Pastoralrådets høstmøte: Vil styrke menighetsrådenes rolle

 

Ane i kirka 2022.jpg

PRESISERING AV OPPGAVER: – Vi var enstemmige i at vi trenger en presisering av hva som er menighetsrådets arbeidsoppgaver og hvordan arbeidet skal foregå. Dette for å informere både menighetsmedlemmer og geistlige, sier  pastoralrådsleder Ane Ugland Albæk. Her i St. Ansgar kirke, Kristiansand. Foto: privat

 

«Hvordan kan vi få menighetsrådene til å fungere bedre?» var ett av spørsmålene som Pastoralrådet diskuterte på sitt høstmøte på Mariaholm 20. – 22. oktober.

 

Tekst: katolsk.no

 
Pastoralrådet er biskopens råd og OKBs øverste legfolksorgan med representanter fra alle menigheter og organisasjoner i bispedømmet, samt fra administrasjonen i bispedømmet og fra de geistlige.

– Pastoralrådets oppgave er å gi råd til biskopen på vegne av alle medlemmene i OKB for å bedre det pastorale arbeidet i bispedømmet, forteller rådsleder Ane Ugland Albæk.

På høstmøtet på Mariaholm fortsatte også rådet sitt arbeidet med Den synodale prosessen. En stor del av møtet ble brukt til å drøfte forslag fra menighetene om bedre deltagelse fra kirkens medlemmer.

 

Nye vedtekter for menighetsråd

Mange i bispedømmet er opptatt av hvordan menighetsrådene kan fungere bedre, forteller Ugland Albæk. Hun trekker frem at opplæring og informasjon om hva menighetsrådet skal gjøre, mangler.  

– Dessuten er forventingene til menighetsrådet ofte mange og uklare, og valgte medlemmer i menighetsrådet bruker mye tid og krefter på å finne ut hva de skal gjøre. Resultatet er at menighetsrådene arbeider svært forskjellig i de ulike menighetene og mye styres av hvilken sogneprest de har. Noen steder blir menighetsrådet bare en arrangementskomite, mens andre steder er menighetsrådet med på å drøfte viktige beslutninger i menigheten, forteller hun.

Pastoralrådet satte av god tid til å analysere både hvilke problemer menighetene erfarer og hva som kan gjøres for å løse dem.

– Vi var enstemmige i at vi trenger en presisering av hva som er menighetsrådets arbeidsoppgaver og hvordan arbeidet skal foregå. Dette for å informere både menighetsmedlemmer og geistlige, sier Ugland Albæk.

Hun er glad for at biskop Bernt Eidsvig gav sin tilslutning til at Pastoralrådets arbeidsutvalg utarbeider forslag til nye vedtekter for menighetsråd i OKB.

Bilde høstmøtet 2023.jpg SAMLET TIL HØSTMØTE: Biskop bernt EIdsvig deltok på Pastoralrådets høstmøte 2023. Til høre for ham står rådets leder Ane Ugland Albæk. Foto: privat

 

Synodalt tema: misjon

I Pastoralrådets diskusjoner kom det frem flere konkrete forslag om hva bispedømme og menigheter kan gjøre for å styrke de lokale rådenes kompetanse og rolle:

– Mange ønsker seg kurs i menighetsrådsarbeid for menighetsrådsrepresentanter, men også for sogneprester, slik at de også vet hvordan de kan benytte menighetsrådene som en ressurs, sier Ugland Albæk.

Det kom inn flere forslag, som Pastoralrådet tar med seg i sitt videre arbeid: Menighetsrådets arbeid bør synliggjøres for menigheten gjennom publisering av sakslister og referater. I tillegg er det viktig at menigheten får informasjon om hvem som sitter i menighetsrådet og hvordan de kan kontaktes.

– Godt samarbeid mellom geistlige og legfolk er også noe som blir vektlagt i svarene som er kommet inn. Og godt samarbeid mellom prester og menighetsmedlemmer er avhengig av gjensidig respekt og velvilje, samt sosialt fellesskap også utenfor messen, påpeker Ugland Albæk.

Hun forteller at neste tema i Den synodale prosessen er misjon, og at Pastoralrådet satte det på høstmøtets agenda:

– Alle menigheter og organisasjoner i OKB har fått tilsendt spørsmålene om misjon med oppfordring om å bidra. Vi håper mange sender inn sine svar til Pastoralrådets arbeidsutvalg.

 

Pastoralrådets dokumenter