Arbeidsgruppe i OKB: Anbefaler ombud for misbrukte

Professor Knut Ruyter: – Jeg vil begynne med å berømme biskopen og bispedømmet, som allerede har utrettet mye 

IMG_1397.jpeg

OVERLEVERTE RAPPORT: Prof. Knut Ruyter (t.h.) har overlevert sin rapport «Seksuelt misbruk av barn og av sårbare voksne i Den katolske kirke – Kartlegging, forebygging, beredskap og hjelp» til biskop Bernt Eidsvig. Rapporten omhandler Oslo katolske bispedømme.   

 

Gruppen som har vurdert Oslo katolske bispedømmes (OKBs) arbeid mot misbruk av barn, unge og sårbare voksne, har levert sin rapport. Gruppen anbefaler en rekke tiltak for å forbedre bispedømmets forebyggende arbeid, som et eget ombud for misbrukte. Men gruppen anbefaler ikke at det nedsettes en egen granskningskommisjon. 

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

KLARE ANBEFALINGER: Arbeidsgruppen ledet av prof.
Knut Ruyter legger frem klare og enstemmige anbefalinger for
OKBs videre arbeid mot overgrep i sin nylig overleverte rapport
 

Skjermbilde 2023-06-27 kl. 12.12.38.jpegDen 9. januar 2023 oppnevnte biskop Bernt I. Eidsvig en arbeidsgruppe med mandat til å undersøke omfanget av seksuelt misbruk i Oslo katolske bispedømme gjennom de siste 70 år. Arbeidsgruppen skulle også vurdere hvorvidt det er behov for en egen granskningskommisjon. 

 

Berømmer bispedømmet

Nå har arbeidsgruppen konkludert, og overlevert sin rapport til biskop Eidsvig.

– Jeg vil begynne med å berømme biskopen og bispedømmet, som allerede har utrettet mye: De har hjulpet dem som har vært i en vanskelig situasjon, utarbeidet sin første beredskapsplan allerede i 2003 og nedsatte samtidig et kompetent Fagetisk råd. Rådet undersøkte tidlig om det fantes saker i bispedømmets historie og fulgte dem opp på skikkelig vis, sier gruppeleder Knut Ruyter, professor i systematisk teologi og etikk ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han er også universitetets Vitenskapsombud. 

Arbeidsgruppens øvrige medlemmer er: Pål Bratbak (sogneprest i St. Svithun menighet), Maria Jordet (psykolog, Ph.D., Høgskolen i Innlandet), Liv Marit Meyer Petersen (medlem av Fagetisk råd, FER, i OKB), og Hans Rossiné (kommunikasjonssjef i OKB og gruppens faglige sekretær).

Trondheim stift og Tromsø stift har ikke deltatt i arbeidet.

 

 

Tilbakemeldinger

– Jeg vil takke arbeidsgruppens medlemmer for innsatsen. Jeg ser frem til å lese den grundige rapporten nøye, rådføre meg godt og tenke meg vel om før jeg konkluderer, sier biskop Eidsvig.

Han ser frem til å motta tilbakemeldinger om rapporten fra dem som etter hvert setter seg inn i den.

– Alle tilbakemeldinger blir tatt imot med takknemlighet, sier han.

 Overgrep i kirkelig sammenheng har vært et tema for offentlig diskusjon i et par tiår allerede. Flere større granskningsrapporter i 2022 aktualiserte problemstillingen:

–  Vi har et behov for å få en så fullstendig oversikt over denne vanskelige del av vår fortid som mulig. Det er også et grunnlag for å gjøre noe nå og i fremtiden for å ta vare på barn, unge og andre sårbare, sier biskop Eidsvig.

 

«Vi anbefaler ikke en egen granskningskommisjon, fordi vår vurdering er at det ikke er et hensiktsmessig tiltak.»

 

Ikke granskningskommisjon

Arbeidsgruppen kom også som et svar på spørsmål om en norsk granskningskommisjon:

– Da bestemte biskopen seg for å sette ned en arbeidsgruppe, som skulle undersøke om det var nødvendig og hensiktsmessig med en kommisjon. Det var klokt, sier gruppens leder Knut Ruyter. 

– Og hva er svaret?

– Vi anbefaler ikke en egen granskningskommisjon, fordi vår vurdering er at det ikke er et hensiktsmessig tiltak. Arbeidsgruppen har for det første utført store deler av arbeidet som en granskningskommisjon ville gjort. For det annet er de tiltakene vi foreslår etter alt å dømme, svært like dem en kommisjon ville foreslått, fremholder Ruyter. 

Han poengterer at Oslo katolske bispedømme allerede har gjort mye, noe som ikke har vært tilfelle i mange utenlandske bispedømmer. Der har granskninger først kommet i gang etter graverende avsløringer.

– Én av metodene som kommisjoner har tatt i bruk, er å gjennomgå personalmapper. Vi har hatt full tilgang til dem. Vi har ikke gjort en systematisk og komplett gjennomgang, fordi det er gjort to ganger allerede. Vi har derfor nøyet oss med stikkprøver. Vi har dessuten kontrollert informasjonen fra Fagetisk råd med arkivet. På bakgrunn av disse undersøkelsene, mener en enstemmig gruppe at det ikke er mer å hente her, forklarer Ruyter.

 

Målrettede undersøkelser

Arbeidsgruppen foreslår istedet tre typer målrettede undersøkelser:

 1. Generell oppfordring: Ny generell oppfordring til alle om å melde seg hvis de en eller annen gang er blitt misbrukt seksuelt i en kirkelig sammenheng.
 2. Direkte henvendelse til deltagere på katolske institusjoner og arrangementer i en utvalgt tidsperiode mellom 1953 til 2023 (stikkprøve).
 3. Nåtidig undersøkelse av erfaringer fra skole og leirer.

 

Gruppens anbefalinger

Arbeidsgruppens medlemmer trådte sammen for første gang allerede i januar og har hatt månedlige fellesmøter mellom separat research og informasjonsinnhenting.

Først diskuterte de mandatet: «Hva skal vi finne ut av? Hvorfor? Hvordan?» Deretter fordelte de arbeidsoppgaver og diskuterte kapitel-utkastene.  

– Vi har brukt tid på å studere bispedømmets tidligere rapporter, Vatikanets arbeider og store utenlandske granskninger. Dessuten har vi inkludert vitenskapelige undersøkelser om seksuelt misbruk av barn: Hvorfor skjer det? Hvem rammes? Hva kan forebygge?

Vi har også dratt veksler på erfaringer fra Den norske kirke, spesielt deres misjonsorganisasjoner, som har gjort undersøkelser og gjennomført tiltak, som ligner på det vi foreslår for Oslo katolske bispedømme, sier Ruyter. 

 

Syv anbefalinger

– Hva anbefaler dere? 

– Jeg vil igjen benytte anledningen til å trekke frem at Oslo katolske bispedømme allerede har gjort et viktig og betydningsfullt arbeid gjennom beredskapsplaner og forebygging. Vi mener likevel at bispedømmet kan gjøre noe mer på enkelte områder, sier Ruyter.

Han trekker frem disse syv anbefalingene:

 

 1. Tre typer målrettede undersøkelser: Hensikten er ikke å få kartlagt omfang, men for Kirken å ta ansvar for dem som kan være rammet og tilby profesjonell hjelp og oppfølging.
 2. Forebyggende opplæring: OKB har primært prioritert ytre tiltak av typen «Vær aldri alene med barn, hold dørene åpne.» Gruppen foreslår at opplæring i «indre tiltak» skal prioriteres høyere, spesielt overfor prester, legansatte og frivillige. Utvalget trekker frem at også utenlandsrekrutterte prester må gjennom disse opplæringstiltakene.
 3. Regelmessig arbeidsveiledning, men også åndelig veiledning: Folk som skal være til hjelp for andre, må kjenne seg selv godt nok til at de ikke bringer inn egne behov og lyster. 
 4. Gruppen foreslår at barn og ungdom må få noe opplæring i overgrepsproblematikk i katekese. «Når vi vet hvor farlig og manipulerende innsmigrende forføring kan være fra ‘snille’ tillitspersoner, er det ikke mer enn rett og rimelig at barn og unge utstyres med kunnskap og redskaper til å motstå tilnærmelser og yte motstand», skriver arbeidsgruppen i rapporten. 
 5. Videreføring av Fagetisk råd med tydeligere mandat, mer åpenhet og systematikk: Gruppen anbefaler at Rådet leverer en offentlig årsrapport, som er viktig i seg selv og som bidrar til å ansvarliggjøre hele organisasjonen. Arbeidsgruppen foreslår dessuten at biskopen offentliggjør sine beslutninger på samme måte som enhver annen forvaltning. Det må også gjelde personer som er blitt frikjent/renvasket.
 6. Ombud for misbrukte: Med erfaring fra blant annet Tyskland og Sverige anbefaler vi at bispedømmet etablerer en ombudsordning i en nærmere fastsatt stillingsprosent. Fordelen med å etablere et ombud er at funksjonen skal være uavhengig fra linje og råd.
 7. Arbeidsgruppen anbefaler at bispedømmet tilbyr både oppfølging og tilgang til profesjonell hjelp for ofre (ad hoc-støttefunksjoner) og profesjonell hjelp, oppfølging, kontroll av gjerningspersoner. 

Den komplette listen over tiltak presenteres i detalj i arbeidsgruppens rapport «Seksuelt misbruk av barn og av sårbare voksne i Den katolske kirke».

 

Fakta: «Seksuelt misbruk av barn og av sårbare voksne i Den katolske kirke»

 • Rapporten «Seksuelt misbruk av barn og av sårbare voksne i Den katolske kirke» ble bestilt av biskop Bernt Eidsvig i januar 2023.
 • Arbeidsgruppen har bestått av Pål Bratbak (sogneprest i St. Svithun menighet), Maria Jordet (psykolog, Ph.D., Høgskolen i Innlandet), Liv Marit Meyer Petersen (medlem av Fagetisk råd, FER, i OKB), Hans Rossiné (kommunikasjonssjef i OKB og gruppens faglige sekretær) og Knut W. Ruyter (professor ved Universitetet i Oslo) og arbeidsgruppens leder).
 • Arbeidsgruppens mandat var å skaffe bispedømmet bedre kunnskap om seksuelt misbruk av og overgrep mot barn/ungdom og sårbare voksne begått i kirkelig sammenheng i de siste 70 år. Den skulle også vurdere behovet for en egen granskningskommisjon.  
 • Rapporten ble levert torsdag 22. juni.
 • Rapporten anbefaler ikke en granskningskommisjon, men istedenfor flere konkrete forbedringstiltak i bispedømmets arbeid mot overgrep.

 

 

Les mer