Synteserapport og personlige opplevelser av synoden

Første sesjon av Synoden om synodalitet har publisert en rapport som sammenfatter deltagernes ulike synspunkter og peker ut veien videre. Temaene er fellesskap, misjon og deltagelse. Noen av deltagerne har også uttalt seg om sine personlige opplevelser av synoden.

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

NTB_IT6DETe0UeE.jpg

PAVEN OG BISKOPENE: Pave Frans leder avslutningsmessen for synoden i Peterskirken 29. oktober 2023. Foto: NTB / Reuters / Vatican Media

 

Første sesjon av Bispesynodens 16. ordinære generalforsamling (4. – 29. oktober 2023), bedre kjent som Synoden om synodalitet, er avsluttet. En såkalt «synteserapport» er blitt publisert på Vatikanets synodeside, med overskriften «En synodal kirke i misjon». Den er et resultat av fire uker med samtaler og bønn, og sammenfatter de ulike – til dels motstridende – synspunktene til synodedeltagerne. Enkelte deltagere har også uttalt seg direkte til medier om sine personlige opplevelser av prosessen så langt.

 

 

Både lettelser og skuffelser 

Blant dem som har uttalt seg er mgr. Czeslaw Kozon, som er biskop av København i Danmark og president for Den nordiske bispekonferanse. Til britiske The Tablet sier biskopen at han først var skeptisk til den synodale prosessen, men at han ble positivt overrasket av det han opplevde i Roma. Han ble imponert over at deltagerne klarte å snakke sammen om kontroversielle temaer på en måte som ikke var aggressiv. Til slutt er det opp til paven å bestemme i disse sakene, sier han, og han er ikke bekymret for det som kommer.

Det er heller ikke Andrew Nkea Fuanya, som er erkebiskop av Bamenda i Kamerun. Han sier til amerikanske National Catholic Register at samlingen gikk mye bedre enn han hadde forventet, og fremhever metoden «samtale i Ånden» som ble brukt av deltagerne. Den var nyttig, fordi den tonet ned polemikken i samtalene. «Når du samler 360 personer, vil ikke alle tenke det samme eller fra samme perspektiv», påpeker han. Men «i sentrum står fokuset på Kristus. Vi vendte stadig tilbake til det punktet.» Erkebiskopen understreker at Kirken ledes og bevares av Den Hellige Ånd.

Den amerikanske jesuittpateren James Martin er fornøyd med at synoden bygget vennskap på tvers av det som kan være steile fronter i Kirken. Han skriver i America Magazine at det var strenge regler for deltagernes muntlige innlegg. De skulle ikke gå over tre minutter, og ingen fikk avbryte. Dermed sikret man at alle måtte lytte til alle. Han er imidlertid skuffet over at forkortelsen «LGBTQ» (lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner) ikke kom med i synteserapporten. I stedet står det om mennesker som kan føle seg ekskludert på grunnlag av sin identitet eller seksualitet.

 

Se uttalelse fra biskop Czeslaw Kozon av København, president for Den nordiske bispekonferansen:

 

Struktur og temaer i rapporten

Synteserapporten er 40 sider lang og består av en innledning, tre deler og et etterord som handler om å fortsette på reisen. Dermed ser den fremover til generalforsamlingens andre sesjon i oktober 2024. Hver del i rapporten består av seks eller syv punkter. Under hvert punkt er det flere «konvergenser» eller sammenfall, saker til videre vurdering og en del konkrete forslag fra deltagerne på synoden. 

 

STRUKTUR OG TEMAER I RAPPORTEN
 

Del I – Den synodale kirkes ansikt 

 1. Synodalitet: erfaring og forståelse
 2. Samlet og sendt av Treenigheten
 3. Inn i troens samfunn: kristen innvielse
 4. Mennesker i fattigdom, hovedpersoner på Kirkens reise 
 5. En kirke «av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål»
 6. De østlige kirkene og den latinske kirkes tradisjoner
 7. På veien mot kristen enhet 

 

Del II – Alle disipler, alle misjonærer

 1. Kirken er misjon
 2. Kvinner i Kirkens liv og misjon
 3. Det gudviede liv, foreninger og bevegelser for legfolk: et karismatisk tegn
 4. Diakoner og prester i en synodal kirke
 5. Biskopen i kirkelig fellesskap 
 6. Biskopen av Roma i bispekollegiet

 

Del III – skape bånd og bygge samfunn

 1. En synodal tilnærming til formasjon
 2. Kirkelig skjelning og åpne spørsmål
 3. Mot en lyttende og støttende kirke
 4. Misjon i det digitale miljøet
 5. Strukturer for deltagelse 
 6. Grupperinger av kirker innenfor hele Kirkens fellesskap
 7. Bispesynoden og kirkelige forsamlinger

 

 

I innledningen står det at synoden har som mål å implementere Det annet vatikankonsils lære om Kirken: «Den verdsetter bidraget som alle de døpte gir, i tråd med deres respektive kall, for å hjelpe oss å bedre forstå og praktisere evangeliet.» Deltagerne som var samlet i Roma, uttrykker et ønske om å inkludere hele Guds folk i prosessen. I de neste månedene vil de ulike bispekonferansene spille en viktig rolle i å utvikle dette videre. 

 

Del I – Den synodale kirkes ansikt

Rapporten understreker at synodalitet har dype røtter i Det nye testamente, ble forsterket under Det annet vatikankonsil og blir oppmuntret av pave Frans. Synoden søker en mer relasjonell og mindre byråkratisk kirke, forankret i bønn, Guds ord og en sterkere bevissthet om alle de døptes verdighet og ansvar for Kirkens misjon. Forslagene inkluderer revisjon av kirkeretten, økt deltagelse i synodale prosesser og tiltak for å fremme integrering, bekjempe rasisme og skape større enhet på tvers av kulturer og riter. Det foreslås også en økumenisk markering av jubileet for konsilet i Nikea i 2025.

 

Del II – Alle disipler, alle misjonærer

Rapporten fastslår at Kirken i seg selv er misjon, forankret i Jesu oppdrag om å vitne for dem som ikke kjenner evangeliet. Den vektlegger lik verdighet og ansvar for alle disipler, understreker familiens sentrale rolle og oppmuntrer til bredere deltagelse fra kvinner spesielt og legfolk generelt. Sentralt står behovet for reform av Den romerske kurie og en «sunn desentralisering». Sakene til vurdering inkluderer økt tillit til legfolk, diskusjoner om presteutdanning og sølibat, samt strukturer for å unngå misbruk. Forslagene omfatter fokus på ungdom, utvidelse av legfolks tjenester og en større rolle for ektepar i ekteskapsforberedelser.

 

Del III – Skape bånd og bygge samfunn

Rapporten fremhever betydningen av dannelse og formasjon. I en synodal kirke skal dannelsen være synodal, med mål om å oppmuntre til felles deltagelse i Kirkens oppdrag. Metoden «samtale i Ånden» kan brukes for å diskutere kontroversielle temaer. Synodalitet må ikke forstås som en enkelt hendelse, men som del av en «synodalitetskultur». Man vil vurdere bedre seksualundervisning, større representasjon i opplæringsprogrammer for ordinasjon og støtte til familier for å skape et trygt miljø på internett. Forslagene inkluderer etablering av digitale misjonsnettverk, styrking av deltagende organer for legfolk i lokale kirker og evaluering av synodalitet på alle nivåer i Kirken.

 

Les mer på andre nettsteder

 

Les mer på katolsk.no