Statutter og regler innen Nord-Norge stiftBeskyttelse mot seksuelle overgrep og misbruk av barn i Kirken

De nordiske biskoper kom under bispekonferansen 13. mars 2002 med følgende erklæring om misbruk av barn ved prester og andre kirkelige medarbeidere:

«I løpet av de aller siste år har det i en rekke land forekommet tilfeller med prester og andre kirkelige medarbeidere som har misbrukt barn og unge mennesker. Det er på denne bakgrunn at vi, de nordiske biskoper, ønsker å uttrykke vår avsky for og ubetingede fordømmelse av disse hendelser. Våre tanker og bekt;mringer retter seg først og fremst mot ofrene. Vi forsikrer om vår støtte til hjelp for disse våre søstre og brødre, på hvilken som helst måte som vi har mulighet til.

Innenfor rammen av vårt pastorale ansvar som biskoper vil vi dersom det skulle finnes tilfeller av seksuelt misbruk i våre respektive land, følge bestemmelsene i kirkeretten for å behandle disse forhold og også bestemmelsene i borgerlig rett.

På nytt ønsker vi å uttrykke vår bedrøvelse over det som har hendt og lover våre bønner for ofrene og også for gjerningsmennene bak disse hendelser.»

På bakgrunn av bl.a. denne uttalelse har Tromsø stift fastsatt et generaldekret for slik å bidra til beskyttelse mot seksuelle overgrep og mot misbruk av barn i Kirken. Generaldekretet finnes både på norsk og på engelsk:

Sentrale mottakere av melding om overgrep eller misbruk

(Jf. generaldekretets nr. 4, annet avsnitt)

Biskopen:
Msgr. Berislav GrgićTelefon 77 68 56 04 og 952 76 319
Generalvikaren:
Prest Antonius Maria SohlerTelefon 78 41 14 47 og 962 05 087
Adresse:
Adresse Postboks 132, 9252 Tromsø
E-post:
E-post nn(at)katolsk(dot)no
av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 22.01.2020 - 14:17