at en lokal kirke kan gå en særegen vei, er kanskje typisk tysk. Men det er ikke mulig. Og veien tilbake blir stadig vanskeligere. Og selvfølgelig kan det være veldig smertefullt når det blir klart at det ikke er mulig å følge en særskilt vei og forbli katolikk. Den lokale kirke må alltid finne sin vei i dialog med Den universelle kirke. Dette vil ikke bli lett for tyske katolikker.

 

Bare en liten del

– Hvordan vil den tyske vei påvirke Den universelle kirkens synode?

– Jeg tror ikke at det tyske synet vil ha stor innvirkning på verdenskirken. Selv om beslutningene om den synodale veien er viktige for Tyskland - er Tyskland bare en liten del av Den universelle kirke. Selvfølgelig vil vi berøre disse spørsmålene på en eller annen måte, men den tyske holdningen vil ikke være så viktig som folk i Tyskland kanskje tror. Den tyske stemmen er ikke den viktigste i verdenskirken. Det kan være veldig pinlig å se i Tyskland at spørsmålene på den synodale veien ikke spiller så stor rolle i verdenskirken som den gjør i den lokale tyske kirken.

 

Finne sammen

– Hvordan kan tyske katolikker finne en vei rundt dette?

– Det er mulig å erkjenne at ikke alle svar kommer fra Tyskland. Selvsagt kan man videreformidle ideer, men man kan ikke forvente at alle skal overta dem. Det er ikke mulig å gå en bestemt vei som nasjonal kirke, slik Luther en gang trodde var mulig. Tyske katolikker bør forsøke å gå videre sammen med Den universelle kirke og finne en felles vei. For å gjøre dette, må de innse at de er en del av Den universelle kirke.

 

– Hvilken rolle spiller disse følsomme spørsmålene for Dem i den økumeniske dialogen med protestantiske kristne?

– Det protestantiske samfunnet blander seg av respekt ikke inn i katolske debatter. Jeg ser sjelden protestantiske teologer eller biskoper råde katolikker til å la kvinner bli prester fordi de mener det er riktig. Selvfølgelig kan noen mene det, men vi har kommet så langt i den økumeniske dialogen at folk ikke ønsker å blande seg inn. Jeg tror det er veldig viktig at vi holder oss utenfor det indre liv i en annen kristen kirke eller et annet kristent samfunn.

 

Bli beriket av Kirken

– Den katolske kirke i Sverige har vokst i flere år. Hvorfor velger folk Den katolske kirke når den lutherske statskirken i Sverige tilbyr en mer liberal modell for kristen etterfølgelse som er mer i tråd med dagens sosiale mainstream?

– De som kommer til Sverige og ønsker å forbli katolikker, prøver å fordype seg  personlig i sin tro for i det hele tatt å overleve som katolikker. Det er ikke så lett å leve som katolikk i et post-luthersk, sekulært samfunn. Det er dette som gjør deres katolske tro viktig for dem. Når det gjelder konvertitter, viser det seg at de leter etter det Kirken har å tilby. De kommer ikke for å forandre Kirken, men for å bli beriket av den. Og selvfølgelig kan de ta med seg noen av sine tradisjoner. Men de ønsker ikke å gjøre Kirken mer protestantisk, de ønsker å berike dette katolske mangfoldet med sine erfaringer. For øyeblikket hjelper for eksempel en tidligere pinsepredikant oss med evangelisering. Han har lang erfaring med å forkynne. Slikt kan hjelpe oss. Men det er også konverteringer til protestantene.

 

Mange muligheter

– Et mye diskutert spørsmål i Tyskland er den obligatoriske utelukkelsen av kvinner fra ordinert embete. Er dette spørsmålet, etter Deres mening, blitt definitivt besvart av pave Johannes Paul IIs brev "Ordinatio sacerdotalis"? Eller ser De rom for videre diskusjoner, siden det ikke dreier seg om et dogme?

– Dette er naturligvis et veldig spesifikt teologisk spørsmål, spesielt siden det fortsatt er en pågående diskusjon om diakonat for kvinner. Men i bunn og grunn  har Johannes Paul II gjort oppmerksom på at kvinner ikke kan ha tilgang til det ordinerte presteskapet. Men det må sies at det er mange andre muligheter for kvinner i Kirken. Pave Frans har også forsøkt å skape mer og mer plass for kvinner i Kirken. Det er trist når katolikker bare fokuserer på spørsmålet om ordinasjon, fordi det er så mange muligheter for kvinner til å være involvert og ha innflytelse i Kirken.

 

Mirakel

– Hva tror De Kirken i Tyskland trenger nå?

– Kanskje Den Hellige Ånd trenger å utføre et mirakel. Selv i en så vanskelig situasjon kan mirakler skje. Det er mitt største håp, fordi jeg har en stor kjærlighet til tyske katolikker. Den som virkelig tror på Kirkens katolisitet, vil finne tilbake til enheten. Kanskje blir det en vanskelig prosess, og kanskje vil noen gå bort skuffet. Men jeg håper og tror at vi sammen vil finne en vei fremover.

 

Oversatt og gjengitt med tillatelse fra Die Tagespost.

Les intervjuet på tysk her