Statutter for menighetsråd i Trondheim stift

 §1. Alle menigheter i bispedømmet skal ha et menighetsråd. Sognepresten er ansvarlig for (re- etablering av rådet.

§ 2. I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; kfr. kanon. 511-514 og 528-529).

§ 3. Menighetsrådet har kun «rådgivende stemme» (CIC, kan. 536 §2).

§ 4. Menighetsrådet består av:

  • menighetens prester
  • 3 til 5 medlemmer valgt av menigheten
  • 1 medlem utnevnt av sognepresten. Har rådet 5 valgte medlemmer, kan sognepresten utnevne 2 medlemmer

§ 5. Det er sognepresten som, i samråd med menighetsrådet, fastsetter menighetsrådets størrelse. Fastsettelsen av antall medlemmer i menighetsrådet og endringer i dette krever biskopens godkjennelse. Endringer kan kun komme i forbindelse med et menighetsråds funksjonstids ende.

§ 6. Et menighetsråds funksjonstid er 3 kalenderår. De valgte medlemmene må velges for hele funksjonstiden, og de utnevnte medlemmene utnevnes for hele funksjonstiden.

§ 7. Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament og som oppfyller kravene til å være medlem av pastoralrådet i henhold til CIC, kan. 512, §3, kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.

§ 8a) Valg til nytt menighetsråd finner sted siste høst før det sittende menighetsråds mandat utløper. Tidspunktet for valget avgjøres av sognepresten i samråd med menighetsrådet, og krever biskopens godkjennelse.

§ 8b) Valget organiseres av en valgkomité utnevnt av sognepresten, i samråd med det sittende menighetsråd. Valgkomitéen består av 2 til 4 medlemmer. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke selv stille til valg.

§ 8c) Valgkomitéen er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av menighetsrådsvalget. Senest to uker før valgets gjennomføring skal valgkomitéen offentliggjøre en stemmeseddel med navn – i alfabetisk rekkefølge – og alder på om lag dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Før offentliggjøring av stemmeseddelen, skal den forelegges sognepresten for godkjennelse med hensyn til den enkelte kandidats valgbarhet, kfr. §7. Valgkomitéen skal sørge for at det gis mulighet til å stemme også på steder som ligger langt unna sognekirken. Siste stemmedag avholdes i sognekirken eller dens umiddelbare nærhet. Stemmegivning skjer ved avkryssing av foretrukne kandidater. Det kan ikke stemmes på flere personer enn det skal velges. Hver person kan bare gis én stemme på én og samme stemmeseddel. Avstemningen er hemmelig. Stemmene telles umiddelbart, sognepresten foretar så eventuelle oppnevnelser, det nye menighetsråds sammensetning offentliggjøres så – og meddeles av sognepresten straks skriftlig til biskopen.

§ 9. Sognepresten er menighetsrådets formann. Menighetsrådets arbeid videreføres og organiseres av en valgt sekretær.

§ 10. Sognepresten er pliktig til å informere biskopen skriftlig om endringer i menighetsrådets størrelse og sammensetning, valg og utnevnelser. Det samme skal også offentliggjøres i menigheten.

§ 11. Alle menighetsrådets medlemmer og alle menighetens medlemmer har rett til å fremme saker for menighetsrådet. Dette skal skje skriftlig, og kommuniseres til menighetsrådet direkte pr. post eller pr. e-post til sognepresten.

§ 12. Det holdes møte så ofte som det er hensiktsmessig, dog minst to ganger i året. Det holdes straks møte dersom sognepresten finner det nødvendig, eller dersom biskopen eller halvparten av rådets medlemmer krever det. Rådet kan invitere ikke-medlemmer til å delta ved behandlingen av en bestemt sak. Med hensyn til innkalling, avgjørelse etc. gjelder CIC, kanon. 119 og 127. Rådets sekretær er ansvarlig for at innkalling og saksforberedelse skjer forsvarlig. Innkalling skal vanligvis foretas skriftlig med minst én ukes varsel. Rådet tar opp til behandling alle saker som sognepresten eller medlemmene av rådet krever å få behandlet, medmindre rådet selv avviser å behandle saken. Forslag til saksliste bør i alminnelighet følge innkallingen. Det føres protokoll fra rådets møter. Protokollen godkjennes av rådet og skal senest på neste møte underskrives av deltagerne ved det refererte møte. Protokollen skal oppbevares i menighetens arkiv, og kopi av denne sendes biskopen og offentliggjøres i menigheten.

§ 13. Menighetsrådet har status og ansvar som sognets finansråd. I rådet skal de troende være «til hjelp for sognepresten i forvaltningen av sognets formuesgoder» (CIC, kan. 537; kfr. kanon. 1279, 1280, 1282, 1284 og 1287). Før sognepresten oppnevner regnskapsfører og andre med økonomiansvar i sognet, bør han rådføre seg med menighetsrådet. Før sognepresten fastsetter budsjettet, skal han ha sørget for at spørsmålet er blitt behandlet i menighetsrådet. Menighetsrådet skal til enhver tid holdes godt orientert om den økonomiske situasjon i sognet. Når sognets regnskap er gransket av den av stiftet oppnevnte revisor, behandles dette av menighetsrådet, som foretar den interne godkjennelse av det reviderte regnskap, før det sendes til stiftet for ekstern godkjennelse. Menighetsrådet skal engasjere seg for å sikre sognet tilfredsstillende økonomiske vilkår på kort og lang sikt. Dette rokker ikke ved bestemmelsen om at det er sognepresten som i alle former for rettshandel personifiserer sognet (kfr. CIC, kan. 532).

§ 14. Menighetsrådet skal bistå sognepresten i hans ansvar for at kirkebygninger og annen fast eiendom og løsøre som eies eller disponeres av sognet, blir tatt godt vare på, hva angår sikring, vedlikehold, relasjoner til tilfeldig besøkende, leietagere, naboer og offentlige myndigheter, renhold og skjønnhet (kfr. CIC, kanon. 937 og 1220).

§ 15. Samtidig med at sognets regnskap revideres, utarbeider menighetsrådet i samarbeid med sognepresten en årsberetning over virksomhet, utvikling og tilstand i sognet det foregående år. Årsmeldingen sendes til biskopen samt offentliggjøres i sognet på den måte som menighetsrådet finner hensiktsmessig.

§ 16. Menighetsrådets virksomhet finansieres av sognet.

§ 17. Kun biskopen kan oppheve et menighetsråd innen funksjonstiden. Biskopen kan også forlenge rådets funksjon i en overgangsperiode.

§ 18. Disse bestemmelser trer i kraft 29. juli 2016. Samtidig oppheves dekretet «med bestemmelser for menighetsrådene» i Trondheim katolske stift, som trådte i kraft 1. januar 2007.

Trondhjem, den 15. v. 2016.

+ Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

Apostolisk administrator

av Heidi Øyma publisert 18.07.2016, sist endret 18.07.2016 - 18:29