Det pontifikale akademi for livet: Palliativ omsorg er et felles ansvar

NTB_glP8rF_h86o.jpg

EN HELHETLIG FORSTÅELSE: Palliativ omsorg handler ikke bare om å lindre smerter og symptomer. Det handler om å anerkjenne hele mennesket og gi omsorg som respekterer deres verdighet og menneskelighet. Foto: Gorm Kallestad / NTB Modellklarert

 

I forbindelse med avslutningen av et interreligiøst symposium om palliativ omsorg i Toronto, Canada, understreker en representant fra Det pontifikale akademi for livet behovet for et bredt og internasjonalt perspektiv på de moralske, etiske, praktiske og åndelige dimensjonene ved omsorg ved livets slutt.

 

Tekst: Christopher Wells and Linda Bordoni, Vatican News
Overssettelse: Marta Tomczyk-Maryon

 

Palliativ omsorg går ut over den tradisjonelle medisinske tilnærmingen, som utelukkende fokuserer på å kurere sykdom. Den omfatter en helhetlig metode som tar hensyn til fysiske, følelsesmessige, åndelige og sosiale behov.

Monsignore Renzo Pegoraro satte søkelyset på denne helhetlige omsorgstilnærmingen og sa at det er den eneste måten å sikre at alle menneskers umistelige verdighet blir respektert i hvert øyeblikk av livet.

– Palliativ omsorg handler ikke bare om å lindre smerter og symptomer, sier kansleren for Det pavelige akademi for livet. Han understrekker at det handler om å anerkjenne hele mennesket og gi omsorg som respekterer deres verdighet og menneskelighet.

Symposiet «Towards a Narrative of Hope: An International Interfaith Symposium on Palliative Care» avsluttes i Toronto, torsdag 23. mai. Symposiet ble arrangert av Den kanadiske bispekonferansen i samarbeid med Det pavelige akademi for livet.

 

The PallLife Project 

For mer enn syv år siden lanserte Det pavelige akademi for livet prosjektet «PallLife» for å fremheve betydningen av palliativ omsorg over hele verden. Monsignore Pegoraro forklarte at dette initiativet har resultert i en «hvit bok» som tar til orde for palliativ omsorg og har som mål å støtte utviklingen og tilgjengeligheten av palliativ omsorg over hele verden.

Samarbeidet med ulike instanser, som Den kanadiske bispekonferansen og biskop Noel Simard, har bidratt til kulturell og sosial støtte til palliativ behandling, noe som gjenspeiler en sårt tiltrengt synergi mellom kirkelig og medisinsk innsats, fortsatte han.

 

Holistisk omsorg

Monsignore Pegoraro fremhevet behovet for et helhetlig perspektiv på palliativ omsorg.

– Palliativ omsorg handler ikke bare om å håndtere smerte og symptomer (...), det handler om å anerkjenne hele mennesket og gi omsorg som respekterer deres verdighet og menneskelighet. Denne tilnærmingen er helt i tråd med kjerneverdiene medfølelse og respekt for menneskelivet, sa han.

 

Menneskelig verdighet

Kansleren pekte på viktigheten av å prioritere pasientens livskvalitet.

– I møte med dødelig sykdom er den etiske responsen å gi trøst, lindre lidelse og støtte pasienten og familien. Denne tilnærmingen er i tråd med kirkens lære, som tar til orde for livets ukrenkelighet og medmenneskelig omsorg for dem som er sårbare, sa han.

 

Utdanning og fortalervirksomhet

Med tanke på å forbedre den palliative omsorgen i årene som kommer, oppfordret Monsignore Pegoraro til økt utdanning og påvirkningsarbeid for å fremme palliativ omsorg over hele verden.

Han understrekker at det er behov for at helsepersonell, beslutningstakere og samfunnet for øvrig forstår verdien av palliativ omsorg og integrerer den i helsevesenet på en effektiv måte.

– Utdanning er avgjørende. Vi må utdanne mer helsepersonell i palliativ behandling og øke bevisstheten om fordelene ved dette, sier han. I tillegg er det viktig å arbeide for en politikk som støtter palliative tjenester, for å sikre at alle har tilgang til denne medfølende omsorgen.

 

Mål for symposiet

Symposiet i Toronto hadde som mål å skape et tverrfaglig og interaktivt nettverk for palliativ behandling. Ved å samle biskoper, leger og eksperter på palliativ behandling forsøkte symposiet å skape et stabilt rammeverk for samarbeid, forbedre tilgangen til palliativ behandling i Canada og fungere som en modell for alle.

Monsignore uttalte at dette er en svært spennende mulighet ettersom de har deltakere fra hele Canada som bidrar med sine erfaringer og sin ekspertise.

– Denne muligheten er veldig interessant fordi vi har folk fra hele Canada som deler sine erfaringer og sin ekspertise, sa monsignoren. Målet vårt er å definere et rammeverk for fremtidige aktiviteter for å forbedre tilgangen til palliativ behandling, informere offentligheten og støtte initiativer som skaper håp for mange syke mennesker og deres familier.

 

Internasjonale og interreligiøse dimensjoner

Samlingen understreket også betydningen av en internasjonal og tverreligiøs tilnærming til palliativ omsorg. Monsignore Pegoraro fremhevet fordelene ved å dele kunnskap og erfaringer på tvers av ulike kulturelle og sosiale kontekster, og påpekte at diskusjonene om å forhindre eutanasi og assistert selvmord, som finnes i ulike lands lovgivning, understreker behovet for en sterkere kultur og bevissthet rundt palliativ omsorg.

– Det er avgjørende å forstå debattene og initiativene innen palliativ omsorg globalt, sa han. Denne internasjonale tilnærmingen gjør at vi kan lære av ulike kontekster og fremme et universelt perspektiv på palliativ omsorg.

 

Kirkens rolle

Kirken har en avgjørende rolle i å fremme og støtte palliativ behandling, og Det pontifikale akademi for livet er dedikert til å fremme palliativ behandling som en viktig del av helsevesenet.

– Vår tro lærer oss å ta vare på de syke og døende med kjærlighet og medfølelse, la han til. Kirkens rolle er å støtte palliative tiltak, gi åndelig omsorg og være en stemme for dem som lider, og symposiet var en oppfordring til handling.

 

Les mer: